Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över gode mäns, förvaltares och förmyndares förvaltning av huvudmannens / omyndiges egendom samt fullgör de övriga uppgifter som enligt lag eller författning åligger överförmyndaren.

Omvärldsanalys

Till följd av kriget i Ukraina har antalet ärenden avseende ensamkommande barn ökat något. Ökningen är dock liten sett till antal ärenden och inget som påverkar verksamheten i någon större utsträckning. Även de mer komplexa ärendena fortsätter att öka och det råder idag en viss brist på ställföreträdare som kan åta sig dessa ärenden. Exempel på mer komplexa ärenden är huvudmän som är utåtagerande och hotfulla eller som kräver stora arbetsinsatser i form av kontakter mellan myndigheter, anhöriga och huvudmännen. Västerviks kommun har idag en förvaltarenhet som åtar sig mer komplexa ärenden vilket avhjälpt en del av problemet. Det kommer dock behöva rekryteras fler ställföreträdare de kommande åren, då flera av dem som idag har uppdrag är till åren komna. Problemet med att hitta lämpliga ställföreträdare finns hos de flesta överförmyndaren runt om i Sverige.

Väsentliga händelser

Samtliga gode män och förvaltare har att inkomma med en ekonomisk redovisning senast 1 mars varje år vilket renderar i att cirka 400 redovisningar skall granskas och arvoderas under perioden. Ställföreträdarna är angelägna om att granskningen sker så snabbt som möjligt då de arvoderas för föregående års arbete i samband med att granskningen av inlämnad årsräkning är klar. Överförmyndaren har som mål att samtliga redovisningar skall vara genomgångna innan den första augusti vilket uppnåddes. 

Överförmyndaren köpte i början av året in ett nytt verksamhetssystem. Uppdateringen med ett nytt verksamhetssystem var nödvändig då det gamla var föråldrat och höll på att fasas ut av leverantören. Det nya systemet är modernare och underlättar exempelvis för arbete hemifrån samt på sikt möjligheten att använda sig av e-arkiv. Uppdateringen har initialt tagit mycket tid i anspråk men systemet upplevs nu fungera tillfredställande.

Överförmyndarkansliet har under året anställt en administratör på 70%, kansliet består därmed idag av två handläggare och en administratör.

Förväntad utveckling / framtid

Med anledning av ställföreträdarutredningen och dess slutsatser förväntas flera lagändringar ske framöver. Ändringarna förväntades träda i kraft med start 1 januari 2023 men har blivit uppskjutna på obestämd tid. Förslagen innebar bland annat att Överförmyndaren skall ta över en del av de uppgifter som idag åligger tingsrätten. Vidare skall granskningen bli mer omfattande samt möjligheten för huvudmännen att få insyn i sitt ärende förbättras. En ny statlig myndighet förslås inrättas vilken skall ha det övergripande ansvaret för området. 

Ovanstående är bara några exempel på förändringar som föreslås. Utredningen bedömer att ändringarna förväntas leda till ökade kostnader för kommunerna med omkring 200 miljoner kronor. I betänkandet föreslås att finansiering av de ökade kostnaderna sker genom ett ökat generellt statsbidrag till kommunerna. 

Anledningen till att lagförslaget inte antogs och implementerades till 2023 bedöms ha berott på att regering och riksdag prioriterade lagändringar på andra områden snarare än att det inte finns en enighet kring förslagen. Det får därför ses som troligt att lagändringarna kommer gå igenom inom en snar framtid, rimligtvis inom innevarande mandatperiod.

Ekonomisk redovisning

Överförmyndarkansliet ger ett mindre överskott för 2022 på drygt 0,3 mnkr. Orsaken beror till största delen på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av glapp i bemanningen mellan rekryteringarna. Kansliet har även haft högre intäkter till följd av mottagandet av fler ensam-kommande barn än budgeterat och för vilka man initialt mottar ett statligt bidrag.

Post Nettokostnad 22-12-31, mnkr Budget 2022, mnkr Avvikelse mot budget 2022, mnkr
Totalt

-3,2

-3,6 

 0,3

Sidan senast granskad den 24 april 2023