Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Varför kunde inte Västerviks kommuns företrädare svara Svt:s reporter om vad det skulle kosta att färdigställa det som krävs för att flygplatsens samtliga 1199 meter ska kunna ingå i en användbar landningsbana?

Varför kunde inte kommunens företrädare svara Svt om vad det skulle kosta att färdigställa det som krävs för att flygplatsens samtliga 1199 meter ska kunna ingå i en användbar landningsbana men sedan föredra en ungefärlig summa för KS 7 november?

Kommunstyrelsen godkände 1 mars 2022 information om att genomföra en lantmäteriförrättning för att kommunen ska kunna få rådighet över den mark som krävs för att ordna inflygningszoner framför och vid sidan av den nybyggda landningsbanan.

Det beslutet överklagades med en så kallad laglighetsprövning till förvaltningsrätten med hänvisning till att kommunen inte borde ha rätt att fatta det beslutet.

Förvaltningsrätten fattade 20 oktober 2022 beslut om att Västerviks kommun visst har rätt att fatta det beslutet och därmed att lantmäteriförrättning kan genomföras. Det domslutet meddelade Förvaltningsrätten till Västerviks kommun 21 oktober 2022.

Domslutet i förvaltningsrättsmålet var inte kommunicerat till kommunen vid tidpunkten för Svt:s intervjuer, som gjordes 18 och 19 oktober 2022. Enligt ansvarig handläggare var det angeläget för kommunen att målet var avgjort innan kommunstyrelsen informerades om lantmäteriförrättning och andra förutsättningar för fortsättningen av arbetet med flygplatsen, som till exempel beräknade kostnader för vidare hantering av ärendet.

Västerviks kommuns tjänstemän informerar normalt sett inte media om ärenden före ledamöter i nämnd eller styrelse har fått tillgång till informationen. Om media får kännedom i ett tidigt skede om att en handling finns och begär ut den så görs en prövning om handlingen är allmän och kan lämnas ut. Har den inte har skickats utanför myndigheten eller endast till kommunstyrelsen så är den ännu inte att anse som upprättad och allmän hos kommunen utan ett arbetsmaterial som inte lämnas ut eller förmedlas på annat sätt. Handlingen blir då först allmän när protokollet från nämnds- eller styrelsesammanträdet där den föredrogs har justerats.

Uppdrag Granskning kände till att det fanns flera parallella juridiska processer som pågick om flygplatsarbetet när de bestämde att de skulle genomföra intervjuer. Västerviks kommuns företrädare påpekade flera gånger att det fanns rättssaker som ännu inte var avgjorda och som därmed skulle göra det svårt att svara på alla frågor. Trots det ville redaktionen genomföra intervjuerna just 18 och 19 oktober.

 

Kommunstyrelsen 2022-03-01: Lantmäteriåtgärder på Västerviks flygplats - information och godkännande (pdf 128 kB)

Dom från förvaltningsrätten 2022-10-20: Gällande laglighetsprövning av KS beslut 2022-03-01-50 lantmäteriåtgärd (pdf 490 kB)

Beslut KS 2022-11-07: Utfall av förvaltningsrätten i Linköpings dom 2022-10-20 mål nr 2057-22 gällande Västerviks flygplats inklusive tjänsteskrivelse (pdf 236 kb)

Sidan senast granskad den 10 november 2022