Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Uppdrag

 

Uppdrag till alla

Uppdrag budget 2021KommentarUppfyllt Ja/Nej

Varje förvaltning/nämnd ska upprätta en tidsatt projektplanering för kommande projekt samt en projektkatalog med alla pågående projekt.

I ekonomisystemet har en upprensning på projektkoden genomförts under året med målet att bara verkliga och levande projekt är kodade som projekt. Nu kan man ur redo­visningen få fram en lista på pågående projekt.

Projektkatalog finns inom AoK och Campus. På SBE pågår arbete.

Socialförvaltningen har inga projekt i den storleksordningen som avses här.

Nej

Kommunen ska under­lätta och möjliggöra för externa aktörer att bygga exempelvis äldreboende och förskolor. Konkurrens på lika villkor.

SBE har genomfört en markanvisningstävling kring kvarteret Mullskopan där flera intressanta förslag kom in.

Ja

Alla förvaltningar och bolag ges i uppdrag att fortsätta arbetet med digitalisering och innovation. 

Västervik Resort har genomfört flera digitaliseringsprojekt t ex automatisk incheckning, digitalt kösystem, digitalt beställnings- och betalsystem på restauranger, digitalt betalsystem för parkering och laddstationer.
VMEAB bedriver flera parallella projekt inom digitalisering och innovation, både nya system för bättre logistik och rutt-planering vid hämtning av avfall och slam, men även vidareutveckling och förbättring av befintliga system för effektivi-sering och högre kundnytta. Andra aktuella exempel är förbättrad hemsida, effektivare inköp/upphandlingar och digital arbetsorderhantering.
VBAB har ett flertal digitaliseringsprojekt som pågår och bolaget har sammanställt innovationer som en del i arbetet med verksamhetsbeskrivningen i SIQ. PAR (Problem-Aktivitet-Resultat) är vårt arbetssätt för att dokumentera vardagsförbättringar, vilka även kan leda till innovationer. Innovationer behandlas som en särskild punkt i bolagets processvärderingar.

Ett stort digitaliseringsarbete sker i hela BUN:s verksamhetsområde och omfattar såväl att öka antalet digitala verktyg, att göra digitala hjälpmedel tillgängliga samt att förbättra kompetensen gällande användandet. Workshops, utbildningar, utbildningsdagar mm är genomförda. En grupp rektorer och verksamhetschefer har deltagit i en utbildning i innovationsledning med RISE. Under året har antalet digitala möten ökat. Arbeten med digitala agendor är påbörjade. Partnerskap med RISE, där även några grundskolor ingår, fortlöper och Västerviks gymnasium deltar i tre Vinnovaprojekt. Grundskolan har implementerat IST-lärande och IST-analys under året. Även IST hämta/lämna har införts på fritidshemmen. Implementering av nya läroplansdelar runt digitalisering har skett. Många möten och fortbildningsinsatser har skett digitalt under våren. Förskolans IKT-nätverk har blivit ett viktigt forum för kompetensutveckling och kvalitetssäkring i användandet av digitala verktyg. INSPIRA har förstärkts med digital kompetens. Utvärdering av vårens distansundervisning i gymnasieskolan har genomförts. Även inom vuxenutbildningen innebar vårens distansundervisning att lärarnas digitala kompetens ökade.

Uppstart av kanalen halv fyra för att sprida digitala verktyg i förvaltningen. Fortsatt implementering av IST.

På SBE pågår detta arbete löpande bland annat stora insatser inom GIS och fysisk planering.
Rådande läge har påskyndat den digitala utvecklingen inom kulturområdet. Utbudet har anpassats utifrån restriktioner och digitalt utvecklingsarbete pågår till exempel med inriktning på filmdokumentation, webbsändningar och podd. Biblioteket har erbjudit digitala barnprogram och språkkaféer samt publikt digitalt stöd. Digital fritidsgård erbjöds som komplement till den anpassade fysiska verksamheten under våren och fritidsgårdarna har initierat en app som underlättar personalens arbete och ökar ungas tillgänglighet till verksamheten. Inom kulturskolan pågår särskilt digitalt utvecklingsarbete med stöd av extern konsult.
Socialförvaltningen har tagit fram en ny digitaliseringsprocess.

