Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västervik Miljö & Energi AB

Bolaget är ett dotterbolag till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Bolaget har till Bolaget är ett dotterbolag till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera, sälja och distribuera energi, värme och el, samt framställa och distribuera biogas. Bolaget ska också tillhandahålla dricksvatten, avleda dagvatten och rena spillvatten, samt insamla, transportera, återvinna och bortskaffa avfall. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom, gatubelysningsanläggningar samt infrastruktur för IT-kommunikation. Bolaget ska tillhandahålla konsult- och entreprenadtjänster inom verksamhetsområdet samt har också rätt att idka med ovanstående förenlig verksamhet. Bolaget ska på uppdrag av Västerviks kommun driva, förvalta och utveckla gatu-, park- och transportverksamheten samt ges möjligheten att bedriva skärgårdstrafik och äga fartyg.

Omvärldsanalys

Energifrågorna har fortsatt fått stort utrymme av media. Energibranschen har lyft fram fem viktiga frågor inför framtiden: leveranssäkerheten i elsystemet, fjärr- och kraftvärmens roll i energisystemet, förenkling och höjt tempo på utbyggnaden av elnätet, renodling av skatter, styrmedel och subventioner samt att man vill utse en minister som får ansvar för framdriften av en sammanhållen strategi för fossilfrihet i transportsektorn. Inom Vatten är diskussion kring förnyelsetakt av ledningsnät, ökade lagkrav samt utmaningarna med stora investeringsbehov framöver. Fjärrvärmebranschen och företag inom fjärr- och kraftvärme har tagit upp diskussionen igen kring framtida utmaningar både vad gäller kunddialogen, omställningen till varmare klimat, regelverk och styrmedel. 

Väsentliga händelser

Trots ökad smittspridning i slutet av året och ny osäkerhet kring covid-19 i samhället har utvecklingen av verksamheten fortsatt för Västervik Miljö & Energi AB. Efter att ha klingat av under sommarhalvåret ökade smittspridningen på nytt under årets avslutande månader. De breda vaccinationsinsatserna förefaller dock ha effekt mot svår sjukdom och antalet frånvarande medarbetare från verksamheten har varit kontrollerbar. Mycket pekar på att vi kommer att få leva med covid-19 i samhället under lång tid framöver. Vid sidan av de medicinska och sociala påfrestningarna, innebär detta fortsatta anpassningar av vår samhällsviktiga verksamhet, samtidigt som det ger ekonomiska utmaningar på längre sikt. Efter att ha levt med pandemin i nästan två år kan vi ändå konstatera att de allra värsta farhågorna inte infriats. Bolaget har hanterat pandemin och verksamheter har anpassats så gott det går efter snabbt ändrade förutsättningar.

Servicebesöken hos våra kunder som under stora delar sköts på framtiden under inledningen av föregående år har kunnat genomföras under året efter att nödvändiga anpassningar gjorts. Det innebär att den initialt uppbyggda skulden av servicebesök och digitaliseringen av vattenmätare har kunnat pågå under stora delar av året.

Genom att digitalisera vattenmätarna behöver kunderna framöver inte själva göra egenavläsning av sin vattenmätare utan insamlingen sker digitalt och i realtid. Den generationens vattenmätare bolaget valt att installera hos kunderna hjälper oss även att identifiera vattenläckor på ledningsnätet. Det har redan visat sig vara effektivt och kostnadsbesparande då det under året identifierats en större läcka som gäckat rörnätsteknikerna under flera år. I takt med utbytet sker även en utbyggnad av infrastrukturen som skickar mätvärdena till debiteringssystemet i samarbete med fjärrvärme som byter ut sin föråldrade teknik av mätvärdesinsamling. Under 2021 byttes 645 vattenmätare ut vilket är en ökning med 140 stycken jämfört med 2020, samtidigt som det inom fjärrvärme byttes ut ca 250 mätare. Planen för 2022 är att fyrdubbla utbytestakten av vattenmätare jämfört med 2021.

