Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Översiktsplan

I översiktsplanen kan du läsa om kommunens allmänna syn på användningen av mark och vatten och samhällets utveckling på lång sikt.

Planen täcker hela kommunens yta. De visioner och mål och ställningstaganden som finns i planen är vägledande. Det gäller även för de kartor med förslag på områden för utveckling som finns i planen. Exempelvis då kommunen ska fatta beslut om detaljplaner och bygglov. Planen är inte bindande.

I planen kan du också läsa om kommunens generella syn på allmänna intressen och riksintressen. Det kan vara områden som är känsliga på grund av att de har höga naturvärden eller kulturmiljövärden. Planen ska ta hänsyn till frågor som berör både den egna kommunen och grannkommunerna. Den ska även ta hänsyn till nationella och regionala mål som berör kommunen.

Det finns bara en översiktsplan. Planen kan dock delas upp i tematiska tillägg och fördjupningar.

Tematiska tillägg

I ett tematiskt tillägg kan kommunen välja att belysa ett visst tema över hela kommunens yta. Ett exempel på tema som kommunen skulle kunna belysa är vindkraft.

Fördjupningar

I en fördjupning kan kommunen välja att belysa den långsiktiga utvecklingen av ett visst område. Exempelvis en tätort.

Strategisk miljöbedömning

En översiktsplan antas normalt medföra en betydande miljöpåverkan. Det innebär att en strategisk miljöbedömning ska tas fram när en översiktsplan upprättas eller ändras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är att få med miljöaspekter i planering och beslutsfattande, för att främja en hållbar utveckling.

Sidan senast granskad den 12 november 2013