Ja

Kommunen och dess bolag arbetar för att ta tillvara restprodukter/ substrat som kan använ­das för biogastillverkning som en del i att nå målet som fossilfri kommun.

Västervik Resort har möjliggjort för gästerna att kompostera avfall.

Genom information och styrande avfallstaxa fortsätter VMEAB arbetet med att ta tillvara så mycket matavfall som möjligt och se till att detta används till produktion av biogas och rötresten till gödning av jordbruksmark. Slammet från avloppsreningsverken efterkomposteras tillsammans med park- och trädgårdsavfall och används sedan för tillverkning av matjord/anläggningsjord. Mängden insamlat matavfall i Västerviks kommun (exkl. livsmedelsbutiker) som går till biogasproduktion, ökade från 1 065 ton 2020 till 1 262 ton 2021. Antalet kundabonnemang för matavfall har samtidigt ökat från 10 592 år 2020 till 12 509 stycken vid årsskiftet 2021/2022.

Det säkerställs att såväl VBAB:s som TFAB:s hyresgäster har möjlighet till källsortering, inklusive matavfall.

Ja

Vi ska fortsätta arbeta för en god sammanhållning i kommunkoncernen – vi jobbar alla mot samma vision att skapa livs­kvalitet varje dag för våra kommunmedborgare.

I koncernledningsgruppen (KLG) arbetas gemensamt med budget och uppföljning och hur man tillsammans kan ta sig an arbetet med mål och uppdrag i budgetdokumentet. Arbetet följs upp flera gånger under året i KLG. Man arbetar också med koncerngemensamma policys och riktlinjer inom olika områden.

Ja

En tydlig koppling hur verksamheterna med­verkar till att nå Agenda 2030 målen. Fossilfritt, klimatsmart byggande är en strävan med fokus på bland annat trä.

Västervik Resort har fortsatt satsningen kring elfordon, solceller och byggnation i trä.

VBAB:s Affärsplan redogör för hur bolaget medverkar till att nå Agenda 2030-målen. Styrelsen har sänkt avkastnings­kravet på energibesparande investeringar och man utreder såväl vilka fastigheter som har möjlighet till lokalt omhänder­tagande av dagvatten samt även vilka som har lämpliga tak för solcells­investeringar. Vi byter ut fossila uppvärmnings­former till icke-fossila, och byter drivmedel för såväl fordon som maskiner till fossilfritt. Vi utvärderar alltid trä som alternativ vid ny-, om- och tillbyggnation och alla våra projektledare har genomgått utbildning i klimatdeklaration. 50% av våra byggprojekt från 2015 har haft en stomkonstruktion av trä.

VMEAB/VKEN arbetar löpande med de Agenda 2030-mål som bolagen kan påverka och detta arbete ingår som en del av målarbetet inom det ISO-certifierade ledningssystemet.

I skolan är kurs- och läroplaner uppbyggda så att förskola och skola ska medverka till att nå målen i Agenda 2030.

Arbetet med träbyggnadsstrategi är påbörjat och har föredragits i KS och är ute på remiss. Arbete med ny energi- och klimatstrategi har beslutats av KF. Även avfallsplanen är antagen.

Det nya särskilda boendet i Gamleby kommer att byggas företrädesvis i trä och återvunnet vatten kommer att använ­das till toaletterna i boendet. Vi fortsätter även arbetet med att elektrifiera förvaltningens fordons­flotta.

Ja

 

Uppdrag kommunstyrelsens förvaltning

Uppdrag budget 2021KommentarUppfyllt Ja/Nej

SBE ges i uppdrag att verka för byte av räls på Tjustbanan.

 Påverkansarbete tillsammans med regionen. Kommunen har träffat medfinansieringsavtal med regionen kring upp­rustning inför fortsatta förhandlingar med TRV.  Ja

 Andelen fossilbränslefria fordon ska öka och vi ska verka för att fossil­bränsle­­­fri körning ska möj­liggöras i hela kommunen.

 Koldioxidutsläppen fortsätter minska då tjänsteresor med privata fordon mot milersättning har minskat med mot föregående år. Antalet fordon i koncernen som körs på förnyelsebar energi ökar.  Ja

 SBE ska fortsätta att använda medborgardia­loger i hög utsträckning

Ett flertal dialoger har fått ske via digitala forum där vi utvecklat dialogformerna. Pga pandemin har möjlig­heterna att genomföra möten och fysiska träffar begränsats.

