Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks kommuns förvaltnings AB

Bolaget förvaltar aktier i bolagskoncernen som omfattar de helägda bolagen Västerviks Kraft Elnät AB, Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Bostads AB och TjustFastigheter AB. Bolaget ansvarar även för internbanken. 

Omvärldsanalys

Även detta år har präglats av coronapandemin. Förra årets djupa globala ekonomiska kris har studsat tillbaka snabbare än någon vågat hoppas och konjunkturen är nu tillbaka på högre nivå än före pandemin. På marknaden brottas man nu med obalanser på transportmarknaden, brist på insatsvaror i tillverkningsindustrin och höga energipriser. Även kompetensförsörjning är bekymmersamt i många branscher. Marknadsräntorna har även i år varit fortsatt väldigt låga och Riksbanken har varit tydlig med att man ser att nollräntan kommer att bestå under de närmaste åren. Mot slutet av året såg vi stigande inflation, b l a i USA, och många bedömare tror att räntorna kommer att höjas snabbare än vad Riksbanken flaggat för.

Internbankens genomsnittliga ränta för året är 1,77 % (föregående år 1,94 %). Stibor 3M var på rapportdagen -0,05 % och prognosen på 1 års sikt var en ökning med 0,31 % och på två års sikt en ökning med 0,75 %.

Vid årsskiftet ligger den genomsnittliga räntebindningstiden på 2,5 år och kapitalbindningstiden på 2,0 år. Andel rörlig ränta är uppgår till 45 % och andel av skuldportföljen som förfaller inom ett år är 27 %.

Väsentliga händelser

Kommunkoncernens låneskuld har ökat med 43,5 mnkr under 2021 och uppgår vid årsskiftet till 2 284,8 mnkr. Den externa låneskulden uppgå till 2 376,0 mnkr och består av 12 lån hos Kommuninvest. Den av Kommunfullmäktige beslutade låneramen uppgår för 2021 till 3 110 mnkr. I september fattade KF beslut om utökad borgensram till 3 348 mnkr. Lån KI 135847 på 275 mnkr är upptaget under året och ersatte tidigare lån KI 11991 på 250 mnkr. Lån KI 139956 på 200 mnkr är upptaget under året och ersatte tidigare lån KI 105585 på 200 mnkr. Under året har två swappar förfallit: IRS 1030679 (Nordea) 3,84%, 56 mnkr och SDID6027/203456/38803967ST (SEB), 1,92%, 100 mnkr. Under året har en swap automatiskt förlängts från bankens sida genom tidigare ingånget avtal: 31037 EXTSW056 (SEB) 100 000 tkr som nu förlängts till sitt sista slutdatum 2031-08-11.

I enlighet med EU-direktiv har riksdagen fattat beslut om ränteavdragsbegränsningar och reglerna trädde ikraft från och med 1 januari 2019. Detta påverkar koncernbolagens möjlighet att göra skattemässiga ränteavdrag vilket ger effekt på de skattemässiga resultaten och därmed också bolagens nettoresultat och likviditet.

Förväntad utveckling /framtid

Allt fler bedömare pekar på stigande räntor även i närtid. Vi kan därför vänta oss ökade räntekostnader i koncernen framöver. Baserat på prognostiserade investeringsbehov i de kommunala bolagen kan vi räkna med fortsatt ökad upplåning. Även detta ger en förväntad ökad räntekostnad. I samband med budgetbeslut inför 2021 beslutade Kommunfullmäktige att inga fler swappar ska tecknas tills vidare. Räntesäkring görs därför i fortsättningen med hjälp av fasträntelån. Befintliga swappar löper ut enligt plan.

Ekonomisk redovisning

mnkrUtfall 21-12-31Budget 2021Avvikelse mot budget
Omsättning

0

0

0

Resultat efter finansiellt netto

9,6

4,4

5,2

Periodens resultat

12,5

4,4 8,1
Eget kapital

282,2

257,3 24,9
Balansomslutning

2 873,9

3 064,7

-190,8

Soliditet i %

9,8 

8,4  1,4

Budgetavvikelsen beror på något högre ränteintäkter och lägre räntekostnader än förväntat. När budgeten för 2021 lades var utvecklingen på räntemarknaden svår att förutspå under pandemin varför en försiktig budget lades.

Sidan senast granskad den 11 maj 2022