Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet inom miljö- och hälsoskydd, livsmedel, byggnation, brandfarliga varor, servering av alkohol samt tobak. Dessutom svarar nämnden för naturvårdsfrågor och miljöövervakning i kommunen.

Omvärldsanalys

Antalet bygglovsärenden var rekordhögt under 2020 och nivån höll i sig under 2021 men har avtagit något för helåret 2022. Liksom många kommuner i landet hade vi en nedgång i ärendemängderna under slutet av 2022. Det osäkra världsläget väntas fortsätta påverka byggbranschen, företagens och privatpersoners byggande. 

Regeringstillsatt kommitté har färdigställt ett betänkande som rör omarbetning av reglerna för bygglov och bygg- och konstruktionsreglerna. Avsikten är ett enklare, mer effektivt och ändamåls-enligt regelverk för att bland annat bättre möta landets stora behov av fler bostäder samt bebyggelseutveckling på landsbygden. Om ändringarna drivs igenom kommer nämndens arbete påtagligt påverkas i flera delar.

Väsentliga händelser

Utmärkande för verksamheten är att de kundundersökningar som görs för både miljöenheten och byggenheten visar gott resultat, särskilt i fråga om vårt bemötande. 

Vindkraftsfrågor har fortsatt utgjort ett ökat arbetsintensivt område för nämnden.

Under året har vi haft ett mycket stort antal inkommande ansökningar om nybyggnation av bostäder. 

Handläggningstiderna för bygglov har minskat och ligger glädjande i nivå med handläggningstiderna före nämndens intensiva arbete med införande av digitala lösningar. Handläggningstiderna för anmälningsärenden ligger på en rekordlåg nivå.

Det omfattande förändringsarbete som pågått och pågår inom digitalisering har varit intensivt och omfattande under flera år. Det är under 2022 som byggenheten sett allra tydligast effekt av förenklingar, kvalitetssäkring och serviceförbättringar. I takt med ökningen av andelen ansökningar som inkommit digitalt har effekten blivit än mer påtaglig. Förändringen i andelen digitala ansökningar på byggenheten har på två år gått från 21 % till 47 %.

Förväntad utveckling/framtid

Osäkerheterna i vår omvärld gör att det ligger nära till hands att tro att nämndens ärendemängder på byggenheten, kommer att minska i någon grad. 

Våra olika specialistkompetenser efterfrågas fortsatt i hög utsträckning i kommunens olika typer av planeringsarbete för både miljö- respektive byggenheten. Trenden har under några års tid varit ökande och vi ser potential i ytterligare utvecklad samverkan.
Vindkraftsärenden och frågor där med förknippade väntas kräva en fortsatt stor arbetsinsats. 

Det finns områden med tillsynsbehov som nämnden av resursskäl inte arbetar med. Att starta regelbunden tillsyn inom exempelvis mindre lantbruk skulle innebära god miljönytta i förhållande till insatsen.

Inom några år kommer så gott som alla våra ärendeprocesser att vara digitaliserade för både medborgarna och medarbetarna.

Ekonomisk redovisning helår 2022

Fortsatt hög ärendevolym byggenheten har givit högre intäkter än budgeterat. Vi hade lägre utgifter i början av året (pandemieffekt) samt låga personalkostnader med anledning föräldraledighet och vakanser. Sammantaget gör det att nämnden har ett överskott som beror på både lägre utgifter och ökade intäkter. Till överskottet hör även ett bidrag från Kammarkollegiet som nämnden inte haft förutsättningar att använda under året. 

Post Nettokostnad 22-12-31, mnkr Budget 2022, mnkr Avvikelse mot budget 2022, mnkr
Totalt -13,8 -15,9 2,1
STAB/NÄMND -6,2 -6,6 0,4
MILJÖ -4,9 -5,5 0,6
BYGG -2,7 -3,8 1,1
Sidan senast granskad den 24 april 2023