Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning, samordning och utveckling av kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen omfattar politik, ledningskontor (inkl. näringslivsstöd), samhällsbyggnad, arbete och kompetens, kultur, kommunservice samt räddningstjänst. 

Omvärldsanalys

Även detta år har präglats starkt av den pågående coronapandemin som slog till i mars 2020 och våra verksamheter har alla påverkats på olika sätt. En del verksamheter har fått ställas in helt medan andra fått ny gestalt och har anpassats efter rådande läge. Gemensamt är att alla verksamheter verkligen har kämpat på och varit flexibla efter hur omgivningens förutsättningar skiftat. Hemarbete och distansmöten har blivit en naturlig vardag för många, där det varit möjligt.

Trots den pågående pandemin har intresset att utveckla Västerviks kommun fortsatt varit stort, vilket ger avtryck i efterfrågan på en mängd insatser inom samhällsbyggnadsområdet. Pandemin har medfört att snabba insatser behövt vidtas för att möta förändrade behov hos både närings- och föreningsliv och ett ökat nyttjande av utomhusvistelsemiljöer har lett till utökade insatser.

Arbetslösheten i Västerviks kommun har i samtliga tre grupper (andelen av den registrerade arbets-kraften) minskat och är lägre per december 2021 jämfört med samma tid 2020. Gruppen utrikesfödda har minskat mer än riket (5,3 %) medan ungdomar och totalt har en något lägre minskning, 2,3 % respektive 1,4 %. Antal hushåll med behov av försörjningsstöd har fortsatt att minska även under 2021, 459 hushåll beviljades försörjningsstöd (2020: 569 hushåll). Netto-kostnaden för försörjningsstöd har minskat med 4,4 mnkr.

Digital säkerhet är en ständigt aktuell fråga, inte minst efter de cyberattacker som skett under 2021. Tillgänglighet blir också allt viktigare. Medborgarna förväntar sig kommunal service under hela dygnet veckans alla dagar. För att möta denna förväntan blir utvecklandet av digitala tjänster till medborgare, föreningar och företag alltmer angelägen. För att effektivisera den interna kommunala verksamheten utvecklas interna e-tjänster och allt fler företag och kommuner digitaliserar även interna processer (robotisering och AI).

Flera av kommunens verksamheter har ett ökat behov av resursstöd för att skapa trygga miljöer för anställda, besökare, elever, brukare eller allmänhet beroende på inom vilken del av kommunens verksamheter man befinner sig. Det kan handla om skola, omsorg, fritidsgårdar, bibliotek, i utemiljöer med flera. För att skapa trygga miljöer i kommunen finns ett behov av ett aktivt trygghets- och säkerhetsarbete.

Svenskarna tycker att det är viktigt att dela upplevelser med andra människor och anser att deras välmående har påverkats av det begränsade kulturutbudet under pandemin. Myndigheten för kulturanalys konstaterar att coronapandemin har lett till ett minskat och förändrat kulturutbud och bedömer att det finns en särskilt stor sårbarhet gällande kulturutbudet utanför de större städerna, vilket inte ligger i linje med ambitionen om likvärdig tillgång till kultur. Det krävs en mer systematisk samverkan mellan kulturpolitik och utbildningspolitik för att säkra barn och ungas tillgång till kultur.

Väsentliga händelser

Den 8 mars gick kommunen in i krisledningsorganisation vilken sedan med tiden anpassats efter hur utvecklingen av pandemin utvecklats.

HR-avdelningen var under våren behjälplig med att rekrytera till en vikariebank och teckna avtal med ett bemanningsföretag för socialförvaltningens räkning. Detta för att säkerställa bemanning och upprätthålla brukarsäkerheten även vid stor frånvaro bland personalen.

Kommunikationsavdelningen har under hela pandemin arbetat med att sprida information och svara på frågor från både allmänheten och personal.

