Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fakta om kvicksilver

Kvicksilver, Hg, är en giftig tungmetall som lätt binds till proteiner. Därför anrikas det i muskulatur och nervsystem. Hg i ren form avger giftiga ångor.

Hur giftigt Hg är för naturen visade sig drastiskt på grund av stor fågeldöd på 50 och 60-talet. Gulsparven som är fröätande minskade kraftigt. Många rovfåglar som åt skadade fröätande fåglar blev funna döda eller förlamade. Orsaken var utsäde betat med kvicksilver. Ett betmedel som användes var baserat på metylkvicksilver. Det förbjöds 1966.

Ungefär samtidigt med fågeldöden inträffade Minamatakatastrofen i Japan. Minst 40 personer dog under 60-talet. Många blev blinda och andra fick skador på hjärnan. I byn Minamata levde folket i huvudsak på havets fångster som fisk, musslor och ostron. I närheten låg också en stor kemisk fabrik som släppte ut kvicksilver.

I Irak blev hundratals människor av förgiftade efter att ha ätit utsäde betat med kvicksilver. I Amazonas i Brasilien har både natur och många människor blivit förgiftade av kvicksilver. Människor som lever av att gräva guld och människor som bor i närheten av floder där det vaskas guld har förgiftats av kvicksilver. Hg frigörs i samband med vaskningen. Hg tillsätts för att binda guld i vaskslammet. Guldet återvinns sedan genom att hetta upp denna typ av amalgam av guld och kvicksilver. Kvicksilvret förångas och innebär stor giftighet. Metoden kallas amalgering.

Stora mängder Hg har fram till 50- och 60-talet släppts ut från pappers- och massaindustrin. Där har det använts som konserveringsmedel av massa och för att förhindra tillväxt av alger i rör och maskiner. Omfattande fiberbankar med Hg ligger nu i bottensedimenten. Mycket av det är hårt bundet så länge inte fiberbankarna rörs. Men ändå finns ett stort läckage av Hg från botten. Ett 30-tal fiberbankar framför allt kring massaindustrier har hittats.

I Sverige släpps cirka 450 kg (2014) ut till luften per år.  Ett ganska stort nedfall av Hg i Sverige kommer från andra länder. Det luftburna kvicksilvret är ett stort problem. Det upptäcktes då man fann höga halter Hg i sjöar helt utan utsläpp. Kvicksilver löses också ut på grund av försurning. Marksyrorna frigör kvicksilver. De stora utsläppen av hg har inneburit att fisk från många sjöar har för höga halter. Gränsen 1 mg Hg per kilo fiskkött överskrids i cirka 10 000 sjöar i Sverige (1988). Detta enligt uppskattningar som Naturvårdsverket gjort. Utsläppen har minskat, men trots det ökar halten kvicksilver i organismerna i många områden. Det beror på gamla synder som läcker och att försurningen löser ut naturligt kvicksilver.

Svenskt kvicksilverförbud infördes 2009-06-01. Detta innebär stopp för kvicksilverhaltiga produkter samt förbud att använda kvicksilver inom industrin och tandvården. Industrins slutdatum för avveckling av kvicksilveranvändning var 2013. Vissa undantag finns, t.ex. kvicksilverhaltiga lågenergilampor. 

(Källor: Miljölexikon, Raben Prisma, 1995, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala och Naturvårdsverket)

Sidan senast granskad den 14 juli 2016