Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Måluppfyllelse

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen mycket god. Av totalt 26 mål uppnås 22. Av 37 uppdrag nås 34. Av prioriterade områden nås 5 av 6 st. Nedan ges kommentarer till respektive mål/uppdrag.

1. Samverkan och innovation – för en trygg välfärd

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

Antalet innovativa lösningar för en tryggad välfärd ska öka, tex genom digitala lösningar.

 

Arbetet med digital utveckling pågår kontinuerligt. Nya e-tjänster tas i bruk och IT-säkerhet är en ständigt aktuell fråga. Kommunen samverkar för effektivare möjligheter till digitala tjänster genom SESAM ÖST och för ökade förutsättningar till innovationer tillsammans med bland andra Atrinova. Under året har antalet e-tjänster som kommunen erbjuder ökat till 173 st. Kommunstyrelsens förvaltningar har vid sidan av externa e-tjänster fortsatt med att utveckla interna e-tjänster för att minska manuell administration. 
Ett stort digitaliseringsarbete sker i hela barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Arbetet omfattar såväl att öka antalet digitala verktyg i undervisningen, att göra digitala hjälpmedel tillgängliga samt att förbättra kompetensen gällande användandet. Arbetet fokuserar även på att synliggöra när digitalisering är relevant i undervisningen. 
Möjligheter till digitalisering är en ständigt aktuell och bevakad fråga inom även socialförvaltningen. Den nya digitaliseringsprocessen för socialförvaltningen har har vidareutvecklats genom utvecklingsledaren inom digitalisering.
Inom Arbete och kompetens är elektroniska och digitala ansökningsblanketter i full drift och i augusti var 22% digitala. 

Se även nedan under ”uppdrag”

Ja

 

2. Kommunikationer - närmare varandra och omvärlden

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

Ökad möjlighet för kollektivt resande i kommunen, samt till och från kommunen.

Tätortstrafiken förlängd till Hornslandet. Ytterligare turer Ankarsrum-Hjorted-Totebo.

Ja

Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 95 % i kommunen år 2020.Det långsiktiga målet är 100 %, finansiering i första hand med externa medel. 

Bredbandsmåluppfyllelse:
2021-12-31: 96,5% varav 1,5% Västrum Gladhammar (IP-Only)
2022-12-31: 96,51% varav 0,01% avser Älgenäs Strömsholmen

Ja

 

3. En attraktiv och trygg kommun där människor vill bo, jobba och leva

Mål

Kommentarer

Uppfyllt  Ja/Nej

Vi ska vara bättre än snittet i mätningar av Nöjd Medborgar Index. 2021 gav de medborgare som svarade på SCB:s enkät om hur det är att leva och bo i Västerviks kommun fortsatt bättre betyg än rikssnittet. 95% tyckte att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på (92% i riket). 83% tyckte att kommunen sköter sina åtaganden på ett mycket bra eller ganska bra sätt (81% i riket). Dock tyckte bara 18% att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (19% i riket). 2022 genomförs inte motsvarande mätning, men som åtgärder för att ytterligare öka kommunmedborgarnas nöjdhet så har ett nytt publiceringsverktyg för beslut och handlingar tagits i bruk. Ja
Hållbart Medarbetar Engagemang ska vara högre än rikssnittet.

Mätningen görs vartannat år och 2022 var HME 76,5. HME har sjunkit för koncernen sedan den senaste mätningen 2020 då HME var 79,6. För 2022 har 147 kommuner rapporterat i Kolada, genomsnittet är 80 och spridningen ligger mellan 72–87. 
Ett långsiktigt arbete kopplat till friskfaktorer pågår inom organisationen som har direkt bäring på HME (motivation, ledarskap och styrning).

Ett arbete pågår i hela barn- och utbildningsförvaltningen och ett exempel är arbetet runt friskfaktorer och arbets-miljö. I detta arbete har förvaltningen hjälp av Sunt Arbetsliv. Verksamhetsplanerna innehåller mål och aktiviteter kopplat till uppföljning av medarbetarenkät.

