Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Planprogram för Tändstickan m.fl.

För området kring Tändstickan, Kulbacken, Notholmen och Lögarbergen har ett planprogram tagits fram. Vårt syfte med programmet är att tillsammans med berörda utreda planområdet inför fortsatt detaljplaneläggning.

Programområdet omfattar området kring Tändstickan, Kulbacken, Notholmen och Lögarbergen. Olika önskemål från intressenter och markägare rörande området har kommit till kommunen. Området är stort och innefattar en rad frågor som behöver hanteras i ett sammanhang innan planer kan tas fram. Därför behandlas frågorna samlat i ett planprogram. Avsikten är att identifiera viktiga frågor inför det fortsatta arbetet. Därtill att i ett tidigt stadium av processen ge insyn i och möjlighet till delaktighet i det fortsatta arbetet. Programmet är till för att ge riktlinjer för den fortsatta planeringen. Programmet är inte juridiskt bindande.

Frågor som analyserats i arbetet är:

  • Ska området planeras för ytterligare bostäder och hur påverkas intilliggande verksamheter?
  • Vilka verksamheter ska kunna finnas och utvecklas i området?
  • Vilka volymer och omfattning är möjlig och lämplig att exploatera?
  • Vilken omfattning av exploatering klarar infrastrukturen i området av?
  • Vilka områden ska bevaras och utvecklas som natur- och friluftsområden?

Planprogrammet är förenligt med intentionerna i översiktsplanen. Planprogrammets genomförande förutsätter att strandskyddet upphävs inom delar av planområdet.

Planprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen den 7 juni 2021.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då någon av planarkitekt Fanny Hansson, 010-355 40 84fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 16 juni 2021