Mot bakgrund av det läge som förekommit har det varit febril verksamhet i bolaget. Under inledning av året togs en affärsplan fram för verksamheten stadsnät. Efter att stadsnät uppnådde måluppfyllelsen om 95 % fibermöjliga permanentboende i Västerviks Kommun, ansågs det föreligga en ekonomisk risk i och med minskade anslutningsavgifter. Anslutningsavgifterna erläggs av kunderna i samband med inkopplingen av fibern och då utbyggnaden varit investeringstung och intensiv kvarstår stora kapital och räntekostnader. Affärsplanen togs därför fram som ett strategiskt dokument för den fortsatta inriktningen av verksamheten. Samtidigt som digitaliseringen är i sin linda och nya tjänster löpande utvecklas krävs en fortsatt digitalisering i samhället samt ett ökat fokus på merförsäljning av tjänster. Fokus i affärsplanen under de närmsta åren ligger därmed på att efteransluta de kunder som vid den initiala utbyggnaden inte valde att ansluta sig. Samtidigt har vi under de här annorlunda åren noterat att andelen sommarhusägare som efterfrågat fiberuppkoppling ökat. Detta i och med mer hemarbete där sommarboendet blivit en alternativ plats till kontoret.

Pandemin medförde att besöken på våra 5 återvinningsstationer haft nästan lika stor besöksfrekvens som under rekordåret 2020. Anpassningen har även under året inneburit kostnadsökningar inom de verksamheter som hanterar restavfallet. Däremot har prisutveckling på vissa metaller ökat kraftigt under året som balanserat kostnadsnivån. Intäkten från försäljning av skrot uppgick till ca 3 200 tkr vilket är ca 1 500 tkr högre än föregående år. Under året fortsätter även antalet permanenthämtningskunder att öka vilket bidrog till en intäktsökning både vad gäller hämtningsavgiften och grundavgiften. Det underskott som byggdes upp inom verksamhetsgrenen kommunalt avfall under 2019 återställdes helt under 2021.

Utifrån 2020 års bekymmer inom biogasverksamheten med återkommande produktionsproblem som genererade felsökningar och ökade underhållskostnader med följd att de avtalade leveransvolymerna inte uppnåddes, beslutades det att starta en utredning om biogasverksamhetens förlängning. Utredningen utgick från livslängden av den befintliga uppgraderingsanläggning men beaktade även den pågående planeringen av ny- till och ombyggnad av Lucerna reningsverk där biogasverksamheten bedrevs. Det konstaterades att en rad stora investeringar krävdes för att säkerställa de avtalade volymerna och att den kvarvarande avtalslängden om leverans var jämförelsevis kort. Sammantaget bedömde bolagets styrelse att det saknades en ekonomisk hållbarhet i att fortsatt bedriva en biogasverksamhet i dels den skala som gjorts och med den lokaliseringen. Styrelsen för Västervik Miljö & Energi föreslog därmed Kommunfullmäktige i Västerviks kommun att besluta om en avveckling och avsluta produktionen av fordonsgas på Lucerna reningsverk till den 2021-05-31. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni att avveckla biogasverksamheten i linje med styrelsens beslut. Produktionen upphörde i maj och avtalet om leveranser upphävdes. Efter att produktionen upphörde har nedmontering och skrotning gjorts av anläggningen och där kvarvarande materiella anläggningstillgångar utrangerades i samband med årsskiftet.

