Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fisk i Örserumsviken

Örserumsviken är mycket rik på fisk. I september 1999 utfördes ett provfiske inom projektet. Fisket gjordes av Thomas Lennartsson, Hushållningssällskapet i Kalmar län. Här följer en sammanfattning av hans rapport.

På uppdrag av projekt Örserumsviken gjordes en undersökning av fiskfaunan i viken. Denna pågick mellan 1 och 3 september 1999.

Undersökningen i viken utfördes enligt en metod med översiktsnät. Denna har tagits fram av Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium och den redovisas i Miljöhandboken. De senaste standardnäten, översiktsnät "Norden" användes vid fisket.

Det huvudsakliga syftet med fisket var att få en grundläggande kartläggning av vikens fisksamhälle. Därmed skulle man också få ett referensmaterial inför en sanering av miljögifter i viken.

I samband med fisket sparades också cirka 200 fiskar som referensmaterial. Dessa var framför allt av abborre och mört. Dessa fiskar sparas för framtida analys av miljögifter. Av de sparade fiskarna fanns cirka 10 som hade defekter av något slag som missbildningar, bölder, sår och rodnader.

Vid fisket erhölls 14 arter. Dessa var: abborre, gädda, gärs, mört, braxen, björkna, benlöja, sarv, sutare, ruda, id, strömming, skarpsill och sandstubb.

Diversiteten (mångfalden) i vikens fisksamhälle var 0,72 och får klassas som mycket hög. Detta värde visar hur många arter det finns i ett vattenområde och hur jämnt fördelade dessa är inbördes. Medeltalet på diversiteten i cirka 1 450 sjöar i Sötvattenlaboratoriets databas 1999 var 0,4.

De arter som man erhöll vid fisket visade på en dominans av rovfisk i viken. Abborre var den enskilda art som kraftigt dominerade. Övriga arter som förekom frekvent var skarpsill, mört och benlöja. Inslag av sandstubb, ruda, id och sutare var sparsamt.

Storleksfördelningen hos erhållna arter var normal och visade på en god föryngring.

Vid provfisken ger det medel per nätansträngning som fås ett relativt mått på fiskbiomassa och på fisktäthet. Detta kan sedan jämföras med andra sjöar. Provfisket i Örserumsviken har jämförts med medel för följande: Sötvattenslaboratoriets databas för sjöprovfisken och 1997 års provfisken i försurningskänsliga sjöar i Kalmar län.

Jämförelsen ger vid handen att medelfångsten i Örserumsviken var högre än i båda dessa referensmaterial.

Som helhet var Örserumsviken mycket artrik. Det fanns gott om individer och fiskbiomassan i vattenområdet var hög.

Sidan senast granskad den 13 september 2016