Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Sjöar och vattendrag

Sverige är oerhört rikt på vatten. I hela landet finns ungefär 100 000 sjöar större än 1 hektar. Totalt täcker de cirka 9 % av landets yta. Här finns också flera hundra tusen kilometer med små och stora vattendrag.

Sjöar och vattendrag har en stor betydelse för den biologiska mångfalden. Samtidigt så använder vi människor vattnet på en mängd olika sätt. Här uppstår ibland konflikter mellan vår önskan att utnyttja vattenresurserna och att vilja skydda och bevara dessa.

Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål är ”Levande sjöar och vattendrag”. Enligt målet ska ”sjöar och vattendrag vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras”.

Människans användande av vattenmiljöerna behöver därför ske så att hänsyn visas mot de värden som finns. Vi måste också se till så att resurserna nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Sidan senast granskad den 28 maj 2024