Projektet med ny- till och ombyggnad av Lucerna reningsverk med anledning av slutliga utsläpps-villkor avseende kväve och fosfor som börjar gälla fr.o.m. 1/1 2026 har pågått under året. Styr-gruppen beslöt under maj att avbryta det initiala konsultbolagets medverkan i projekt vilket gjorde att nytt konsultbolag avropades. Samtidigt pågick, inom ramen för förnyad detaljplan, utvidgade undersökningar av området kring Lucerna för habitat avseende fridlysta djur och insekter då ytan kring reningsverket behöver utökas inom projektet. I takt med att indikationer om att en utvidgning av markområdet skulle kunna uppfyllas kontaktades närliggande fastighetsägare och samhällsbyggnadsenheten inom Västerviks kommun. Under slutet av året träffades ett avtal med Västerviks kommun där bolaget köper intilliggande fastighet från Västerviks kommun och mark till andra strategiskt viktiga fastigheter för 18 mnkr motsvarande 100 kr/kvm. Under slutet av året har konsulterna lämnat systemhandlingarna för processen och detaljprojektering beräknas påbörjas under inledning av 2022.
Nytt projekt påbörjas 2022 för att förnya huvudvattenledningen som främst försörjer Västerviks stad med dricksvatten.

Precis som för Lucerna reningsverk med ändrade utsläppskrav upphör nuvarande tillstånd med att förbränna avfall i panna 3 och panna 4 vid Stegeholmsverket 2023-12-03. Med anledning av att tillståndet upphör gav styrelsen i uppdrag till VD under 2020 att påbörja en utredning rörande den framtida värmeproduktionen i Stegeholmsverket. Utredning skulle ge styrelsen en insikt och förslag på alternativa lösningar, organisatorisk behovsanalys, en handlingsplan inklusive ekonomiska konsekvenser för att säkerställa fortsatt drift och värmeleveranser till kunderna i Västervik. Utredningen presenterades för styrelsen under våren i olika etapper för att ge en förståelse över de alternativa lösningar som efterfrågades, ekonomiska konsekvenser och hur en tänkt avveckling skulle ske. Styrelsen beslutade att VD skulle initiera arbetet med förstudie och projektering för att ersätta panna 3 och panna 4 där tillståndet upphör i enlighet med förslaget i framtidsutredningen.

Det var utifrån samma anledning, ändrade tillståndsregler, som styrelsen fattade beslut under 2019 att påbörja en nyinvestering av ett värmeverk i Gamleby. Projektet uppskattades kosta ca 100 mnkr och planeras pågå under åren 2020–2022. De största delarna av projektet har utförts under 2021. Bland annat har en ny pannbyggnad uppförts där den nya fastbränslepannan installerats med tillhörande ORC-turbin för produktion av el. Den befintliga oljepannan har byggts om till stora delar och konverterats till att elda bioolja. Projektet har kantats av stora förseningar under året vilket föranlett att både driftskostnaderna kopplat till produktionen ökat kraftigt samtidigt, som projektets initiala beräknade kostnad om 100 mnkr inte bedöms kunna hållas. Delar av den installerade utrustningen har dock under slutet av året kunnat övertas. Alla besiktningar av anläggningen är ännu ej klara i samband med bokslutet. Anläggningen bedöms dock bli helt övertagen och vara i drift under 2022 i god tid innan tillståndet går ut. Hela anläggningen kommer därefter producera helt fossilfri värme till våra befintliga och nya kunder i Gamleby. En helt fossilfri produktion av värme har lockat två nya större kunder under året. Avtal om fjärrvärmeleveranser har tecknats med folkhögskolan och Hushållningssällskapet. Arbetet med projektering och ledningsdragning påbörjades under slutet av året och inkopplingen och installationen av värmeväxlarna sker under våren 2022.

Ambitionsnivån och den strategiska planeringen är viktig för bolaget. Därför har bolaget arbetat fram en plan för att öka förnyelsetakten av ledningsnätet. I dag äger och underhåller bolaget ca 110 mil ledningar där både ålder och material varierar. Årligen förekommer över 100 driftstörningar. Mellan åren 2015–2019 uppstod ca 130 vattenläckor på ledningsnätet. Varje läcka kostar VA-kollektivet över 100 tkr vilket innebär stora kostnader för akuta reparationer. I takt med att samhällen utvecklats finns även ett behov av att dimensionera ledningarna för det rådande och förväntade framtida kapacitetsbehovet. Det åligger även VA-huvudmannen enligt §10 i vattentjänstlagen att ”en allmän VA-anläggning ska ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser”. Mot denna bakgrund har det under året arbetats fram ett förslag på hur en strategiskt, ekonomiskt och hållbar ökad förnyelsetakt av ledningsnätet kan genomföras under en rimlig tid. Styrelsen delar bolagets bedömning av behovet om en ökad förnyelsetakt och beslöt i samband med sommarmötet att öka förnyelsetakten för dricksvattenledningar och för spillvatten och dagvattenledningarna till 150 år i genomsnitt.