Att målet skrivs som uppfyllt ska ses i relation till före­gående år, som också var ett pandemiår. Under 2021 blev både kommunmedlemmar i allmänhet och kommun något mer vana vid digitala verktyg för dialog vilket gjorde att antalet dialoger blev något fler än 2020. Sett till åren före pandemin har dock dialogerna varit färre.

 Ja

KSF/TFAB får i uppdrag att fortsätta arbetet med att förverkliga målbilden kring Bökensveds­området.

 Arbetet pågår.  Ja

Fortsätta arbetet med att göra Spötorget till ett kulturkvarter.

Uppdraget har under året återupptagits genom behovs­analys och planering inför ett nytt uppdrag att överta ansvaret för Västerviks kommuns gästspelsscen, då VBAB i halvårsskiftet aviserade att de ämnade avsluta verksam­heten i Västerviks Teater & Konferens vid årsskiftet.

I samband med verksamhetsplanering för 2022 fattades beslut om att utöka kulturenhetens uppdrag gällande kommunens publika kulturutbud och i slutet av året har förvaltningen arbetat med att säkra särskilda resurser för verksamheten och förslag till nytt hyresavtal har setts över.

Vid årsskiftet 2021/2022 avslutades verksamheten i Teater & Konferens i VBAB:s regi. I samband med detta övergår ansvaret för kulturutbudet i aktuella lokaler under 2022 till Kulturenheten i Västerviks kommun.
Ja

Fortsätta med kompe­tenshöjande aktiviteter som återkommande ledarskapsutvecklings­dagar.

Årets ledarutvecklingsdagar för alla chefer i koncernen har fortsatt med digitala föreläsningar under hela pandemin. Tre dagar är genomförda och årets fokusområde är ”Bästa arbetsplatsen”. Dagarna belyser olika perspektiv och teorier som kan appliceras på välmående och prestation i arbetet. De dagar som är genomförda har haft teman: ”Att leda och engagera” och ”Kraften i ett starkt medarbetarengagemang”. Årets sista dag belyste friskfaktorer utifrån temat ”Så skapar vi en långtidsfrisk organisation”.
Under våren påbörjades även ett kommungemensamt introduktionsprogram för nya chefer, där stödfunktioner inom hela kommunen ger grundläggande introduktion utifrån sina expertområden kopplat till chefernas roll och ansvar. Programmet kommer genomföras löpande och revideras vid behov.

Ja

Fortsätta med den lång-siktiga ekonomiska analysen av kommunens möjligheter att klara sina åtaganden.

I budgetdokumentet ingår numera alltid en sjuårig prognos som bygger på SKR:s skatteprognos. Omvärldsbevakningen pågår ständigt via digitala föredrag, rapporter och utbildningar från SKR, affärsbanker, Kommuninvest m.fl. Ja

Finanspolicyn komplet­teras med att inga nya swappar/ derivat tecknas tills vidare.

 KF har i september fattat beslut om reviderad finanspolicy där detta finns inskrivet.  Ja
Att redogöra och tydlig­göra konsekvenserna för verksamheterna av vad ett borttagande av 1% inne­bär för att skapa för­ståelse för både politiker och medarbetare. På budgetdagarna förklarades sambandet. Den yttre budgetramen är fortfarande den samma så det blir inga mer pengar att fördela totalt sett.   Ja
 Att i form av en förstudie se över och genomlysa hur upp­handling av verk­samhetslokaler och de kommunala bolagens in­köpsprocesser i högre grad kan nyttja den kom­mu­nala upphandlingsen­heten i syfte att säker­ställa kvalitet, kompe­tens, strategisk samord­ning, transparens mot medborgare och närings­liv samt effektivt nyttjande av resurser.   I dagsläget saknas kompetens och personalresurs för att upphandla lokaler genom Upphandlingsenheten. I flera andra upphandlingar finns bolagen med och kan avropa mot avtal.   Nej

Stimulera och stödja utvecklingen av miljöer och aktiviteter för det rörliga friluftslivet. 

