Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Naturvård

Naturvård innebär att skydda värdefulla områden och hotade arter. Men naturvård kan också handla om att skapa möjligheter för oss själva att uppleva den natur vi har omkring oss.

Västerviks kommun har en rik och varierad natur. Näst efter Gotland är det den till ytan största i södra Sverige. Landskapet är kuperat och omväxlande. Här finns allt från karg utskärgård till vindlande sjösystem i skogs- och jordbruksbygd.

De många soltimmarna skapar unika förutsättningar för många insekter. I kommunen finns även gott om gamla och grova ekar. En stor mängd insekter är knutna just till ekar. Många av dessa är sällsynta.

I flera av dessa områden som Västerviks kommun själva äger jobbar kommunen aktivt med bevarandet och utvecklandet av de naturvärden som finns. 

Detta genomförs bland annat i samarbete med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Kalmar län. Västerviks kommun fick under år 2021 i skogen i Överum medfinansiering ur projektet "Skogens miljövärden" som en del av Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet från Landsbygdsprogrammet finansierades delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet var att bevara och utveckla biologisk mångfald och kulturmiljövärden i skogen och stora insatser utfördes runt om i samhället.

Bild på EU:s logotyp med gula stjärnor på blå botten

Länsstyrelsen i Kalmar län har också bidragit med ekonomiskt stöd vid åtgärder för att gynna natur- och kulturmiljövärden. Detta genom friställning av gamla, grova träd bland annat i Loftahammar, Edsbruk, Helgenäs, Hjorted och Blankaholm samt på Gränsö.

Värdefull skärgård

Skärgården i Västervik är typisk med djupa vikar och arkipelager med många större öar. Området är också ganska skonat från exploatering. Hela skärgården klassas som riksintressant för både naturvård och friluftsliv.

500 sjöar

I kommunen finns omkring 500 sjöar. De är ofta långsmala och djupa och följer sprickdalarna i landskapet. I några av de djupa sjöarna finns intressanta glacialrelikta kräftdjur som lever i det kalla bottenvattnet.

Rikt på skogar

Två tredjedelar av kommunens landareal utgörs av skog. Det gör Västerviks kommun till den skogrikaste fastlandskommunen söder om Mälaren.

Skogen har stor betydelse för invånarna i kommunen. Både för virkesproduktion och för det rörliga friluftslivet. Flera områden är också skyddade genom reservat eller biotopskydd.

Sidan senast granskad den 28 maj 2024