Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Sotning

Sotning i Västerviks kommun:

I Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) står det att i Västerviks kommun ansvarar Västerviks kommun för att sotning och brandskyddskontroll blir gjord. Detta för att förebygga brand. På uppdrag av kommunen finns ett företag som har avtal om att göra brandskyddskontroll. Det finns även ett avtal med ett företag om att sota.

Till avtalen finns en arbetsordning som talar om:

  • Kommunens ansvar.
  • Entreprenörens ansvar.
  • Ditt ansvar som byggnads- eller fastighetsägare.

Nyinstallerad eller förändrad eldstad

Om du har installerat en ny eldstad eller gjort en förändring av din eldstad som kräver bygganmälan enligt Plan och Bygglagen ska eldstaden genomgår en så kallad installationsbesiktning. Denna ska utföras av behörig person innan man kan få ett slutbesked och därmed får rätt att använda eldstaden.

När detta är klart ska man anmäla sin eldstad till kommunens entreprenör för brandskyddskontroll som för in eldstaden eller förändringen i sotningsregistret. I detta register för man uppgifter om hur ofta eldstaden ska rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras.

Sota själv

Du, som fastighetsägare, kan ansöka om att själv få eller låta annan behörig få sota eldstäder i byggnader  på din egen fastighet. Kravet är att rengöringen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Möjligheten att själv sota sin egen anläggning omfattar endast sotningen. En av kommunen anlitad skorstensfejartekniker ska fortfarande göra brandskyddskontrollen. Se information på särskild sida som nås via länk.

Brandskyddskontroll:

Kontrollen får endast göras av utbildade sotare med särskild vidareutbildning. De ska vara utsedda av kommunen.

Frister:

  • Sotningsfristerna har fastställts av kommunen.
  • Fristerna för brandskyddskontroll fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Du hittar fristerna under rubrikerna Relaterade länkar och Relaterade dokument.

Taxor för sotning och brandskyddskontroll

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar vilka taxor som ska gälla i kommunen för sotning och brandskyddskontroll.

För av- eller ombokning av sotning och brandskyddskontroll tas en avgift ut. Information hittar du på länk under Relaterade dokument

Anmälan om ägarbyte av sotningsobjekt

När man säljer eller överlåter en byggnad som innehåller en eldstad som ska sotas måste man anmäla detta till kommunens entreprenör för brandskyddskontroll eller sotning. Det går även att kontakta räddningstjänsten, men i första hand ska man välja någon av entreprenörerna. Kontaktuppgifter till entreprenörerna finns under rubriken Relaterade länkar.

Ansvarsfördelning - Arbetsordning sotning

Till kommunens avtal med entreprenören för sotning finns kopplat en arbetsordning som redogör för entreprenörens, fastighetsägarens samt kommunens ansvar. Detta är beslutat i Kommunstyrelsen.

Du kan läsa hur detta är fördelat i Västervik kommun i Arbetsordning för sotning som du hittar i högerkolumnen under Relaterade dokument

Ansvarsfördelning - Arbetsordning brandskyddskontroll

Till kommunens avtal med entreprenören för brandskyddskontroll finns kopplat en arbetsordning som redogör för entreprenörens, fastighetsägarens samt kommunens ansvar. Detta är beslutat i Kommunstyrelsen. 

Du kan läsa hur detta är fördelat i Västervik kommun i Arbetsordning för brandskyddskontroll som du hittar i högerkolumnen under Relaterade dokument

Taksäkerhet

Information om vad som gäller taksäkerhet vid sotning och brandskyddskontroll hittar du i högerkolumnen under Relaterade dokument.

Sidan senast granskad den 13 juni 2022