Även om bolaget genom sin fiberverksamhet bidragit till att 95 % av de permanentboende fastigheterna är fibermöjliga finns fortsatt områden inom kommunen där fibermöjligheten saknas. Utvecklingen i Västervik speglar stora delar av Sverige. För att öka takten ytterligare mot regeringens fastställda mål krävs en fortsatt bredbandsutbyggnad. Därför gav regeringen Post- och telestyrelsen i uppdrag att utlysa bredbandsstöd för att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet. Inför 2021 har PTS fått i uppgift att fördela närmare 1,6 miljarder kronor i bredbandsstöd under året. Stödet har delats upp proportionerligt mellan de tre utlysningsområdena baserat på antal byggnader som saknar bredband. Stödet är riktat mot glesbygd då man inte kan söka stöd för byggnader inom statistisk tätort. Bolaget lämnade under augusti in en ansökan för 15 potentiella projekt där fiberutbyggnad saknas. Totala projektkostnaden för de 15 projekten beräknas uppgå till 100 mnkr. Utvärderingskriteriet för projekten var lägsta kostnad per anslutning. Under november månad beviljades Västervik Miljö & Energi AB ett projektstöd om 9 055 493 kr för ett av de ansökta fiberutbyggnadsprojekten. Planering och projektering kommer ske under inledningen av 2022 och byggstart förväntas ske tidigast senhösten 2022.

2016 påbörjade bolaget utbyggnad och investeringar i infrastruktur för fordonsuppladdning i Västerviks kommun. Satsningen startades genom att bidrag erhölls från Naturvårdsverket, enligt klimatklivet, som samfinansierades med Västerviks kommun. Totalt byggdes 12 laddplatser för fordon i Västervik och Gamleby med semisnabba 22 kW laddare. Inom projektet installerades även en 60 kW DC (snabbladdare) i Västervik. 2020 installerades, på kunds uppdrag, ytterligare 8 laddplatser med semisnabba 22 kW laddare på Ljunghedens handelsområde. Som ett led i den fortsatta omställningen mot fossilfria fordon och samhällets utveckling i stort ansökte bolaget om nya medel via Naturvårdsverkets klimatklivet. Detta för att fortsätta utbyggnad av infrastrukturen för fordonsuppladdning i Västerviks kommun. Bolaget beviljades bidrag i slutet av året 620 tkr (50 %) för investering av 10 nya laddningspunkter. Utbyggnaden kommer ske under 2022.

Entreprenadavtalet med Västerviks kommun gällande skötsel av kommunens gator och parker som förlängdes under 2020 och som gäller fram till 2022-05-01 har förlängts ytterligare en gång. Avtalet gäller nu fram till och med 2022-10-16. Anledningen är att den upphandling som Västerviks kommun gick ut med under år 2021 avbröts efter att anbudshandlingarna lämnats in. Även om avtalet förlängts ytterligare en gång finns en viss oro inom verksamheten då upplägget i upphandlingen innebar att en verksamhetsövergång kommer att ske och medarbetarna fortsatt får leva i ovisshet. Som bolag ser vi dock entreprenadverksamheten som en viktig och naturlig del av den service vi tillhandahåller alla kommunens medborgare och räknar med att kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud då upphandlingen återupptas under inledningen av 2022.

