Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Elevhälsa

Elevhälsoarbete bedrivs för alla elever på Marieborgsskolan. Det ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (Skollagen 2 kap. 25§).

Elevhälsoteamet

På Marieborgsskolan finns ett elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska och kurator. Elevhälsoteamet träffas en gång per vecka för att genom samverkan med pedagoger och vårdnadshavare stödja varje elevs utveckling. I elevhälsoteamets stödjande arbete kan även logoped, skolläkare, tal- och språklärare och extern rådgivning finnas genom exempelvis sjukvården. Elevhälsoteamets uppgift är att undanröja hinder för lärande samt verka hälsofrämjande.

2023/2024 består EHT av:

Rektor Ann-Catrine Leicht
Specialpedagog Pia Svensson 
Skolpsykolog Jörgen Lindblom  
Skolsköterska Emilia Göransson
Kurator Tobias Lindvall

Värdegrundsarbete - TORA

På skolan finns en likabehandlingsplan med plan mot kränkande behandling. Planen beskriver hur all personal på skolan arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande. TORA-arbetet är en del av planen.

Skolans värdegrund kan sammanfattas i följande punkter:
T – Trygghet. Alla ska få känna trygghet
O – Omtanke. Vi ska visa varandra omtanke i våra handlingar och vårt bemötande
R – Respekt. Vi ska respektera varandra i olika situationer
A – Ansvar. Vi ska hjälpas åt att ta ansvar för oss själva, varandra, våra saker och vår omgivning och miljö.

För att ge stöd i värdegrundsarbetet tränar barnen på att hitta gemensamma lösningar i olika situationer genom den isländska samtalsmodellen. Modellen går ut på att med hjälp av vissa frågor ta reda på hur problemet påverkar inte bara praktiskt, utan även känslomässigt – och titta på flera olika lösningar. 

På skolan finns också en särskild grupp - TORA-gruppen – som arbetar med att följa upp olika frågor som är relaterade till värdegrundsarbetet.

På skolan finns också KOMPIS PÅ GÅRDEN/kamratstödjare. Elever från årskurs 6 har särskilt uppdrag att ta hand om yngre elever och skapa goda relationer.

Sidan senast granskad den 8 augusti 2023