Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Uppdaterad 17 april, 13:22

Läs allt om den strejk som kan starta torsdag 18 april klockan 07:00 här

Västerviks kommunledning reagerar kraftfullt på nya planer hos Trafikverket där Tjustbanan och Stångådalsbanan inte längre når ända fram till Linköpings centralstation

2023-02-13

Västerviks kommun har under lång tid arbetat tillsammans med regionen och de kommuner som ligger utmed Tjust- och Stångådalsbanorna i både Kalmar och Östergötlands län för att utveckla banorna och möjliggöra ett ökat utbyte med främst Östergötland, men även för resor mot exempelvis Stockholm, Malmö och Göteborg.

- Ökad pendling till närliggande arbetsmarknadscentra är helt nödvändig för att Västerviks kommun ska kunna sluta utgöra en helt egen arbetsmarknadsregion på det sätt som kommunen gör idag och i stället kunna tillhöra en större arbetsmarknadsregion, säger Västerviks kommunstyrelses ordförande Harald Hjalmarsson (M).

Sedan närmare 15 år tillbaka har utredningar pågått i Linköpingsområdet för att möjliggöra ett nytt resecentrum i Linköping för Ostlänken. Ett antal alternativ har under processen valts bort, bland annat kostsamma tunnelalternativ samt en placering öster om Stångån. Under senare tid har ett nytt alternativ, Steninge, beläget strax norr om nuvarande station förts fram som huvudalternativ.

Trafikverket, som håller i utredningsarbetet, har även undersökt olika möjligheter att ansluta Tjust- och Stångådalsbanorna till den nya stationen. Alternativen innefattar anslutning till ny station, anslutning till nuvarande station samt en separat station vid Tannefors utan direkt anslutning till Ostlänkens nya station.

- I förra veckan blev berörda kommuner och region Kalmar län informerade av Trafikverkets projektledning för Linköpings nya resecentrum att Trafikverket avser gå vidare med planering utifrån alternativet med en separat station vid Tannefors utan direkt anslutning till Ostlänkens nya station för Tjust- och Stångådalsbanorna, säger Västerviks kommuns samhällsbyggnadschef Daniel Niklasson. Han fortsätter:
- Regionens och kommunernas reaktion var kraftfull och enig kring de negativa effekter ett sådant beslut får för den regionala utvecklingen i sydöstra Sverige.

Trafikverket framför i samtal med kommunerna och regionerna att detta är en följd av de kostnadsbesparingar och den ändring som regeringen meddelat strax före jul kring projektet nya stambanor.

- Från Västerviks kommun vill vi påminna om att Trafikverkets uppdrag särskilt poängterar att ”ett väl fungerande och långsiktigt hållbart transportsystem skapar tillgänglighet för människor i hela landet, bidrar till stärkt konkurrenskraft, ökat bostadsbyggande och har en avgörande roll för Sveriges klimatomställning”, säger Harald Hjalmarsson vidare och han fortsätter:
- Detta förslag hakar av en hel landsända från klimatsmart hållbara transporter och jag är säker på att det inte kan vara förenligt med myndighetens uppdrag.

I den nationella transportplanen som beslutades av regeringen strax innan sommaren 2022 är Tjust- och Stångådalsbanorna utpekade som en brist och en utredning ska därför ske inför nästa planeringsomgång kring banornas funktion och betydelse för regionförstoring. Denna utredning har nyligen startat och kommer görs genomföras på nationell nivå av internt hos Trafikverket.

I den nationella planen finns även medel för utbyte av det nuvarande signalsystemet till ett nytt system under år 2026. Region Kalmar län har även beställt nya tågfordon för trafik på båda banorna, vilka kräver det nya signalsystemet.

- Trafikverkets besked om hanteringen av anslutningen i Linköping föregriper och omöjliggör i praktiken det utredningsuppdrag som ska göras kring banornas funktion och betydelse för regionförstoring, säger Daniel Niklasson och han avslutar:
- En separat station för Tjust- och Stångådalsbanorna i Linköping innebär att resenärer från sydöstra Sverige inte kan tillgodogöra sig de restidsvinster som en ny Ostlänk innebär. Ytterligare ett byte till transfer mellan stationerna minskar resornas attraktivitet och den totala restiden för en resa från norra Kalmar län till exempelvis Stockholm kommer att öka med i storleksordningen 30 minuter jämfört med idag även om man tillgodoräknar sig restidsminskningen. Den totala nyttan för projektet Ostlänken minskar därmed och det kommer inte att gynna det hållbara resandet i den här delen av landet. Tvärtom.

Sidan senast granskad den 13 februari 2023