Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Våld i nära relationer

Om du är utsatt för våld i en nära relation (exempelvis en partner eller familjemedlem) har du rätt till stöd och hjälp, både på kort och lång sikt. Om du befinner dig i en akut situation där du är direkt hotad eller utsätts för våld ska du kontakta 112.

Till dig som är utsatt

Du som upplever hot eller våld från en närstående kan få hjälp. Du kan vända dig till socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polisen eller till frivilligorganisationer. Hjälpen från socialtjänsten kan bestå av rådgivning och stöd, akut skydd, stöd i föräldraskapet eller andra behov som du har.

Socialtjänsten; råd och stöd, telefon 010-355 51 26.

Socialtjänsten; brådskande ärenden, telefon 010-355 50 22 eller 010-355 50 52.

När du befinner dig i en akut situation ska du kontakta 112. Polisens nummer för icke akuta ärenden är 114 14.

Kvinnojouren Vändela i Västervik, telefon 070-778 21 90

Vändela

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt, telefon 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen

Ungarelationer.se erbjuder stöd till unga under 20 år.

Unga Relationer

Till dig som använder våld

Kommunens Vuxenenhet kan hjälpa dig som använder eller har använt våld eller hot mot någon närstående, har svårt att hantera dina aggressioner och frivilligt vill söka hjälp till förändring.

Vi använder en behandlingsform som heter ”Samtal om våld". Samtalen sker tillsammans med en behandlare i en varm och icke-dömande miljö. Vi vill hjälpa dig, och du behöver inte vara ensam i detta. Vi erbjuder stöd till dig som;

 • Använder våld eller hot om våld mot din partner
 • Är svartsjuk och kontrollerar din partner
 • Använder dig av förnedrande ord och handlingar
 • Vill ta ansvar för din våldsbenägenhet och utveckla andra strategier

Vi har tystnadsplikt. Vi får alltså inte prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående. Du kan kontakta oss anonymt. Om det framkommer att barn far illa, råder anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Besöken är kostnadsfria och vi för ingen journal.

Ta kontakt med oss för ett första samtal på telefon 010-355 52 25.

Läs mer om samtal om våld här

Om det är akut

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112. Polisen nummer för icke akuta ärenden är 114 14.

Välj Att Sluta är en nationell telefonlinje för personer som vill ha hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. 020-555 666.

Välja att sluta

Att fråga om våld kan göra skillnad för en utsatt person

Våga fråga! Ibland är de viktigaste samtalen de svåraste att ta initiativ till. Det kan vara obekvämt att prata om, men det kan också vara avgörande för någons liv. För den som är drabbad av våld är det viktigt att veta att det finns stöd att få, att de inte är ensamma och att det finns människor redo att lyssna och hjälpa. 

Tips för att våga fråga!

 • Tänk på att ställa frågan när ni är ensamma och på en trygg plats, så att inte förövaren hör.
 • Det kan vara bra att ställa raka frågor: ”Är hen våldsam?” ”Känner du dig kontrollerad?"
 • Om det känns enklare kan du inleda samtalet med att ställa en mer allmän fråga som: ”Hur har ni det tillsammans?” eller "Är det något som skaver?"
 • Tänk på att våld kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt.
 • Fråga igen! Din vän kommer kanske att förneka att hen blir utsatt för våld, men en fråga kan ändå starta tankar och vara stärkande för den som är utsatt.

Så kan du lyssna och ta emot svaret

 • Lyssna och tro på vad den som är utsatt berättar. Oftast är det just att någon lyssnar och bekräftar våldet som är värdefullt, inte att få goda råd.
 • Bekräfta att det som sker inte är okej, men undvik att prata illa om förövaren. 
 • Var noga med att inte ifrågasätta och skuldbelägga. Våldsutsatta känner ofta skuld, skam och rädsla över sin situation. Den utsatta kan förminska eller
  förneka våldet och uttrycka lojalitet mot den som utövar våldet. 
 • Påminn om att ansvaret och skulden alltid hör hemma hos förövaren.
 • Berätta att det finns stöd att få. Du kan hänvisa till att ringa den lokala kvinnojouren eller socialtjänsten för råd och stöd. Kvinnofridslinjen 020 50 50 50 har öppet dygnet runt. Även du som anhörig kan ringa till Kvinnofridslinjen för råd och stöd.

Kom ihåg: du kan inte fatta några beslut åt din vän. Det är viktigt att hen får göra det i sin egen takt. Visa att du finns kvar och fortsätt att involvera din vän i planer. Fortsätt att hålla kontakten, att skicka sms och visa att du finns där.

Du kan även rådfråga socialtjänsten i din kommun om du är orolig för någon i din närhet.

Barns utsatthet

Att som barn växa upp i ett hem där det förekommer våld är skrämmande, och kan påverka barnets mående under en lång tid. Även de allra minsta barnen påverkas mycket negativt av en hemmiljö där det förekommer våld. Det kan även förekomma våld i ungas nära relationer. Om du är orolig för att ett barn i din närhet är utsatt kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Västerviks kommun - Misstanke om barn som far illa

Vad är våld?

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”  Per Isdal.

Personer som är utsatta för våld i nära relation är det oftast från nuvarande eller före detta partner, men man kan också vara utsatt av någon annan närstående. Man kan vara utsatt oavsett ålder, kön, sexuell läggning och etnicitet. Våld kan ta sig uttryck i olika former, några som du kan läsa om nedan.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara att hota, förolämpa eller förnedra någon. Det kan vara att utöva kontroll över sin partner, eller isolera någon från sina sociala kontakter.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara knuffar, örfilar, slag eller sparkar. Det kan också vara våld med tillhygge eller stryptag.

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan vara att tafsa på någon eller sprida känsliga bilder/filmer. Att tvinga någon till sexuella handlingar eller ha sex med någon utan samtycke är sexuellt våld.

Ekonomiskt och materiellt våld

Ekonomiskt/materiellt våld kan vara att medvetet förstöra någons ägodelar eller slå sönder saker när man är arg. Det kan också vara att inte låta en partner ha kontroll över sin ekonomi, eller tvinga någon att skriva under avtal.

Sidan senast granskad den 19 maj 2023