Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Snöröjning och halkbekämpning

Kommunen och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Västerviks kommuns driftentreprenörer ser till att gator, gång- och  cykelvägar och allmänna parkeringar är framkomliga.

När plogar vi

Entreprenörerna har vinterberedskap från 1 november och fram till och med 15 april. En person har jour dygnet runt och ska bedöma vilka åtgärder som ska göras och kalla in den personal som behövs.

Entreprenörerna ansvarar för snöröjning och halkbekämpning inom planlagt område för trafik-säkerhetens och framkomlighetens skull.  Vår ambition är att du ska få så god standard som möjligt.

Prioritering 1:

Snöröjning påbörjas med stora leder, gator och utvalda allmänna parkeringar när snötäckets djup uppgår till 5 cm och snöfallet fortsätter. För cykelvägnätet påbörjas snöröjning när snötäckets djup uppgår till 3 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser. 

Är det till exempel 3 cm blötsnö och det förväntas bli kallt, så plogas den snön bort. Är det kall snö så väntar man något längre innan plogning påbörjas.

Prioritering 2:

För övriga ytor samt lokalgator startar snöröjningen när snötäckets djup uppgår till 10 cm och snöfallet fortsätter. 

Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.

När kommer ni till min gata?

En plogsväng tar cirka 12 timmar vilket innebär att det på "din" gata kan ha kommit mycket mera snö än 10 cm innan plogbilen kommit dit.

Du kan lita på att vi kommer men inte exakt när. Några lokalgator är först och några blir så klart sist kvar att snöröja. När det kommer ihållande snöfall med stora mängder så måste vi ibland ta de stora lederna och gatorna om igen innan vi kan komma till "din" gata.

Målet är att alla stora leder, gator och utvalda allmänna parkeringar ska vara plogade inom 4 timmar och för övriga ytor samt lokalgator inom 12 timmar efter att snöfallet slutat. Därefter sker åtgärder som till exempel rensning vid övergångsställen och röjning i korsningar. Detta beräknas vara klart inom 24 timmar.

Halkbekämpning

På stora leder och bussgator används salt och vid behov även bergkross 2-4 mm. Gång- och cykelvägar halkbekämpas i första hand med bergkross 2-4 mm. 

Lokalgator halkbekämpas efter behov. Speciell uppmärksamhet ägnas åt övergångsställen, busshållplatser och gatukorsningar där även viss saltning kan förekomma. 

Gångvägar

Fastighetsägare ansvarar för gångvägar och trottoarer intill fastigheten. Tänk på att hålla området runt din postlåda och fram till din soptunna snöfri och halkbekämpad. Det är inte tillåtet att skotta ut snö från din garageuppfart eller gårdsplan, på gatan. 

Rasrisk

Fastighetsägare är skyldig att hålla taken rena från snö och is. Varje år sker olyckor på grund av snö eller is som rasar ner på fotgängare.

Sidan senast granskad den 8 november 2022