Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

SAMSgruppen

SAMSgruppen hjälper ungdomar att lösa konflikter i ett tidigt skede. Istället för att använda våld och hot kan SAMSgruppen hjälpa ungdomar att lösa konflikter på ett konstruktivt och positivt sätt. Genom SAMSgruppen kan vi förebygga och förhindra att konflikter eskalerar.

Vilka ingår i SAMSgruppen?

SAMSgruppen består av medlingsutbildad personal från socialtjänstens familjeenhet, polisen och skolan.
I steg 1 ska SAMSgruppen vara ett stöd för skolor där kränkningar, attitydproblem och brottslighet finns. När steg 1 är testat och utvärderat görs en bedömning inom vilka verksamheter som arbetssättet kan genomföras.

När kan SAMSgruppen kontaktas?

SAMSgruppen kan kontaktas när en konflikt mellan ungdomar eskalerar och det finns ett behov av stöd utifrån.
SAMSgruppen ska kopplas in i ett tidigt skede för att kunna arbeta förebyggande. Det är viktigt att barn och ungdomar känner sig trygga i den miljö de vistas i dagligen. Att hjälpa dem att hantera konflikter i ett tidigt skede ger bara vinnare, både ur en mänsklig och ekonomisk synvinkel. 

Arbetsordning 

1. Efter att skolan satt in sina resurser bedömer rektorn om SAMSgruppen ska kallas in. Skolan kontaktar då vårdnadshavare och informerar familjeenhetens samordnare. De undersöker tillsammans med SAMSgruppen om det finns andra pågående insatser som berör ärendet.
2. I ett andra steg träffar representanter från SAMSgruppen de inblandade personerna enskilt i ett förberedande möte.
3. Alla inblandade personerna i konflikten träffas för ett gemensamt möte tillsammans med SAMSgruppen.
4. Efter det avslutande mötet följs SAMSgruppens arbete upp. Elevhälsan ansvarar för dokumentationen.

Sidan senast granskad den 29 april 2020