Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tjustfastigheter AB

Tjustfastigheters verksamhet består i att utveckla och effektivisera lokalförsörjningen för kommunens verksamheter. Fastighetsbeståndet består bland annat av skolor, förskolor, administrativa lokaler, räddningstjänstens byggnader och kultur- och fritidsanläggningar.

Omvärldsanalys

Lagom till att pandemin passerat kom en ny kris i form av Rysslands invasion av Ukraina som resulterat i en global inflationsrusning. Bränsle- och eltillgången ströps snabbt och påverkade prisbilden, samt att det blev brist på mängder av råvaror och insatsvaror. Den snabba höjningen av styrräntan har påverkat våra räntekostnader redan i år, eftersom vi lånar till en stor del av våra investeringar. Kraftig inflation, högre ränteläge, annalkande lågkonjunktur och sparkrav inom kommunala verksamheter kommer att få en inverkan på vår verksamhet. Anpassningar inom skolstrukturen i kommunen kan även den påverka lokalanvändningen av våra skolbyggnader.

Väsentliga händelser

I mars flyttade förskolan Galaxen in i sina nybyggda lokaler. Upphandlingen av den nya arenan för issport som är planerad att bli nästa stora investering på Bökensved fick avbrytas i juni på grund av bristande konkurrens. Det innebar att vi inte kunde uppfylla Kommunfullmäktiges uppdrag om byggstart under 2022 av densamma. I december lämnade vi över nycklarna till den nybyggda delen av simhallen på Bökensved som är det enskilt största projektet och som har pågått sedan 2020. Nu tar etapp 2 av simhallsprojektet vid, det vill säga renoveringen av den gamla bassängen. I Ankarsrum kunde slutligen byggnationen av de nya lokalerna för Räddningstjänsten påbörjas när Trafikverket godkände utfarten från den nya stationen.

Förväntad utveckling/framtid

Skolans lokalbehov och samarbetet kring det fortsätter att vara ett prioriterat fokusområde liksom utvecklingen av Bökensved. Det finns en risk med att genomföra stora investeringar på kort tid, eftersom självfinansieringsgraden då minskar. Det är särskilt viktig att vi kan ha en betydande självfinansiering i och med det stigande ränteläget.

Ekonomisk redovisning

Ägarens mål för avkastning och självfinansiering var för året 3,5 % respektive 35 %. Vi har uppnått en avkastning om 3,3 % och självfinansieringsgraden uppgick till 53 %. Försäkringsskador och rivningskostnader för Totebo skola medför att vi inte uppnår avkastningsmålet.

Ekonomisk redovisning

mnkr Utfall
22-12-31
Budget 2022 Avvikelse mot budget
Omsättning 224,1 212,8 11 3
Resultat efter finansiellt netto 13,3 17,0 -3,6
Periodens resultat 14,1 14,8 -0,7
Eget kapital 243,0 249,3 -6,3
Balansomslutning 1 537,6 1 580,3 -42,7
Soliditet i % 15,8 15,8 0
Sidan senast granskad den 24 april 2023