Bolaget har sedan 2011 ansvarat för leveransen av färdigt ljus till belysningsanläggningar åt Västerviks kommun. Under året ingicks ytterligare en förlängning med ett 5-årigt avtal för perioden 2021–2025. Avtalet innebär att bolaget investerar i infrastrukturen av de av kommunen beslutade nya belysningsanläggningar och som uppförs inom Västerviks kommun. Därutöver ingår ett ansvar för drift- och underhållsåtgärder såsom rondning och seriebyten. Under 2021 förnyades en hel trafikled omfattande 195 armaturer (del av infarten samt hela Breviksvägen från rondellen till Fiskaregatan) där ljuskällan ersattes med ledbelysning vilket ger ett bättre ljus men även både miljömässiga- och ekonomiska vinster.

Arbetet hos styrelsens presidium tillsammans med ägaren Västerviks Kommuns Förvaltnings AB att ersätta bolagets VD Per Allerth som sade upp sig under 2020 blev klart till sommaren. Ny verkställande direktör och efterträdare till Per blev Torbjörn Svahn. Torbjörn kommer från en motsvarande position i Vimmerby Energi & Miljö AB. Givet en uppsägningstid om 6 månader tillsattes en tillförordnad VD under perioden fram till 1 december då Torbjörn tillträdde rollen som VD.

Den skatterevision som inleddes under 2020 och avsåg inkomsttaxeringen, moms, arbetsgivaravgifter och redovisad avdragen skatt för år 2019 har muntligt besked lämnats av Skatteverket under januari 2021. Den andra delen av skatterevisionen som avsåg punktskatter finns vid årsskiftet ingen skriftlig framställan om ändrad taxering.

Kommunfullmäktige fastställde under året tre viktiga strategidokument som har stor bäring på de verksamheter som bedrivs inom bolaget. Dels energi- och klimatstrategi för kommunkoncernen som gäller för perioden 2021–2030 och innehåller mål och förslag för kommunkoncernens arbete med energi- och klimatfrågor. Dels en ny avfallsplan, dels renhållningsordning för kommunkoncernen för perioden 2021–2030. Då Västervik Miljö & Energi AB är utsedd till att sköta det kommunala renhållningsansvaret får det sistnämnda dokumentet stor betydelse för verksamhetens utveckling och inriktning de kommande åren.

Kommunfullmäktige fastställde även under slutet av året en ny VA-taxa gällande brukningsavgiften. Arbetet med framtagningen av konstruktionen påbörjades under 2019 och arbetet intensifierades under 2020 för att utmynna i konsekvensbedömningar i början av 2021. En ny struktur för brukningsavgiften har varit en angelägen fråga inom bolaget då den tidigare konstruktionen inte uppfyllde de gällande lagkraven för en VA-taxa. Enligt lagen ska avgifterna bestämmas så att de fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. VA-avgiften ska bestämmas efter den nytta som varje fastighet har av den allmänna anläggningen.

Den utredning som bolaget med hjälp av konsulter låtit utföra visade tydligt att den nuvarande taxan inte hade en rättvisande fördelning gällande rörliga och fasta avgifter, det fanns även en brist i fördelningen mellan de olika vattentjänsterna. Branchorganisationen svenskt vattens rekommendationer för taxor förespråkar att fler parametrar införs i taxekonstruktionen. Genom fler parametrar fördelas avgiftsunderlaget mer skäligt och rättvist samt att nyttan av att vara ansluten kan preciseras ytterligare. Den del som bolagets taxeförslag tillförde var en kapacitetsavgift bestående av storleken på vattenmätare. Ju större eller desto fler vattenmätare en fastighet har desto större nytta får de genom att VA-huvudmannen säkerställer deras behov av dricksvatten, avleder spillvatten och omhändertar dagvattnet från fastigheten. Den nya taxan börjar gälla från 1 juni 2022. Genom den nya kapacitetsparametern i taxan finns en initial förväntning att större fastighetsägare under inledningen av året 2022 gör en översyn av sitt faktiska kapacitetsbehov och byter vattenmätaren till en med mindre kapacitet. Det kommer initialt ge en negativ inverkan på intäkterna.