Nej
Sjukfrånvaron ska vara minst 0,5 % lägre än riks-genomsnittet och lägre än föregående år. Sjukfrånvaron i kommunen har ökat från 2018 till 2022. Siffran landar 2022-12-31 på 7,46 % (för 2021 7,08%). Siffrorna avser kalenderår (hämtat ur Hypergene 2023-01-30). Vid bedömning av utvecklingen av sjukfrånvaron måste man beakta att åren 2020, 2021 och 2022 varit drabbade av coronapandemin då anställda uppmanats att vara hemma vid minsta förkylningssymtom för att om möjligt minska smittspridningen i samhället. Någon rikssiffra finns ännu inte. Nej
Positivt flyttnetto. Flyttnettot är positivt. (Totalt minskar befolkningen pga att det är fler som dör än som föds.) Ja
Antalet bofasta utanför Västerviks och Gamleby tätorter ska öka. Sedan 2005 har befolkningen utanför tätort generellt minskat (med 423 invånare), medan befolkningen i tätort har ökat med 665. Västerviks tätort har ökat med 885 invånare och Gamleby med 7 invånare. Det är några tätorter utanför Västervik och Gamleby som har ökat sin befolkning sedan 2005; Loftahammar, Gunnebo och Hjorted. Siffrorna gäller 2021 (2022 redovisas från SCB 2023). Nej
Införandet av flera LIS områden i kommunen Samordnas med ÖP-arbetet. Uppstart under 2023. Nej
Antalet arbetstillfällen i Västervik och utanför Västerviks tätort ska öka. Mellan åren 2020 och 2021 har sysselsatt dagbefolkning i kommunen ökat från 15 482 till 15 729 personer, en ökning med 247 personer. Ja

 

4. Vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej
Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens tjänsteresor med bil har minskat med 5 % år 2022 jämfört med 2019, mätt i kg CO2 per årsarbetare. Prognosen från i höstas stod sig bra. Slutligt resultat för 2022 blev 142 kg CO2 per anställd jämfört med 160 kg CO2 2019. Det är en minskning med ca 11 % och målet är nått.
Samtliga Västerviks Bostadsbolaget fordon körs från 2022 på fossilfria bränslen och arbete pågår med att alla redskapshållare och övriga maskiner ska övergå till el- eller fossilfria alternativ senast 2025. Detta är kommunkoncernens övergripande mål.
Ja
Alla kommunkoncernens verksamheter källsorterar. Arbete pågår med att boende och verksamheter i samtliga VBABs och TFABs fastigheter ska kunna källsortera.
Källsortering sker genomgående inom BOU. Ett åter-vinningshus är nybyggt för gymnasieskolan och vuxen-utbildningen. Matsvinn från gymnasieskolans restaurang återvinns och blir till naturgas. Gymnasieskolan har deltagit i Vinnovaprojekt inom detta område. INSPIRA, pedagogiskt centrum, har ett pågående arbete för att öka utbudet av kemikaliesmart återbruksmaterial. Alla förskolor arbetar med det gemensamma projektet ”Ett hållbart nu för en hoppfull framtid” i undervisningen.
Ja
Dricksvattenförbrukningen ska minska. Frågan är komplex men sett bara till produktion vatten:
2021: 2 780 000 m3
2022: 2 600 000 m3
Ett flertal åtgärder sker löpande från VA-huvudmannen med kartläggning och sökning av läckage, systematisk kontroll av vattenledningsnätet och förnyelseplanering av vattenledningsnätet.
Nivån på vattenförbrukningen liter per person bland VBAB:s hyresgäster är lägre än snittet i riket och trenden positiv. Det beror på vårt systematiska arbetssätt med handlingsplan fastighet där vi för in vattenbesparande åtgärder per fastighet som till exempel byte av mun-stycken i duschar och kranar, smarta tvättmaskiner som inte använder mer vatten än nödvändigt och att arbetar bort badkar. Resultatet beror också på vårt felförebyggande arbete genom ronderingar som identifierar och åtgärdar kranar och toalettstolar som står och rinner.
Ja

 

5. Ett näringsliv i tillväxt i en hållbar kommun

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej
I mätningar av de olika delar som bygger ett bra företagsklimat ska vi vara bättre än föregående år.