De politiska partierna i kommunfullmäktige har, liksom i många andra kommuner, under stor del av året haft en tillfällig överenskommelse om att minska antalet ledamöter i fullmäktige med ungefär hälften och åhörare har hänvisats till de digitala sändningarna. I slutet av året kom en digital lösning på plats så att alla deltagande ledamöter fick möjlighet att kunna medverka i mötet digitalt istället för fysiskt för att på så sätt ytterligare begränsa smittspridning vilket ett stort antal ledamöter valde att göra. Ett nytt digitalt verktyg för omröstningar har köpts in och detta användes med framgång vid mötet.

Även nämndssammanträden och andra möten har genomförts med stort deltagande på distans via distansmötesverktyget StarLeaf och Näringslivsrådet har intensifierat sitt arbete under året då det funnits ett stort behov av samarbete mellan kommun och näringsliv under denna svåra tid.

Sedan februari 2020 är hela kommunkoncernen ISO-certifierad vilket innebär att alla förvaltningar och bolag inom koncernen arbetar enligt samma modell för att säkerställa kvalitet i arbetet. Varje verksamhet har anpassat systemet efter sin unika förutsättning och uppdrag men alla följer standardens krav vilket innebär att vi har ett koncerngemensamt ledningssystem. Arbetet kring kvalitetslednings- och ärendehanteringssystemet fortsätter löpande.

Mycket av arbetet med det lokala näringslivet har under året kretsat kring hur kommunen kan stödja och underlätta för företagen under pandemin och dess effekter på marknaden. Kommunen tillsatte, tillsammans med Västervik Framåt AB, en arbetsgrupp för att arbeta fram förslag till proaktiva åtgärder för näringslivet; Till exempel har kommunen givit uppskov/nedsättning av kommunala avgifter, givit snabbare betalning av fakturor, upphandlat gymnasieluncher från de lokala restaurangerna, avsatt 5 mnkr till sökbart företagsstöd (i samverkan med VUC och Sparbanksstiftelsen, vilka tillsammans också bidragit med 6 mnkr) och köpt en julgåva till alla anställda för 500 kr/anställd att använda på de lokala restaurangerna.. Resultatet blev en satsning på stöd till det lokala näringslivet, stöd till det lokala föreningslivet och utökning av hemsändningsbidrag.

Arbetet med att ytterligare förbättra företagsklimatet i kommunen, genom 44-punktsprogrammet, har fortsatt under 2020. Här kan bland annat nämnas fler företagsbesök (vilket tyvärr fick upphöra från och med mars), servicelöften för detaljplaneprocessen och serveringstillstånd, coaching för chefstjänstemän i bemötande/företagarperspektiv samt intensifierat samarbete med Team Östergötland.

Västervik Framåt lanserade, på uppdrag av Västerviks kommun, en företagsbarometer för att fånga upp åsikter från det lokala näringslivet. I början av pandemin fanns det en hög grad av pessimism och oro om möjligheterna att kunna driva verksamheten vidare, framförallt inom besöksnäringen. Den pessimismen och oron avtog under perioden, men de fortsatta restriktionerna kommer att påverka delar av näringslivet även under 2021.

Detaljhandel, främst livsmedel, och e-handel utvecklades starkt och de flesta butiker utvecklade olika former av hemleverans. Även restaurangnäringen, som bedöms vara den hårdast drabbade näringen i vår kommun, utvecklade catering och hemleveranser.

Trots den påverkan och oro som pandemin skapade ökade antalet företag i Västerviks kommun 2020. 192 nya företag startades under första halvåret, en ökning med 47 företag jämfört med 2019. Det var den högsta ökningen av nya företag de senaste sju åren och bröt en tidigare minskande trend. Den starka ökningen bidrog till att andelen nya företag som andel av totalt antal företag i kommunen ökade kraftigt och börjar att närma sig riksgenomsnittet.

Det är även värt att nämna att ungdomsföretagandet växer starkt. Andelen deltagande UF-elever på de två gymnasierna i kommunen var under 2020 högst i länet.

I februari blev vi utsedda till årets idrottskommun 2019 och Västervik utsågs också till årets sommarstad i Reseguidens årliga tävling. Därtill har miljöarbetet i kommunen blivit extra uppmärksammat i en ranking bland kommuner där tidningen Aktuell Hållbarhet rankar oss på plats 16 av 290 kommuner.