Arbetet med lagkraven från NIS-direktivet och säkerhetsskyddslagen har fortskridit enligt plan för bolaget. En större IT-störning hos vår leverantör Västerviks kommun anmäldes till tillsynsmyndigheten enligt gällande krav. Myndigheten har ej återkommit med ytterligare frågor. Incidenten och den ökade hotbilden mot Sverige har föranlett att en ökad diskussion förs med leverantören. De ökade kraven och den nya säkerhetsskyddslagen som började gälla i december har föranlett att rekrytering av en säkerhetskyddschef gjorts under året. Säkerhetskyddschefen väntas vara på plats under våren 2022.

Förväntad utveckling/framtid

Bolagets kapitalsituation är god. Låneramen enligt fastställt ägardirektiv uppgår till 965 mnkr för 2022 vilket är 290 mnkr utöver utgående skuld vid bokslutstillfället. Investeringsramen är beslutad av styrelsen till 226,2 mnkr och inrymmer över 100 projekt. De kapitalintensivaste projekten är fortsättningen av arbetet med ny- till och ombyggnad av Lucerna reningsverk, ny huvudvattenledningen och fiberutbyggnaden kring Björka/Snötomta.

Under kommande år kommer den pågående detaljprojektering av en ackumulatortank slutföras vilket kommer ur framtidsutredningen av Stegeholmsverket. Utredningen väntas bli klar under 2022 samtidigt stoppas produktionen av panna 3 som tas ur drift. Värmeproduktionen flyttas då över till panna 1 vid Stegeholmsverket. I samband med att panna 3 tas ur drift minskar avfallsvolymerna med ytterligare 9 000 ton. Omställningen är en viktig parameter i att kunna erbjuda en konkurrenskraftig fjärrvärme även om det får en viss negativ inverkan på våra miljömål.

Det kommer även ske fortsatta undersökningar för att fastställa förutsättningar för anläggande av en huvudvattentäkt i norra kommundelen. Prospekteringen som startades redan under 2018 beräknas pågå ytterligare två till tre år innan ett avgörande om lämplighet kan bedömas. Faller projektet väl ut bedöms utförandeskedet pågå under en tioårsperiod. Vattenfrågan har ett starkt ökat fokus i samhället dels dagvattenfrågan, klimatpåverkan, säkerhetsläget och ett hållbart cirkulärt system. Samhällsutvecklingen, ökat krav och komplexitet inom VA-verksamheten fordrar ny och djupare kompetens hos personalen. Samtidigt ökar konkurrensen om humankapitalet där det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens. Konsekvenserna kan bli att ambitionsnivåer gällande investeringar och förnyelsearbetet påverkas negativt.

Behoven av kompetensförsörjningen upplevs lite olika utifrån de olika verksamhetsgrenarna inom Västervik Miljö & Energi AB. En stor del av ledningen är över 60 år därutöver är det till viss del generationsväxlingar inom flera verksamheter. Många medarbetare har arbetat länge inom bolaget vilket riskerar att viss kunskap och erfarenhet försvinner i samband med pensionering. För att säkerställa omställningen arbetar bolaget med samverkan med lokala och regionala skolor som en del i det strategiska arbetet med att trygga den framtida kompetensförsörjningen. Samverkan bygger bland annat på att erbjuda praktikplatser till elever som studerar till yrken kopplade till drift och underhåll av anläggningar.

Lagkraven stärks löpande och bolaget står inför ytterligare omställningsresor vad gäller informationssäkerhet, fysisk säkerhet och ett ökat säkerhetsskyddsbehov. Detta ställer högre krav på verksamheterna vilket i grunden är positivt. Arbetet med den fortsatta utvecklingen kommer ledas av bolagets nya säkerhetskyddschef som påbörjar sin anställning under 2022. Vi ser att stora förändringar kommer ske för en ganska traditionell bransch som kommunala avfallet under kort tid. EU- direktiv och nationella direktiv ökar kraven på insamlingen av kommunalt avfall. Först ut är insamlingen av returpapp. För att avlasta tidskriftsbranschens ansträngda ekonomiska situation beslutade regeringen att redan från 1 januari 2022 upphäva producentansvaret för returpapper. Returpapper hamnar under kommunalt avfallsansvar och kostnaden för insamling och återvinning belastar i stället det kommunala renhållningsmonopolet.

