Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks Bostads AB

Västerviks Bostads AB äger och förvaltar 3 316 lägenheter och 319 lokaler inom Västerviks kommun. Bolaget utför även teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter som ägs av TjustFastigheter AB och kommunen.

Omvärldsanalys

Lagom till att pandemin passerat kom en ny kris i form av Rysslands invasion av Ukraina som resulterat i en global inflationsrusning och efterföljande lågkonjunktur. Bränsle- och eltillgången ströps snabbt och påverkade prisbilden, samt att mängder av såväl råvaror och gödsel som insatsvaror blev en bristvara. Vi märker av prisökningen på material och drivmedel i vår verksamhet. Elpriserna är dock upphandlade på lång sikt. Den snabba höjningen av styrräntan påverkar våra räntekostnader framåt, men har inte fått effekt under 2022. Klimatförändringarna påverkar oss och är ett reellt hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. 2022 har varit ett varmt år i hela Sverige och högsta temperaturen på 75 år uppmättes i Målilla i grannkommunen Hultsfred. För att ytterligare minska bolagets klimatpåverkan, samt för att minska våra risker i en framtid med bristande tillgång på energi, valde styrelsen i Västerviks Bostads AB att sätta ett nytt långsiktigt mål för bolaget. Vid utgången av 2025 ska bolaget producera 1 GWh egen energi.

Väsentliga händelser

 Vi har blivit nationellt uppmärksammade för vårt kvalitetsarbete. I december stod det klart att Västerviks Bostads AB erhåller Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2022. Genom hela 2000-talet har ledstjärnan i bolaget varit en kundorienterad verksamhetsutveckling där ledningsvisionen ”Målmedvetna medarbetare med självförtroende och arbetsglädje” varit i fokus. Vi skapar bestående höga resultat för kund, medarbetare samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Rekryteringsprocessen av ny VD till bolaget pågick under vår och sommar, och i oktober var rekryteringen klar och vår nye VD börjar i mars 2023. 

Byggnationen av det nya särskilda boendet och hälsocentralen i Gamleby har påbörjats under året, liksom projekteringen av nya bostäder vid Centrumgården i Västervik.

Förväntad utveckling/framtid

De största byggprojekten i företagets egna bestånd sker i Gamleby och både det särskilda boendet och hälsocentralen är planerade att vara färdiga för inflyttning sista kvartalet 2023. I takt med att räntan höjs, blir det allt viktigare att ha förmågan att genomföra investeringar med egna medel. De senaste tre åren har vi haft förmågan att finansiera 99 % av bolagets investeringar genom självfinansiering. Utöver nämnda projekt, ligger vårt fokus på att vidareutveckla det befintliga beståndet för att på så sätt fortsätta att vara den mest attraktiva hyresvärden även i ett förändrat konjunkturläge. När det gäller förvaltningen av TjustFastigheter kommer omvandlingen inom Bökensvedsområdet att vara fokusområde den närmaste 10-årsperioden.

Ekonomisk redovisning

Ägarens mål för avkastning och självfinansiering var för året 4,3% respektive 53%. Vi har uppnått en avkastning om 5,1% och självfinansieringsgraden uppgick till 80,1%.

mnkr

Utfall 22-12-31

Budget 2022

Avvikelse mot budget

Omsättning 562,7 624,4 -61,7
Resultat efter finansiellt netto 61,7 54,3 7,4
Periodens resultat 51,6 49,2 2,4
Eget kapital 491,9 499,5 -7,6
Balansomslutning 1 817,1 1 936,4 -119,3
Soliditet i % 27,1 25,8 1,3
Sidan senast granskad den 24 april 2023