Prioriterat i eget arbete samt med extern finansiering, exempel badplatser, Gränsö, X-rundan med mera. Ja
Uppdrag ges att se över etableringsansvaret med en tydlig kontaktväg in för företag som vill etablera sig i kommunen. Det ska vara enkelt och lätt att etablera sitt företag i Västerviks kommun. Uppdrag lämnat till Västervik Framåt i juni 2021. Återredovisning till KS i oktober 2021. Ja
Stor restriktivitet ska iakttas till exploatering av åkermark i enlighet med översiktsplanen.  Hanteras löpande i den fysiska planeringen. Ja

  

Uppdrag barn- och utbildningsförvaltningen

Uppdrag budget 2021KommentarUppfyllt Ja/Nej

BoU ges i uppdrag att utveckla samverkan med andra kommuner för att få positiva synergi­effekter.

Ett arbete pågår men har påverkats av pandemin. Se även under andra viktiga prioriteringar kring intern och extern samverkan. Ja

Fortsätta och fullfölja arbetet med inrättande av resursskola som påbörjades under 2020.

Skolan är inrättad. En utvärdering behöver ske om rätt insatser görs. Ja

Att med anledning av skolöversynen utreda förutsättningar för F-9 skola i Västerviks kommun.

Utredningen är gjord och behandlades av nämnden i november 2021. Ja

 

Uppdrag socialförvaltningen

Uppdrag budget 2021KommentarUppfyllt Ja/Nej

Socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med BUN, utreda hur vi kan arbeta för att den psykiska ohälsan hos barn och unga kan förebyggas och minska. Inriktningen ska vara att fånga upp familjer i riskzonen.

Familjeenheten (FE, öppenvård barn och familj) har flera arbetsformer tillsammans med Centrala barn och elev-hälsan (CBE) samt enskilda skolor kring arbetet att före-bygga och minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Exempelvis;
- FE och CBE har varsin utbildad instruktör i YAM (Youth Aware of mental health) där man till skolklasser, genom utbildning, främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk hälsa.
- FE, Myndighetsenheten och verksamheter från BUN startade under september, tillsammans med Linneuniversitetet, en forskningscirkel för att ta fram arbetsformer och metoder för ökad skolnärvaro.
- FE deltar under 2021 i BUNs arbete med att revidera deras skolnärvaroplan, genom nära samarbete med CBE.
- FE utbildar skolklasser löpande kring nätkränkningar och diskrimineringar i digitala forum. Arbetet sker i nära samarbete med CBE och enskilda skolor.
- FE driver Ungdomsmottagningen (Västervik och Gamleby) tillsammans med Kvinnokliniken (Region Kalmar) och CBE. Samverkan sker såväl i kontinuerlig ledningsgrupp på chefsnivå och i dagligt klinisk samarbete.
- FE driver Familjecentralen (Västervik och Gamleby) tillsammans med Mödra- och Barnhälsovården (Region Kalmar) och CBE. Samverkan sker såväl i kontinuerlig ledningsgrupp på chefsnivå och dagligt klinisk samarbete.
- Chefer för FE, Myndighetsenheten (IFO) samt förskolan, grundskolan och CBE har kontinuerliga samverkansträffar 2-3 ggr/termin för strategisk utveckling.

Ja

Att Socialförvaltningen utreder förutsättning­arna för att på ett äldre­boende genomföra pilot­projekt avseende infö­rande av arbetssätt som använder modern hälsoinformatik.

Arbete har påbörjats med att identifiera ett särskilt boende där ett pilotprojekt i form av digital signeringslista kan genomföras.

Nej

 

Yrkade, bifallna uppdrag vid KF

Uppdrag budget 2020kommentarUppfyllt Ja/Nej

Under våren 2020 redovisa vilka verksamheter som under en testperiod kan vara lämpliga, och är positiva till att pröva verksamhetsformen intraprenad samt ta fram direktiv för pilotprojekt.

Socialnämnden har tidigare haft flera verksamheter som varit intraprenad, så avtal och formerna för intraprenad finns sen tidigare. Under våren har förvaltningen tittat på lämplig verksamhet och det finns intresse hos aktuell verksamhet. Utifrån pandemin har det inte varit aktuellt att gå vidare med diskussionerna om att starta en intraprenad under året, men intresse finns kvar och arbetet fortsätter 2021.