Inom de närmsta åren kommer det även ökade krav gällande att erbjuda matavfallsinsamling till samtliga samtidigt som det blir ett utökat producentansvar/krav på FNI för villor/flerfamiljshus. Ökat fokus på att informera kring återbruk samt för att förhindra uppkomsten av avfall. Västervik Miljö & Energi AB, som redan har ett utbyggt system för fastighetsnära insamling, ser en risk i att inte få full kostnadstäckning för denna verksamhet. Dessutom föreslås att de kommuner som redan har infört fastighetsnära insamling inte kommer att kunna få ersättning förrän tidigast år 2024, något som från början skulle skett redan 2021 men flyttats framåt.

Ekonomisk redovisning

mnkrUtfall
21-12-31
Budget 2021Avvikelse mot budget
Omsättning

489,2

459,6 29,6
Resultat efter finansiellt netto

33,3

23,4 9,9
Periodens resultat*

0

23,4 -23,4
Eget kapital**

66,9

67,0 -0,1
Balansomslutning

1 468

1 503 -35
Soliditet i %***

28,1

24,0 4,1

*Budgeten tar inte hänsyn till bokslutsdispositioner och är därmed inte jämförbar med utfallet
**Definierat som eget kapital + eget kapitalandel 79,4 % av obeskattade reserver
***Definierat som (eget kapital + kapitalandel 79,4 % av obeskattade reserver)/balansomslutning

Måluppfyllelse

Ekonomiska mål

Det ekonomiska mål som anges i bolagets ägardirektiv för 2021 fastställer att bolaget ska sträva efter en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande lägst 3,5 %. Bolaget har, efter att ha exkluderat de delar av resultat- och balansräkningen som är hänförliga till monopolverksamheterna, samt avvecklingen av biogasverksamheten en avkastning på totalt kapital motsvarande 5,1 % och avkastningsmålet anses därmed uppfyllt. Som ekonomiskt mål i ägardirektivet finns även en självfinansieringsgrad för årets investeringar om 50 %, utfallet för 2021 uppgår till 62 % vilket därmed gör att målet uppfylls.

Verksamhetsmål

Bolaget har i ägardirektivet verksamhetsmål inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Kvalitetsmålet innebär att i kundattitydundersökningar (NKI) nå ett NKI-värde motsvarande minst 70. Utfallet av 2021 års mätning gällande NKI gav ett värde på 70. Målet har därmed uppnåtts.

Miljömålet är en strävan efter att bli netto fossilbränslefria år 2030, nedbrutet till att årligen minska nettoutsläppen. Under 2021 ökade andelen koldioxidekvivalenterna och målet är därmed inte uppnått. Detta beror främst på om- och tillbyggnaderna vid Gamleby värmeverk, i kombination med en kallare vinter än på flera år, vilket har inneburit en både tillfällig och planerad ökad användning av fossil EO1 under året. Därutöver inverkar nedläggningen av Biogasverksamheten negativt i jämförelsen mot föregående års utfall. Den fortsatta kursen mot målet att vara ett netto fossilbränslefritt företag år 2030 följer dock uppgjorda planer.

Arbetsmiljömålet för bolaget är att ha en procentuell närvaro av total årsarbetstid på minst 97,0 %. Målet uppnås då närvaron under året uppgick till 97,3 %.

Under 2021 har verksamheten haft som mål att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Arbetet med införandet har genomförts under året men arbetet med att underhålla och utveckla ledningssystemet är ett långsiktigt arbete som fortlöper. Målet anses därmed uppnått.

Sidan senast granskad den 11 maj 2022