Resultatet för näringslivets bedömning av kommunens myndighetsutövande ”Insikt – Öppna jämförelser” brukar publiceras först i april efterföljande år. 2022 års under-sökning tyder på ett lyft jämfört med tidigare år och av ca 189 deltagande kommuner hamnar vi nu preliminärt något högre än 2021 (då plats 95). Det totala betyget 77 av 100 klassas som högt av SKR. 

Siffrorna för 2022 är preliminära - de släpps i april 2023. För 2021 var bemötande som enskilt betyg det högsta, med ett kundnöjdhetsindex på 81 (”mycket högt”). För 2022 ger bygglov sannolikt en stor betygshöjning, preliminärt från 66 till 77. 

Kommunen följer även Företagsklimatet av Svenskt Näringsliv där det allmänna omdömet för kommunens generella företagsklimat under 2021 minskat något, från 3,4 till 3,3. Det placerar Västerviks kommun åter igen på i princip motsvarande nivå som genomsnittet i riket (3,4). På flera av de enskilda betygen, t ex Tjänstemännens attityder och Service och bemötande, förbättrades omdömet. I rankingen, som bygger på Svenskt Näringslivs betyg, tappade kommunen marginellt (3 platser från 177 - 180).

Ja
Antalet besökare ska öka. Antalet gästnätter har enligt de preliminära siffrorna ökat med 8 % och närmar sig 500 000. Ja

 

6. Utbildning och kompetens i toppklass

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej
Andelen elever som har slutbetyg i alla ämnen i åk 9 ska öka, och klyftan mellan pojkars och flickors resultat ska minska. Ett omfattande arbete sker inom alla verksamhetsformer. Insatser redovisas i verksamhetsrapporter inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Tillgängliga lärmiljöer och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har varit fortsatta fokusområden. Under 2022 har även kompetensutveckling skett kring betyg och bedömning, utifrån förändringar i kurs- och ämnesplaner. Arbetet fortskrider gällande att förbättra övergångarna mellan olika stadier och skolformer. Kompetenshöjande insatser sker angående nya läroplansdelar, ett arbete pågår för att skapa tillgängliga lärmiljöer för ALLA barn och även för att skapa bättre studiero. Ja
Meritvärdet i åk 9 ska öka.   Ja
Andelen invånare 25 - 64 år med eftergymnasial utbildning ska öka. Efter-gymnasial utbildning ska erbjudas med 2 500 platser år 2030. Delmål för 2023 är 800 platser.

Andel invånare i kommunen ålder 25–64 år uppgår under 2021 till 35,1 %. Andelen har från 2020 till 2021 ökat med 1,1 %. Uppgifter för 2022 saknas ännu.

Under vår- och hösttermin 2022 studerar 750 personer vid Campus Västervik.

Ja

 

7. En rik och varierad kultur och fritid

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

Det kulturella utbudet ska öka.

Även detta år har verksamheten påverkats av pandemirestriktioner. Antalet ansökningar om bidrag för arrangemang är fortfarande lägre än innan pandemin. Dock har enheten initierat flera kulturprojekt tack vare beviljad extern finansiering och fysiska arrangemang har åter startat upp då restriktionerna släppts.

Dansprojektet KOKO-Kommunkoreograf, som beviljats extern finansiering genom regionala och statliga medel, har bland annat genomfört offentliga dansföreställningar i simhallen och feriepraktik som dansare för unga. Barnscen har erbjudit scenkonstföreställningar för barn/unga/familj och Unika Historiska Kalmar län, som är ett av pågående regionala projekt för att främja ökad extern samverkan, har arbetat för att utveckla Träbåtsbryggan bland annat

Inom den ordinarie verksamheten har en utställning med kommunens inköpta konst arrangerats och det årliga Valborgsfirandet i Västerviks stad har efter två års uppehåll åter ägt rum genom ett fysiskt arrangemang.