Ja

 

Uppdrag Bolagen

Uppdrag budget 2021KommentarUppfyllt Ja/Nej

Bolagen tar ledningen när det gäller att ställa om Västerviks kommun mot ett mer hållbart samhälle.

Mycket arbete pågår i bolagen kring solenergi, avfallshante­ring, vattenförbrukning, biogas och byggnation.

VMEAB/VKEN bedriver sedan många år tillbaka inom samtliga ansvarsområden ett aktivt och ständigt pågående arbete i led­ningen av kommunkoncernens hållbarhetsarbete (socialt, eko­no­miskt och ekologiskt). Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Stadsnät, Avfall & Återvinning, VA och Gata/Park/Entreprenadverksam­heten är väsentliga delar av kommunkoncernens hållbarhets­arbete. VMEAB/VKEN försöker i alla lägen att agera som gott exempel inom hållbarhetsområdet för både kunder, kommun­invånare, det lokala näringslivet och besökare. Arbetet med mål och uppföljning av hållbarhetsarbetet bedrivs både på bolagsnivå och nedbrutet på respektive affärsområde och verk­samhet. Hållbarhetsarbetet omfattar både drift och under­håll av befintliga anläggningar och vid nyinvesteringar och om­byggnader. I hållbarhetsarbetet är alla anställda engagerade och arbetet är en del av VMEAB:s ledningssystem certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). VMEAB är dessutom medlem i Regeringens initi­ativ Fossilfritt Sverige med målet att vara netto fossilbränsle­fritt senast 2030-12-31 och följer upp resultaten i årliga klimatbokslut enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG) scope     1-3, utökat med undvikna indirekta utsläpp på global nivå. Samverkan kring gemensamt hållbarhetsarbete sker löpande med VBAB/TFAB och övriga inom kommunkoncernen.

VBAB har ställt om hela organisationen till att leda kommunens hållbarhetsarbete och arbeta hållbart i alla tre hållbarhets­dimensioner – att värna om en hållbar ekonomisk tillväxt genom att underhålla det befintliga beståndet och att bygga nytt i rimlig takt, att ställa om verksamheten så att den inte överexploaterar våra gemensamma naturresurser och att skapa sociala värden för dem som vi finns till för. Både VBAB och TFAB har tagit utgångspunkt i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i respektive bolags mål till 2025. VBAB ingår i Allmännyttans klimatinitiativ.

Västervik Resort har gjort flera stora investeringar för att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Solcellspark togs i drift 21-06-31 (största inom besöksnäringen) och 18 nya publika ladd­stationer finns nu. Övergång till elfordon pågår och 80 % är idag elfordon.

Ja

 

Risk och kontroll

Risk och kontroll visar på vilka risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet, samt vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. Här belyses låneskuld, borgens- och pensionsåtaganden samt soliditet. Ett tecken på god kontroll är att upprättade planer och budgetar följs.

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Förändringar i detta finansiella mått är beroende av investeringstakten, nyupplåning, andra skuldförändringar och resultatet. Högre soliditet tyder på starkare långsiktig finansiell handlingsberedskap som ger goda förutsättningar för låga finansierings-kostnader. I kommunen uppgår soliditeten till 62 % (61 %). I balansräkningen tas inte den upp-arbetade pensionsskulden för de anställda före 1998 upp, utan den redovisas som ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Ansvarsförbindelse inklusive löneskatter uppgår vid utgången av 2021 för kommunen till 742,4 mnkr (763,4 mnkr). Om den totala pensionsskulden tas med uppgår soliditeten i kommunen till 21 % (16 %) och för hela koncernen till 24 % (21 %). Soliditeten är stabil och utvecklas åt rätt håll.

Nedan redovisas soliditeten för kommunen och koncernen per bokslutsdagen de senaste åren.