Inom enhetens teoretiska verksamhet Knutpunkten och SLA (Samverkan leder till arbete; ESF) har under året 62 personer deltagit i insatser varav 11 personer inom SLA. 34 % är avslutade mot arbete eller studier. Sökandelotsen har utvecklat en metod för matchning som just nu sprids i länet och nått årets mål till anställning under perioden. Genom Praktikservice har 120 personer deltagit i olika former av arbetsmarknadspraktik och projekt Feriepraktik, i samarbete med Tjustbygdens Sparbank, har även i år kunnat erbjuda en anställning inom kommun eller näringsliv till alla unga som ansökt.

Inom Campus FoU-verksamhet har flera forsknings- och utvecklingsprojekt avslutats, rapporter skrivits och publicerats. Samtidigt har flera Licentiatprojekt startat tillsammans med bland annat Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Högskolan Väst. Samtliga Licentiatprojekt har landsbygdsfokus, utifrån arbetsgivarbehov norra Kalmar län.

Länstalet för mottagande av nyanlända under 2020 var 87 personer varav Länsstyrelsen fördelade tio personer till Västerviks kommun. Under året har vi tagit emot 28 vuxna personer och 25 barn/ungdomar. Det totala antalet hushåll (inklusive nyanlända under etablering) med behov av försörjningsstöd har minskat från 661 till 591 varav gruppen unga vuxna (18 - 24 år) minskat från 123 till 80 hushåll.

Under året har vi totalt haft 790 räddningsinsatser i Västerviks kommun. I jämförelse med 2019 har räddningsinsatserna minskat med 5,5 %. Det är framför allt automatiska brandlarm, brand i skog och mark och antalet suicidlarm som minskat. De räddningsinsatser som ökat något är larm om drunkning, trafikolyckor och hjärtstoppslarm (SAMS larm).

Arbetet med att sätta upp brandvarnare som är direktkopplade mot larmcentral hos alla med trygghetslarm har genomförts under hösten. Brandvarnarna har på ett mycket positivt sätt redan larmat vid några tillfällen och minskat omfattningen av branden eller rent av räddat liv.

I en extern mätning, på uppdrag av SKR, har vår växelfunktion på några år klättrat stort från plats 132 till att nu hamna på plats 11. Digitaliseringskontoret fortsätter sitt arbete med utvecklandet av e-tjänster och allt fler funktioner tillförs vår e-tjänsteplattform samtidigt som arbetet med en system-förvaltningsmodell fortsätter, likaså arbetet med digitala handlingsplaner.

Nya rutiner för avbeställning av mat för skolan har införts för att minska matsvinnet. En ny upphandling med lokala livsmedelsproducenter är klar och gäller från 2020-12-01. Då tillagningsköket på Tjust-gårdens särskilda boende färdigställdes i december 2020 är nu sista delen i kostöversynen klar.

Andelen fossilbränslefria fordon under 3,5 ton fortsätter öka och var vid 2020 års utgång 46 %, ej inräknat HVO. Inklusive HVO 65 %, varav 26 elbilar. Pandemins effekter syns tydligt när det gäller resande och kommunen hyrde externa bilar för 42 tkr 2020 mot 450 tkr 2019. Även resandet med privata fordon mot milersättning minskade kraftigt inom primärkommunens förvaltningar. Totalt betalades milersättning ut för 30 700 mil för 2020, vilket är en minskning mot 2019 med 10 700 mil.

Mötesplatserna på Gränsö har tagit form under året. På Bondbacken finns nu nya möbler och grillar samt balansbanor och lekmöjligheter för barn. På Kroken finns en ny grill- och mötesplats samt nya parkeringar intill havet, anpassat för rullstolsburna och äldre. Längst ut på Gränsö udde finns möjlighet att både grilla och sitta bekvämt och njuta av den fina utsikten. En ny brygga och snorkelled har också kommit på plats vid udden.

Ett nytt torg har byggts på Skeppsbron, vid Pampas marina. Med nya möbler, planteringar och ljusskärmar med båtmotiv från Västerviks historia finns nu ännu en trevlig mötesplats vid havet i centrala Västervik och reinvestering har skett i 14 lekplatser med exempelvis ny lekutrustning och nytt fallskydd. Gunnebo lekplats, ny lekplats med ny lokalisering, öppnades i juni 2020.

