Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Bostadsanpassning för äldre

Bostadsanpassning är till för dig som har en bestående funktionsnedsättning och som behöver anpassa din bostad och närmiljö för att kunna bo kvar hemma. 

Kan jag få bidrag?

 • Du kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen.
 • En förenklad handläggning går att få för anpassning av trösklar, montering av stödhandtag och montering av spisvakter för spisar med stickkontakt.
 • Vid en ansökan via bostadsanpassningsbidraget gör kommunen en bedömning om du har rätt till bidrag och fattar ett beslut. Beslut bör ha fattats innan arbetet påbörjas.
 • Bidrag kan lämnas för olika bestående funktionsnedsättningar. Bidrag lämnas inte om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning.
 • Du ska även skicka in ett intyg från arbetsterapeut, demenssjuksköterska, läkare eller annan sakkunnig, om att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. 
 • Bidraget är inte inkomstprövat. 
 • Bidrag kan lämnas till dig som äger eller har en bostad för permanent bruk. Det kan vara en villa, ett radhus, en hyresrätt eller en bostadsrätt. Bidrag till fritidshus lämnas inte.
 • För utförande av anpassning i hyres- eller bostadsrättslägenheter är fastighetsägarens medgivande nödvändigt. Om du ska köpa, byta eller bygga ny bostad gäller särskilda regler för att få bidrag. Kontakta kommunen för vidare information. 

Vilka åtgärder ges bidrag till? 

Bidraget är till för att anpassa bostaden så att det dagliga livet i hemmet blir enklare.

Några exempel på hur bostaden kan anpassas inomhus: 

 • Anpassning av hygienutrymmen. 
 • Breddning av dörrar.
 • Borttagning av trösklar. 
 • Anpassning av kök. 
 • Anpassning av fast belysning. 

Några exempel på hur bostaden kan anpassas utomhus:

 • Montering av ramper. 
 • Hårdgöring av grusgång.
 • Montering av räcken och ledstänger. 

Hur mycket bidrag kan jag få?

 • Bidraget ska täcka en skälig kostnad för de godkända åtgärderna och betalas ut när arbetet är utfört. Om du utför arbetet själv kan du endast få bidrag för materialkostnaden.

Hur ansöker jag? 

Du kan ansöka antingen via vår e-tjänst eller genom att lämna in en blankett.

Ansök om bidrag för bostadsanpassning

 • Fyll i en ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
 • Bifoga ett intyg från arbetsterapeut, demenssjuksköterska, läkare eller annan sakkunnig om att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning. 
 • Vid större anpassningsåtgärder bifoga förslag och kostnadsredovisning.

Vad händer när du fått ett beslut?

 • Arbetet beställs och betalas av dig. När åtgärderna är utförda betalas bidraget ut till dig mot uppvisande av kvitto på dina kostnader, dock max beslutat bidragsbelopp.
 • Om du fyller i den till beslutet bifogade fullmaktsblanketten hjälper kommunen dig med beställning och betalning.
 • Om du är missnöjd med det beslut som du fått kan du överklaga det.

Kan jag få förenklad bostadsanpassning?

För förenklade bostadsanpassningar kan arbetet göras utan ansökan, men kräver muntligt medgivande från fastighetsägaren för personer som bor i eget hus eller hos privat fastighetsägare med hyresrätt. För personer som bor i hyreslägenhet som Bostadsbolaget äger behövs inget muntligt medgivande tas in av den enskilde.

Enklare åtgärder är:

 • Anpassning av trösklar.
 • Montering av stödhandtag.
 • Montering av spisvakter, när spisen har en stickkontakt. Är spisen kopplad med fast installation behövs en ansökan om bostadsanpassning.

Om du vill ha dessa åtgärder utförda utan ansökan kontakta assistent Inge-Marie Johansson.

Gäller ärendet montering av spisvakt behöver du ha tagit reda på följande innan du ringer:

 • Är spisen kopplad med fast installation eller med en stickkontakt?

Vill du hellre få dessa åtgärder gjorda via bostadsanpassningsbidraget skickar du in en ansökan.

Hur lång är handläggningstiden?

Normal handläggningstid för ärenden som gäller förenklad bostadsanpassning är cirka 2 veckor. Akuta ärenden utförs inom 3 vardagar. Bostadsanpassningsärenden som kräver en ansökan och intyg har längre handläggningstid.

Sidan senast granskad den 3 april 2024