Diagram som visar soliditeten i koncernen

Ränte- och kapitalrisk

Koncernens samordnade finansverksamhet hanteras i Internbanken som finns i moderbolaget och omfattar kommunen och de till 100 % kommunägda bolagen. Verksamheten styrs av en övergripande finanspolicy och riktlinjer som beslutas av Kommunfullmäktige. Kommunens finansfunktion svarar för den operativa verksamheten. Varje enhet ansvarar var för sig för resultatet av den finansiella verksamheten och sin egen lånevolym. Kommunen och bolagen har en garanterad långfristig kreditlimit på sina konton i koncernkontosystemet, en checkräkningskredit. Krediten i koncernkontosystemet är alltid lika med den låneram som Kommunfullmäktige beslutat om i budgeten. Per 2021-12-31 uppgick kommunkoncernens långfristiga skulder till totalt 2 284,8 mnkr (2 241,3 mnkr föregående år), varav 259,8 mnkr lånas ut från kommunen till koncernkontot och 2 544,7 mnkr upplånas för bolagens räkning. Alla koncernens lån är upptagna hos Kommuninvest där kommunen är medlem. Kommunkoncernen har inga utlandslån. Räntesäkringar finns hos Nordea och SEB. Av tabellen nedan framgår lånens fördelning inom koncernen med jämförelse föregående år.


Lån i internbanken per 31/12 per låntagare

  2021202020192018
Västerviks kommun

259,8

230,2

182,0

228,7

Västerviks kommuns förvaltnings AB

4,6

3,4

13,6

-1,2

Västerviks Bostads AB

-700,7

-724,3

-739,4

-565,5

Tjustfastigheter AB

-1 107,9

-997,8

-934,7

-917,4

Västervik Miljö & Energi AB

-675,4

-706,5

-745,5

-690,8

Västervik Kraft Elnät AB

-24,3

-2,6

-21,8

-65,7

Västervik Resort AB

-41,3

-44,1

-50,0

-51,3

Västervik Biogas AB

0,3

0,3

0,3

0,4

Totalt

-2 284,8

-2 241,4

-2 295,5

-2 062,8

 

Räntesättningen grundas på kostnaden för den totala finansieringen och överförs proportionellt på låntagarna inom koncernkontosystemet. Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunkoncernens finansnetto negativt genom ökade upplåningskostnader.

Riskhantering är en väsentlig del av finansverksamheten och syftar till att begränsa såväl negativ resultateffekt som försvagad betalningsförmåga på kort och lång sikt. Målsättningen är att begränsa resultateffekterna av kraftiga ränterörelser. Ränterisken hanteras genom att reglera strukturen på ränteförfallen i skuldportföljen. Den genomsnittliga löptiden på räntebindningen i skuldportföljen ska vara mellan ett och fem år enligt finanspolicyn och mäts inklusive samtliga derivatkontrakt. I tabellen nedan ses snittlåneräntan de senaste 12 månaderna, andel rörlig ränta och kapitalbindning för hela lånevolymen. Genomsnittliga räntebindningstiden per december 2021 är 2,5 år.

Ränte- och kapitalrisk

 

20212020201920182017
Snittlåneränta senaste 12 månaderna, %

1,77

1,94

2,03

2,17

2,49

Andel rörlig ränta 3M Stibor, %

45

37

34

34

21

Kapitalbindning, löptid, %                       0-1 år

27

19

31

12

50

                                                                     1-5 år 

73

81

69

88

50

                                                                     6-10 år

0

0

0

0

0

 

Västerviks kommun borgar för hela den av KF beslutade låneramen som finns i Västerviks kommuns förvaltnings AB. För år 2021 var den enligt budgetbeslut 3 110 mnkr. I september 2021 beslutade kommunfullmäktige att öka borgensramen till 3 348 mnkr. Borgensansvaret i övrigt avser kvarstående äldre åtaganden för föreningar samt egna hem och småhus totalt 2,6 mnkr.

När det gäller kommunens borgensåtaganden bedöms risken som låg för att åtagandet ska behöva infrias. Den absolut största delen avser kommunens egna bolag där kommunen kontinuerligt följer utveckling och verksamhet. Bedömningen är att bolagens resultatnivåer är betryggande.

En genomgång av kommunens hyresavtal överstigande 36 månader görs regelbundet. Vid beräk­ningen har diskonteringsräntan 0,2 % använts. Avtalen har inte tagits upp under ansvarsförbindelser då kommunen borgar för bolagens samtliga lån via internbanken.

I tabellen nedan framgår kommunens nuvärdesberäknade minimileaseavgifter.