Multidammen vid Ernebergsfältet i Gamleby har färdigställts, bevattningsdammar har även anlagts i anslutning till kyrkogården vid Örbäcken i Västervik. En ny båtbottentvätt har anlagts i anslutning till Slottsholmens marina. Tvätten minskar behovet av giftiga båtbottenfärger och därmed minskar risken för spridning av gifter i kustvattnet.

Det har skett ett fortsatt underhåll och översyn av underlagen på motionsspåren i Ankarsrum och Västervik (Karstorps Motionscenter) och motionsspåret i Loftahammar har fått en helt ny belysning och underlag.

Hammarö sjötrafik AB har som ny entreprenör tagit över driften av skärgårdstrafiken för de ombyggda och upprustade skärgårdsbåtarna, som efter publik omröstning fick de nya namnen Ellen Key och Kung Märta.

Västerviks kommun var arrangör tillika huvudsponsor för den digitala invigningen av Kalmarsund Pride.

Inom kulturskolan har det nya elevregistreringssystemet implementerats som kommunikations- och lärplattform för såväl elever som vårdnadshavare, redovisningsformer som livestream och filmade inslag har tillkommit och nya digitala verktyg har använts i distansundervisning. Inom biblioteket har personalen deltagit i ett nationellt kompetensutvecklingslyft genom Digitalt först och ny digital teknik har köpts in för ökad tillgänglighet, till exempel för att underlätta för personer med synnedsättning. Innan bibliotekets lokaler fick stängas som mötesplats utvecklades också arbetet med riktat digitalt stöd för låntagare. Fritidsgårdarna har utvecklat nya digitala metoder för att bedriva verksamhet för unga under pandemin och generellt har enheten arbetat med olika typer av digital kompetensutveckling, bland annat inom HBTQI och barnkonventionen.

I samverkan med fastighetsägare och andra externa parter i norra kommundelen genomfördes den internationella street art festivalen BANK! under augusti, ett projekt som till största del finansieras av Tjustbygdens Sparbank.

Koncernövergripande uppföljning av kulturstrategi 2016-2020 har påbörjats. Detta underlag kommer att ligga till grund för kommunens nya kulturstrategi som ska tas fram 2021.

Förväntad utveckling/framtid

Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos för Kalmar län fortsätter arbetslösheten och långtidsarbetslösheten att minska under 2022. Vi har en fortsatt kompetensbrist och går mot en högkonjunktur. Inflödet av lediga platser är rekordstort, företrädesvis arbeten med kompetenskrav. De mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden är utrikesfödda personer och personer med högst förgymnasial utbildning.

IT-säkerhet kommer bli allt viktigare och där behöver vi ytterligare etablera rutiner och arbeta mer med våra system för att minska vår sårbarhet. Integration av våra e-tjänster i verksamhetssystemen är ett prioriterat område. Uppgraderingen av det interna ärendehanterings- och inventariesystemet Nilex beräknas bli klar under våren 2022. För löneservice del är planen att både Medvind och Winlas ska integreras helt under 2022. Det får effekter på verksamheten inom kommunservice, men vi får avvakta och se i vilken omfattning. Inom löneservice kommer ”Ragge” (vår digitala medarbetare) användas till att automatisera fler processer vilket avlastar verksamheten.

Vi märker att det är allt svårare att hitta kvalificerad personal till flera enheters olika verksamheter. Som exempel kan för enheten för kommunservice nämnas kockar, IT-tekniker och ekonomer. Då man där inom de närmsta åren kommer att ha ett flertal pensionsavgångar är detta en stor utmaning. En annan utmaning inom måltidsservice är de stora prisökningarna på livsmedel vilket kommer påverka enhetens ekonomi under 2022. Som följd av den under pandemin nedstängda simhallen ser vi en oro för simkunnigheten i kommunen då simundervisningen varit begränsad under de senaste åren.