Biblioteket har under perioden öppnat upp mötesplatsen med aktiviteter och utställningar. För ökad tillgänglighet inom biblioteksverksamheten har nya hjälpmedel installerats och tagits i bruk, till exempel läs-tv, läspenna som läser upp vad en talbok handlar om, ökad användning av punktskrift m.m.
Fritidsgårdarna har lagt stort fokus på fysiska aktiviteter och några kulturella projekt har startats med fokus på teater, dans och skapande. Utvecklad samverkan mellan Mejeriet UNG och kulturskolan har initierats genom planerad uppstart av KulturCrew, utbildning av unga arrangörer.
Kulturskolan har också särskilt arbetat med insatser för breddat deltagande, då verksamheten behöver hitta nya sätt att nå barn och unga efter pandemin. Två skolgårdsturnéer har genomförts samt ett öppet hus-evenemang på Mejeriet.
Förberedelser för den nya verksamheten i Bryggaren pågår.

Ja

Öka medborgarnas möjligheter till fysisk aktivitet. I hög grad uppfyllt. Nytt utegym öppnat vid Karstorps idrottscenter. Hela Bökensvedsområdet är under planering och uppbyggnad. Underhåll av fritidsanläggningar och motionsspår mm. Ja
Minska medborgarnas bruk av tobak och alkohol. Arbetet för minskat bruk av tobak och alkohol med fokus på ungdomar styrs förvaltningsövergripande delvis genom styrgruppen för Barn- och ungdomar. Utifrån ungdomsundersökningen (Luppen) har styrgruppen tagit fram en plan för det fortsatta arbetet där Hälsa (bruk av tobak och alkohol) är ett av områdena. Första halvåret har redovisning av resultatet samt arbetsfördelningen utförts där fyra fokusområden (Trygghet, Hälsa, Demokrati och Fritid) har valts ut för fortsatt arbete. Vidare har en grupp ungdomar under en av sommarens feriepraktikperioder undersökt delar av resultatet vilket resulterat i en film.
Rökningen har generellt minskat bland både tjejer och killar på gymnasiet. Överlag tenderar killar att dricka mer alkohol än tjejer men vi kan se att alkoholkonsumtionen har minskat något jämfört med tidigare år.
Ja

  

8. Alla är delaktiga och känner trygghet

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej
I polisens trygghetsmätning ska Västerviks kommun vara bättre än snittet i polisområde syd. Målet nås.

Ja

Kommunen ska använda medborgardialoger i större utsträckning.

Dialog har genomförts med civilsamhällets organisationer kopplat till process kring ny integrationsstrategi och även inför mottagande av flyktingar från Ukraina.

Arbete och kompetens har genomfört medborgardialoger med utrikesfödda elever vid högstadieskolor, utrikesfödda personer genom en digital undersökning samt fokusgrupp utrikesfödda medarbetare inom äldre-omsorgen. Vidare har dialoger genomförts med civilsamhället och tjänstepersoner samt en digital undersökning med fokus på kompetensförsörjning för näringslivet, via Västervik Framåt AB och kommunens ledare.

I arbetet med tillväxt- och näringslivsstrategin genomfördes dialoger med näringslivet.
Räddningstjänsten har vid flera tillfällen deltagit och informerat och haft dialog med medborgarna. Till exempel vid Grönt veckoslut, mässor och lokala aktivitetsdagar.
Inom kulturenheten har medborgardialogen i form av fysiska möten återupptagits då restriktionerna släppts. Bland annat har en idédialog genomförts gällande kommande projekt med inriktning på skapande verkstad i Bryggaren. Särskild dialog pågår med hembygdsföreningar genom det nystartade nätverket.Kommunen har under perioden fått en redovisning av ungas syn på samhället genom LUPP-enkäten som genomfördes 2021.

Ungdomsrådet har tagit emot sex remisser under perioden. Tre av dessa gällde ungdomsmotioner, där rådet givits möjlighet att lämna synpunkter på yttranden till Ungdomsfullmäktige.

Försök med medborgarbudget pågår i Ukna och Edsbruk.

Ja
En årlig temadag med fokus på trygghet och säkerhetsfrågor ska genomföras. Genomfördes under krisberedskapsveckan vecka 39. Ja

 

Finansiella mål 2021

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej
Resultatet för 2022 ska uppgå till minst 1,2 % av skatteintäkter och kommunal utjämning. Målet nås. Ja
Självfinansiera investeringar till 100 % (årets resultat+ avskrivningar sett i ett femårsperspektiv).  Målet nås. Ja

 

Måluppfyllelse bolagen

Nedan visas måluppfyllelsen vad avser avkastningskrav och självfinansiering i ägardirektiven.