Fastigheter, nuvärde minimileaseavgifter, mnkr

Fastigheter, nuvärde minimileaseavgifter, mnkr

1 093,4

-        Varav förfall inom 1 år

   213,6

-        Varav förfall inom 1 - 5 år

   489,9

-        Varav förfall senare än 5 år

   389,9

 

I tabellen nedan visas likviditet exklusive internbanken. Här ingår saldo från särskilda, för verksam­heten nödvändiga, bankkonton vid sidan om centralkontot. Enligt gällande finanspolicy ska kommunens finansfunktion sträva efter att hålla så små likvida tillgångar som möjligt. Överskotts-likviditet ska i första hand användas för att lösa räntebärande lån. Likviditetsreserven utgörs av kreditlöften kopplade till centralkontot. Den ska enligt gällande policy ha tillräckliga likvida medel tillgängliga som täcker utbetalningarna vid varje tillfälle. Inom ram för internbanksverksamheten har kommunen under vissa tidsperioder likviditet för utlåning till de olika enheterna vilket då minskar koncernens externa upplåning. 

Likviditet exklusive internbank, mnkr

 

20212020201920182017
Kassa och bank kommunkoncernen

2,2

1,4

2,0

1,2

34,1

Varav kommunen

2,0

1,4

2,0

1,1

0,8

 

Säkringsdokumentation för Västerviks kommun

Kommunen innehar räntederivat för att säkra exponering för ränterisk. Derivaten kvalificerar för säkringsredovisning; därmed redovisas inte någon skuld för derivat som har ett negativt verkligt värde. Då ränteswapparna innehas i syfte att säkra ränterisk i koncernens upplåning redovisas räntekuponger på swapparna som en del av räntekostnaderna. Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen. Dessutom redovisas de ränteintäkter och räntekostnader som genom avtal överförs till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB. Kommunen betalar alltså ingenting för ränteswapparna eftersom kommunen inte har några lån utan tvärtom lånar ut överskottslikviditet till internbanken.

I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings Rekommendation 8, Derivat och säkrings-redovisning, avser denna säkringsdokumentation att redogöra för kommunens syfte med säkringen, vilken som är den säkrade risken och den säkrade posten samt de säkringsinstrument som används. Vidare beskrivs säkringsförhållandet mellan den säkrade posten och säkringsinstrumenten samt en beskrivning av hur kommunen avser bedöma säkringsförhållandets effektivitet. I december 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att inga nya räntesäkringar i form av swappar eller derivat ska göras tills vidare. Nuvarande räntesäkringar löper ut enligt avtal och ny räntesäkring görs genom fasträntelån. Under året har två swappar löpt ut och en förlängts enligt tidigare avtal. Två lån har omsatts varav det ena ökades på med 25 mnkr.

Upplåningen i kommunkoncernen görs genom internbanken i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB:s regi. Bolaget har en skuld som består av ett flertal lån som löper med rörlig ränta. Kommun-koncernen vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta och räntesäkring sker därför i kommunen genom ränteswappar och fasträntelån. Genom ränteswapparna betalar kommunen en fast ränta och erhåller 3M (3 månader) Stibor. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden. De räntebetalningar som uppstår genom ingångna ränteswappar överförs genom särskilt avtal till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och kommunkoncernens internbank. Kommunen betalar alltså ingenting för swapparna.

Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i marknadsräntan. Den säkrade posten utgörs av framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till befintlig skuld enligt tabell nedan. Skulden är upptagen i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och motpart är Kommuninvest.

I tabellen nedan listas alla de 12 upptagna lånen.

Lån ref.nrUtestående skuld, tkrFörfall
KI_115222

200 000

2024-10-02

KI_127446

200 000

2024-10-02

KI_122909

150 000

2024-05-06

KI_115221

200 000

2023-11-13

KI_127445

200 000

2023-06-01

KI_103080

300 000

2023-02-22

KI_62795

20 000

2022-06-07

KI_101650

381 000

2022-06-01

KI_99959

100 000

2022-06-01

KI_107613

150 000

2022-03-23

KI_135847

275 000

2026-11-12
KI_139956

200 000

2026-02-04
Lån

2 351 000

 

 

Lån KI 135847 på 275 000 tkr är upptaget under året och ersatte tidigare lån KI 119991 på 250 000 tkr. Lån KI 139956 på 200 000 tkr är upptaget under året och ersatte tidigare lån KI 105585 på 200 000 tkr.

