Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Investeringsredovisning

mnkr Investeringar 2022 Budget 2022 Kommentar
Samhällsbyggnadsenheten
     
Södra infarten
0,0 1,5

Projektet vilande

Stadsparken gestaltning
2,6 1,0 Toalett i stadsparken
Markinköp
0,8 2,0 Inlösen gatumark Edsbruk samt Horns udde
Centrum, stadsutveckling
1,3 1,0  
Förnyelser lekplatser
1,4 1,0  
Dagvattenstrategi
1,3 2,5 Nya hlp Horn, en ny hpl ingår i Forellvägen
Hållbar utveckling
0,6 1,0  
Hållplatser kollektivtrafik
1,1 2,5  
Åtgärder badplatser
0,4 0,5  
Forellvägen
11,3 8,5  
Gc-väg Ekhagen
0,0 2,9 Inväntar medfinansiering trafikverket
Fridkulla industrimark
0,0 2,0 Inväntar detaljplan 
Avfall skärgården
0,0 0,7  
Inventarier
0,3 0,0 Möbler SBE
Västerviksvägen, Gamleby
4,6 4,5  
Gc-väg St. Trädgårdsgatan  0,2 1,4 Inväntar medfinansiering trafikverket
Sjöstaden, Aquavilla + strandpromenad samt Riksbyggen 5,9 3,6  
Slottsholmen 1,2 1,9  
Storgatan 0,2 1,0 Projektering och dialog ingår
Gator Solhem 2,4 2,8 Slutfört
Gamleby ny lekplats 0,0 0,1  
Barlastkajen/skeppsbron 0,0 0,2 Ingår i Sjöstaden
Hamnen, kajer 4,3 2,0

Bland annat fendrar Lucerna, reparation stormskador, översvämn. Gamleby

 

Piperskärr ny plan/ lekpl 0,0 2,5 Inväntar markåtkomst
Motionsspår 0,5 0,7  
Överum centrumåtgärder 0,0 0,5  
GC Norrlandsvägen 0,1 3,0 Inväntar medfinansiering trafikverket
Återställning stenbeläggning centrum 0,0 0,5 Inväntar VA-åtgärder
Vinterbelysning 0,5 0,5  
Trafikåtgärder 0,1 1,0 Projektering genomförd
Trygghetsåtgärder broar/tunnlar 0,0 1,0 Projektering genomförd
Loftahammar lekplats 1,3 2,0 Projektering genomförd
Fogden 0,0 0,5 Inväntar extern exploatör
Geten 0,0 0,5 Inväntar extern exploatör
Pollare Fiskarorget 0,0 1,0 Inväntar detaljplan 
Utegym Karstorp 1,1 0,9  
Toalett och ramp, Ankarsrums badplats 1,2 0,9  
Satsning spontanidrott Västralund  0,0 2,5 Inväntar detaljplan
Oljeledning Lucerna 0,7 2,0 Projektering genomförd
Sågen 9 0,0 3,6 Inväntar detaljplan 
Kajrest/ny hållpl Gränsö 0,9 5,5 Ej erhållit tillstånd fr Länsstyrelsen
Kajrest. Slottsholmen 0,6 1,3 Ingår i Hamnen, kajer
Mindre investeringar 2,8 4,0  
Renovering Skeppsbrokajen 0,5 1,0 Delar ingår i Sjöstaden
Vågbrytare (erosionsskydd) 0,0 1,0 Ingår i Hamnen, kajer
Beläggning 4,1 5,5 Ej helt avslutat pga tidig vinter
Summa samhällsbyggnadsenheten 54,2 86,4  
Ledningskontoret
     
Inventarier

0,1

0,0

Kopiator kommunhuset
Summa ledningskontoret 0,1 0,0  
Kulturenheten      
Inventarier Spötorget 0,3 0,1 Fasadskylt Bryggaren
Summa kulturenheten 0,3 0,1  
Kommunservice      
IT- servrar/lagring, säkerhet 0,8 1,0  
Summa kommunservice 0,8 1,0  
Arbete och kompetens      
Teknik Campus, utökade platser 0,9 2,2 Teknisk utrustning
Summa arbete och kompetens 0,9 2,2  
Räddningstjänst      
Släckbil 4,5 4,5 Chassi ny bil
Övriga investeringsbehov 2022 0,5 2,6 Båt Arctic Airboats
Summa räddningstjänst 5,1 7,1  
Barn och utbildning      
Inventarier 0,7 6,0  
Teknikcollege 0,3 1,7  
Summa barn -och utbildningsnämnden 1,0 7,7  
Socialnämnden      
Inventarier 1,7 2,1  
Summa socialnämnden 1,7 2,1  
SUMMA INVESTERINGSREDOVISNING 64,0 106,6  
Sidan senast granskad den 24 april 2023