Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Stora Infartsvägen, Allén

UPPSTART. För området längs Stora infartsvägen och Allén, mellan Rullstensrondellen och korsningen Allén - Maechelsgatan pågår ett arbete med ett planprogram. Syftet med planprogrammet är att planlägga för områdets framtida användning och utveckling.

Området ligger längs befintlig infart till Västervik mellan Västerviks centrum och Ljunghedens handelsområde. Området är i huvudsak ett handels- och verksamhetsområde och tillhandahåller service inom en rad olika branscher. 

Under senare tid har en utveckling av området skett, där flera verksamheter flyttat eller planerar att flytta sin verksamhet till annan lokalisering inom Västervik. Samtidigt har flera intresseförfrågningar om nyetableringar och bostadsbyggnation i området aktualiserats. Med anledning av pågående utveckling ser kommunen ett behov av att se över områdets utveckling på lång sikt för att få en samordnad och översiktlig plan för området. 

Syftet med planprogrammet är att utreda hur området ska utvecklas över tid med utgångspunkt i nuvarande och framtida behov och efterfrågan. Planprogrammet ska utmynna i ett program för områdets utformning, användning och utveckling med förslag på lämpliga funktioner och verksamheter, utformning av gator, offentliga miljöer, med mera.

Nästa steg

I nuläget pågår ett utredningsarbete för att ta fram underlag för planprogrammet. Nästa steg är att genomföra dialoger kring områdets utveckling för att ta fram en framtidsvision för området. Med utgångspunkt i framtidsvisionen ska sedan ett förslag till planprogram tas fram.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Fanny Hansson, planarkitekt, e-post fanny.hansson@vastervik.se, telefon 010-355 40 84.

Sidan senast granskad den 7 juli 2021