Nedan listas de säkringsinstrument som kommunen ingått för att hantera risken i den säkrade posten ovan. En ränteswap har löpt ut och inga nya säkringar har gjorts under året. I samband med budgetbeslut i KF inför 2021 fattades beslut att inga nya swappar ska tecknas tills vidare.

Ränteswap

Nedan listas ränteswappar genom vilken kommunen erhåller Stibor 3M och betalar fast ränta. Kommunen betalar fast ränta på olika löptider. Detta sprider kommunens ränterisk över tiden. Säkringsinstrumentet säkrar en del (1 051 mnkr/2 376 mnkr) av den totala skulden. Under året har två swappar förfallit: IRS 1030679 (Nordea) 3,84%, 56 000 tkr och SDID6027/203456/38803967ST (SEB), 1,92%, 100 000 tkr.

Ränteswap (ref nr)Nominellt belopp,tkrStartFörfallBetalarMarknads-värde, tkr
IRS 1121597 (Nordea)

100 000

2012-06-07

2022-06-07

2,00%

-1 029

196343/38619380ST (SEB)

100 000

2014-07-17

2024-07-17

1,90%

-4 265

1303598_1752334 (Nordea)

231 000

2014-01-29 2024-01-29 2,73% -12 917
1360449_1850279 (Nordea) 90 000 2014-05-23 2022-05-23 3,65% -1 673
1360452_1850283 (Nordea) 180 000 2014-05-23 2023-05-23 3,60% -9 450
EXTSW038/213984 (SEB) 100 000 2014-10-08 2024-10-08 3,53% -9 505
1994063/3432021 (Nordea) 150 000 2019-06-03 2029-06-04 0,74% - 990
37486591ST (SEB) 100 000 2013-10-29 2023-10-13 2,70% -5 038
Totalt

1 051 000

 

 

 

 

 

Förlängningsbar swap

I tabellen nedan ses förlängningsbara ränteswappar genom vilka kommunen erhåller Stibor 3M och betalar fast ränta. Kommunen betalar fast ränta på olika löptider. Detta sprider kommunens ränterisk över tiden. Säkringsinstrumentet säkrar en del (130 mnkr/2 376 mnkr) av den totala skulden. Om löptiden på swapparna förlängs görs detta till en känd räntenivå enligt tabellen nedan. Om den förlängningsbara swappen blir förlängd kommer detta inte att resultera i i förväg okända och för kommunen negativa marknadsvärdesförändringar. Under året har en swap automatiskt förlängts från bankens sida genom tidigare ingånget avtal: 31037 EXTSW056 (SEB) 100 000 tkr som nu förlängts till sitt sista slutdatum 2031-08-11.

Ränteswap (ref nr)Nominellt belopp,tkrStartFörfallBetalarMarknads-värde
31037_ EXTSW056 (SEB)

100 000

2012-08-13

2031-08-11

2,68%

-16 842

1260348/ 1684708,Nordea

30 000

2013-09-13

2022-05-23

4,65%

-709

Totalt

130 000

 

 

 

 

 

Stängningsbar swap

Kommunen har ingått en stängningsbar ränteswapp som motparten har rätt att stänga under swappens löptid. Detta gjordes mot bakgrund av att den fasta räntan var låg i förhållande till marknadsräntan då swappavtalet ingicks, vilket hade en positiv effekt på kommunens räntekostnad. Genom den stängningsbara ränteswappen betalar kommunen en fast ränta och erhåller 3M Stibor.

Ränteswap (ref nr)Nominellt belopp,tkrStartFörfallBetalarMarknads-värde
30028/ SDID5994 (SEB)

80 000

2011-07-12

2031-04-07

4,07%

-24 551

 

Den stängningsbara ränteswappen avser en del (80 mnkr/2 376 mnkr) av den totala skulden. Swappen kan stängas vid stigande ränteläge. Om swappen stängs kommer kommunen att betala Stibor 3M. Stängning av swappen från motpartens sida kommer inte att resultera i i förväg okända och för kommunen negativa marknadsvärdesförändringar.

Sidan senast granskad den 10 maj 2022