Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skrotning av cistern

Tar du en cistern med olja eller diesel ur bruk ska detta anmälas till miljö- och byggnadskontoret. När cisternen inte ska användas längre ska du tömma, rengöra och ta bort den.

Nya regler gäller från den 1 juli 2018

Det är nya regler för hantering av cisterner från den 1 juli 2018. På Naturvårdsverkets och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida finns mer information om de nya reglerna.

Tömma och rengöra cisternen

När en cistern inte ska användas längre ska den tömmas, rengöras och tas bort. Det är viktigt att tillhörande rör också tas bort eller pluggas. Detta för att det inte ska gå att fylla på av misstag. Det har hänt att källare blivit fyllda med olja av misstag när påfyllnadsrören funnits kvar.

Rester av olja som uppstår vid rengöring är farligt avfall. Nivåmätare kan innehålla kvicksilver och är också farligt avfall. Detta ska transporteras av ett företag som har tillstånd eller lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.

Vi rekommenderar att du anlitar ett ackrediterat företag för att tömma och rengöra cisternen.

Cistern i mark

Skrotar du en cistern i mark bör den tas upp. Transportera den sedan till ett företag som har tillstånd att återvinna materialet. Det är bra att ta foton för att dokumentera skrotningen.

När cisternen har tagits upp ska du undersöka marken där den legat. Finns det föroreningar av olja i jorden kan det synas genom mörkare partier eller märkas på oljelukt. Upptäcker du föroreningar ska du genast kontakta miljö- och byggnadskontoret. Gropen där cisternen har legat får du i sådana fall inte fylla igen utan kontakt med miljö- och byggnadskontoret.

Ibland är det svårt att gräva upp en cistern ur marken. Det kan vara att det finns risk att en byggnad skadas. Då kan cisternen få lämnas kvar i marken om den fylls med sand. Om cisternen rostar sönder undviks då sättningar i marken. Sandfyllning får endast ske efter att miljö- och byggnadskontoret har gett sitt godkännande.

Lämna in intyg

När du har skrotat din cistern ska du fylla i blanketten som heter Skrotningsintyg för cistern och rörledning. Intyget ska du skicka till miljö- och byggnadskontoret. Skicka även med intyg som visar vem som har tömt och rengjort cisternen. Även ett kvitto som visar vart cisternen har lämnats bör skickas med.

Avgift

Miljö- och byggnadskontoret tar ut en avgift för att granska intyg för skrotning av cistern.

Sidan senast granskad den 14 december 2022