 

 Avkastningskrav, %

Bolag

Utfall 2022 Budget Avvikelse

Västerviks kommuns förvaltnings AB, koncern

5,3 4,0 1,3

Västerviks Bostads AB

5,1 4,3 0,8

Tjustfastigheter AB

3,3 3,5 -0,2

Västervik Miljö & Energi AB *

5,2 3,5  1,7

Västervik Kraft Elnät AB

19,5 10,0 9,5

Västervik Resort AB

1,1 3,0 -1,9

Västervik Biogas AB

-

-

-

*Verksamheterna för VA och renhållning (monopoldelen) är undantagna från avkastningskravet.


Självfinansieringsgrad, %

Bolag Utfall 2022 Budget Avvikelse

Västerviks kommuns förvaltnings AB, koncern

57 55 2

Västerviks Bostads AB

80 53 27

Tjustfastigheter AB

53 35 18

Västervik Miljö & Energi AB

91 50 41

Västervik Kraft Elnät AB

100 100 0

Västervik Resort AB

62 100 -38

Västervik Biogas AB

-

-

-

 

Andra viktiga prioriteringar

Prioritering Kommentarer Ja / Nej

Antalet projekt och konkreta åtgärder för en ökad samverkan externt och internt ska öka.

Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege bidrar till utvecklad samverkan med arbetslivet. Samarbetet med RISE medför även en samverkan med grundskolan samt övriga deltagande kommuner och parter. 2023 övergår Västerviks samverkan med RISE i ett seniort partnerskap med ett breddat fokus på livslångt lärande, kompetensförsörjning och innovations- och förändringsledning. Vuxenutbildningen har utökat samverkan med närliggande kommuner för att möta deltagares behov och efterfrågan samt för att höja kvaliteten. Samverkan med andra aktörer så som AF fortsätter och utvecklas. 

Förskolans nya ledarorganisation med de 5 ledarteamen syftar till att ge förskolorna gemensamma organisatoriska förutsättningar för att leda utvecklingsprocesser tillsammans. Inspiras verksamhet, som är ett samarbete mellan BUF, SOC och Miljö och hälsa, har utvecklat samverkan med flera nya aktörer inom och utanför kommunen. Samverkansmötet för barn 0–6 år samlar representanter från kommun och landsting och fortsätter knyta nya kontakter till sig.

Inom socialförvaltningen har de flesta samverkansformer återupptagits och utvecklats efter att pandemin planat ut. En samverkansdag med inriktning på psykisk hälsa har i december anordnats tillsammans med regionen. Inom IFO arbetar enheterna med samverkan kring bostadssociala frågor tillsammans med kommunala Bostadsbolaget och Campus (forskningscirkel). Man utvecklar samverkan kring barn som misstänks vara utsatta för våld, samt cannabisprogram för ungdomar. Inom HS är apoteksgranskning genomförd våren 2022 samt uppföljning hösten 2022. På rehab tar man upp konkreta patientfall för diskussion och kunskapsspridning på arbetsterapeuternas och fysioterapeuternas månatliga yrkesträffar. Inom OF är samverkan ständigt närvarande inom och utom kommunkoncernen på olika sätt runt brukaren. En stor intern satsning på samarbete och samverkan har gjorts mellan Garpe och Spektra. Inom ÄO ska man fortsätta utveckla teamarbetet och kontaktmannaskapet, ha samverkansmöten i teamen 2 ggr/år och jobba utifrån det som bestämts vid samverkanskonferensen som hållits under året.  ÄO fortsätter att utveckla dialogen med HS och rehab gällande arbetssätt. 