Pandemins påverkan på kulturlivet kommer att ge verkningar även på lång sikt, vilket kan komma att kräva särskilda satsningar för en omstart. Utmaningar inom området rör återstarten av kultur-sektorn samt resursbrist gällande kompetens och bemanning. I Gamleby ska lokalerna för kultur och fritid ses över enligt uppdrag.

Under våren kommer det komma nya riktlinjer från MSB gällande planering och utförande av tillsyner enligt LSO. Detta antas innebära en förbättrad tillsynsverksamhet, men också med krav på att betydligt fler tillsyner genomförs. Detta kommer innebära att räddningstjänsten behöver tillföra mer resurser till tillsynsverksamheten.

Ekonomisk redovisning

PostNettokostnad 21-12-31, mnkrBudget 2021, mnkrAvvikelse mot budget 2021, mnkr
Totalt

-410,7

-415,1

4,4

Politisk verksamhet

-12,6

-13,0

0,4

Ledning

-61,1

-64,4

3,4

Samhällsbyggnadsenheten

-124,9

-111,6

-13,2

varav nedskrivningar

-3,3

0,0

-3,3

Arbete och kompetens

-73,1

-82,0 8,8
Kommunservice

-24,7

-27,5 2,9
Kultur

-53,5

-55,1 1,6
Räddningstjänst och samhällsskydd

-48,6

-48,4 -0,2
Koncerngemensamt och utvecklingsanslag

-12,2

-13,1 0,9

Kommunstyrelsens förvaltning inklusive ledningskontoret gör för 2021 ett sammantaget resultat på +4,4 mnkr jämfört med budget, med ett positivt utfall för de flesta av förvaltningens enheter.

Politiken visar ett överskott på +0,3 mnkr, främst som följd av lägre personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för allmänna val, och ledningskontoret landar på ett samlat utfall på +4,2 mnkr från de underliggande ansvaren. Räddningstjänst håller budget och det underskott som ses kommer till största del från försäkringssamordningen gällande avgifter som ej kunnat fördelas ut på verksamheterna.

Hos enheten för arbete och kompetens ser vi ett sammanlagt resultat på +8,8 mnkr över budget. Detta som en följd av minskade kostnader för försörjningsstöd, mer arbetsmarknadsbidrag, vakanser inom försörjningsstöd och arbetsmarknad och lägre förbrukningskostnader på grund av pandemin. Inom enheten ser vi ett underskott hos integration då mottagningen av nyanlända varit låg under året, liksom under 2020, och statsbidragen för mottagningen därmed minskat.

Överskottet hos kommunservice härrör till stor del från högre intäkter än budgeterat inom administration, måltidsservice och övergripande förvaltning samt lägre personalkostnader på grund av bland annat ej rekryterad personal. Simhallens verksamhet har drabbats hårt av de restriktioner som varit gällande under året men dess underskott bärs upp av det positiva utfallet i resten av enheten och enheten landar på ett sammanlagt överskott på +2,9 mnkr.

Även kulturenheten visar positivt utfall jämfört med budget och landar på ett överskott på +1,6 mnkr. Enhetens positiva resultat beror till största del på minskat utbud under pandemin med stor andel inställd publik verksamhet, minskad utbetalning av evenemangsstöd och arrangemang samt minskade personalkostnader på grund av minskat utbud inom de olika verksamheterna. Enheten har också beviljats externa projektmedel för särskilda satsningar.

Slutligen har vi samhällsbyggnadsenheten där årets utfall jämfört med budget landar på -13,2 mnkr. Av dessa härrör 3,3 mnkr från nedskrivningar av anläggningstillgångar som tillkommer utöver den vanliga driften. I den löpande verksamheten kan vi härleda underskottet från ovanligt höga kostnader för vinterväghållning med extra bortforsling av snö och halkbekämpning, tillkomna akuta åtgärder på bryggor, gator och kajer samt fastigheter, extra kostnader kring upphandling av nytt entreprenadavtal, ökade plankostnader och underfinansierade bidrag. Till detta kan även ses lägre intäkter som följd av uteblivna markupplåtelser, arrenden och hallhyror vilket påverkar utfallet negativt.

Sidan senast granskad den 11 maj 2022