Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som rör barnet. Frågor som kan ställa till problem är exempelvis var barnet ska bo och hur ofta barnet ska träffa den andra föräldern. Familjerätten ger er råd och stöd för att komma överens.

Skilsmässa

Om du vill skiljas vänder du dig till tingsrätten. Du kan ansöka om skilsmässa (äktenskapsskillnad) på egen hand eller gemensamt med din maka/make. Om ni har minderåriga barn tillsammans får ni vanligtvis sex månaders betänketid innan skilsmässan går igenom. Mer information om skilsmässa finns på Sveriges domstolars webbplats.

Barn och ungdomar har ofta lätt att känna skuld vid en skilsmässa. Hos Familjeenheten kan ni få stöd, exempelvis genom en stödgrupp för barn som har föräldrar vilka genomgår eller genomgått en separation.

Vårdnad

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och för att barnets behov av omvårdnad och trygghet tillgodoses. Vårdnaden om ett barn kan vara ensam eller gemensam. Om ni har gemensam vårdnad innebär detta att beslut i frågor som rör barnet skall fattas av er gemensamt. Vid gemensam vårdnad förutsätts att ni kan samarbeta kring barnet och tillsammans lösa frågor, exempelvis kring barnets boende, skolgång eller behov av hälso- och sjukvård. Ni kan ha gemensam vårdnad även om ni inte bor tillsammans.

Boende

Det är vårdnadshavarna som bär ansvaret för beslutet om hos vem barnet ska bo. Det är viktigt att vara lyhörd inför det enskilda barnets behov, ålder och intressen. I de fall då barnet bor stadigvarande hos en förälder blir den andre föräldern umgängesförälder. Barnet kan bara vara folkbokfört på en adress.

Umgänge

Svensk lagstiftning bygger på tanken att barn har behov av nära och goda relationer till båda föräldrarna, även om föräldrarna inte lever tillsammans. Utgångspunkten för umgängesrätten är att barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos.

I takt med barnets ålder och mognad bör man ta allt större hänsyn till barnets egen inställning i umgängesfrågan. Föräldern, som barnet stadigvarande bor hos, har ett ansvar att uppmuntra barnet att kontinuerligt träffa den andra föräldern.

Är det mellan föräldrar en svårare konflikt kan Familjerätten, i vissa fall, utreda behovet av en kontaktperson som medverkar vid hämtning/lämning eller som finns med under umgänget.

Tingsrätten kan också förordna om att ett umgängesstöd ska närvara vid umgängen.

Försörjningsskyldighet

Föräldrar har alltid en gemensam försörjningsskyldighet för sitt barn. Det gäller till barnet fyllt 18 år eller avslutat sina gymnasiestudier, men längst till barnet fyller 21 år.

Båda föräldrarna ska bidra efter ekonomisk förmåga. Ni har även möjlighet att göra egna överenskommelser som hur ni vill fördela kostnaderna.

Den förälder som barnet inte stadigvarande bor hos är underhållsskyldig. På Försäkringskassans hemsida kan man få hjälp att räkna ut vad som är ett rimligt underhåll för just ert barn. Har man en begränsad betalningsförmåga kan man ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.

Om ni är överens

Om ni som föräldrar är överens om var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut räcker det med en muntlig överenskommelse er emellan.

Ni kan också ansöka hos Familjerätten om att få ett juridiskt bindande avtal upprättat gällande vårdnad, boende och umgänge. Ett sådant avtal har samma verkan som ett domslut i tingsrätten. Avtalet innebär bland annat att tingsrätten har möjlighet att besluta om tvingande åtgärder om en förälder bryter avtalet utan godtagbara skäl.

Om ni inte är överens

Om ni inte själva kan komma överens i frågor kring barnen kan ni vända er till Familjerätten för att få hjälp genom rådgivning och samarbetssamtal.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal ska underlätta så att, ni i samförstånd, kan lösa era tvister utanför domstol. Målet är att ni ska kunna enas i frågor kring barnen och förbättra er förmåga att samarbeta som föräldrar. Samarbetssamtal är frivilliga och kräver att båda vill delta. Stödet är kostnadsfritt och samtalen dokumenteras inte.

 

Tingsrätt

Om ni inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge genom rådgivning och samarbetssamtal kan ni som föräldrar väcka talan i tingsrätt. De flesta föräldrar anlitar ett juridiskt ombud till sin hjälp.

För att väcka talan i tingsrätten behöver du först kontakta Familjerätten för ett informationssamtal. Syftet med samtalet är att du ska få kunskap om vad en domstolsprocess innebär, hur konflikter påverkar barnen, information om stödinsatser och vilka möjligheter som finns för att lösa situationen utanför domstolen. Efter samtalet få du ett intyg som bifogas stämningsansökan till tingsrätten, om du trots allt väljer att gå vidare med tvisten. Intyget gäller i ett år.

Om en tvist i tingsrätten inleds ger tingsrätten vanligtvis Familjerätten i uppdrag att göra en utredning kring vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten utreder hur barnets behov och rättigheter bäst kan tillgodoses. Våra samtal i utredningen fokuseras därför på barnets situation. Tingsrätten fattar sedan beslut om vad som blir bäst för barnet.

Samarbete efter skilsmässa (SES)

Samarbete efter skilsmässa (SES) är ett digitalt och interaktivt verktyg, som erbjuds av Västerviks kommun, vilket ska hjälpa föräldrar att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Du kan använda SES både inför, under och efter en separation.

Logotyp SES

Så fungerar tjänsten

SES är ett stöd för föräldrar för att göra tillvaron så bra som möjligt för barn och föräldrar i samband med skilsmässa och separation. Det digitala utbildningsmaterialet består av 18 moduler och finns på svenska och arabiska.

Grundmodulen (drygt 30 minuter) kan kompletteras med en rad andra avsnitt som är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation. Det finns till exempelvis verktyg för självreflektion, verktyg där du får kunskap på reaktioner hos barn och verktyg att själv fundera över vilka val du gör i samband med en separation.

Du kan använda SES helt anonymt närhelst på dygnet och du kan logga in hur många gånger du vill. Kommuninvånare får tillgång till SES, utan väntetid, av Västerviks kommun. På denna sida finns länkar till webbplatsen SES där du kan skapa ett eget konto och därefter använda tjänsten.

Med det digitala verktyget Samarbete efter Skilsmässa (SES) kan du som invånare i Västerviks kommun få gratis hjälp med de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär för föräldrar och barn.

Sidan senast granskad den 17 april 2024