Räddningstjänsten har fördjupad samverkan med Vimmerby och hyr ut Räddningschef på 50% vilket är win-win för de båda kommunerna. Västervik har, tillsammans med kommunerna i norra delen av Kalmar län, även ingått i larmsamverkan med Jönköping tillsammans med räddningstjänsterna i Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län.
På näringslivssidan har ägaringåendet i Trinova och samverkan med Atrinova i Oskarshamn burit frukt och flera Västerviksbaserade startups, såväl små som lite större projekt, får support och inkubatorsstöd genom detta.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har pågående aktiviteter för förbättrad intern samverkan mellan olika myndighetsdelar internt samt med andra interna aktörer med tydliga gränssnitt till exempel VME. Samverkansforum mellan MBK, SBE och VBAB har startats.

Ja
Restiden till och från våra grannkommuner och viktiga regioncentra ska minska. Löpande långsiktigt arbete. Åtgärder på väg 35 mot Linköping kommer minska restiden något från och med hösten. Nej
Ökad solelsproduktion både på nya och ombyggda kommunala byggnader men även en ev. solcells-anläggning.  Bostadsbolaget och Tjustfastigheter utvärderar alltid solceller som alternativ vid olika typer av investeringar. Ja
Prioritera åtgärder som ger bättre kommunal service och bemötande.

Resultatet för näringslivets bedömning av kommunens myndighetsutövande ”Insikt – Öppna jämförelser” brukar publiceras först i april efterföljande år. 2022 års undersökning tyder på ett lyft jämfört med tidigare år och av ca 189 deltagande kommuner hamnar vi nu preliminärt något högre än 2021 (då plats 95). Det totala betyget 77 av 100 klassas som högt av SKR och är en ökning från föregående år då kommunen låg på 74,7. 

Siffrorna för 2022 är preliminära - de släpps i april 2023. För 2021 var bemötande som enskilt betyg det högsta, med ett kundnöjdhetsindex på 81 (”mycket högt”). För 2022 ger bygglov sannolikt en stor betygshöjning, preliminärt från 66 till 77.

Miljö- och byggnadskontorets arbete med digitalisering - främst tillgänglighet och effektivitet stärks. (Servicebegreppet innehåller följande delar: Kompetens, Rättssäkerhet, Bemötande, Information, Tillgänglighet och Effektivitet)

Arbetet med att införa nya e-tjänster har fortsatt under året och är prioriterat även framåt. Arbetet med företagslotsar är också ett arbete som ger förbättrad kommunal service och bemötande.

Ja
Ha som målbild att genom 44-punktsprogrammet nå ett riktigt bra företagsklimat i Västerviks kommun, som positionerar kommunen högt i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Ha som mål att på sikt nå ett Nöjdhetsindex (NKI) på över 70 i SKR:s Öppna jämförelser Företagsklimat.

Resultatet för näringslivets bedömning av kommunens myndighetsutövande ”Insikt – Öppna jämförelser” brukar publiceras först i april efterföljande år. 2022 års undersökning tyder på ett lyft jämfört med tidigare år och av ca 189 deltagande kommuner hamnar vi nu preliminärt något högre än 2021 (då plats 95). Det totala betyget 77 av 100 klassas som högt av SKR. 

Siffrorna för 2022 är preliminära - de släpps i april 2023. För 2021 var bemötande som enskilt betyg det högsta, med ett kundnöjdhetsindex på 81 (”mycket högt”). För 2022 ger bygglov sannolikt en stor betygshöjning, preliminärt från 66 till 77. 

Kommunen följer även Företagsklimatet av Svenskt Näringsliv där det allmänna omdömet för kommunens generella företagsklimat under 2021 minskat något, från 3,4 till 3,3. Det placerar Västerviks kommun åter igen på i princip motsvarande nivå som genomsnittet i riket (3,4). På flera av de enskilda betygen, t ex Tjänstemännens attityder och Service och bemötande, förbättrades omdömet. I rankingen, som bygger på Svenskt Näringslivs betyg, tappade kommunen marginellt (3 platser från 177 - 180).

Ja
Sträva efter att öka självfinansieringen av investeringarna i bolagen. En tioårsplan har tagits fram för bolagen för att se över investeringar, självfinansiering och upplåningsbehov för koncernen totalt. Även om det procentuella kravet minskat har det ökat i kronor pga ökad balansomslutning i bolagskoncernen. Ja
     
Sidan senast granskad den 24 april 2023