Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Måluppfyllelse

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen mycket god. Av totalt 23 mål uppnås 21. Av 25 uppdrag nås 22. Av prioriterade områden nås 5 av 6 st. Nedan ges kommentarer till respektive mål/uppdrag.

1. Samverkan och innovation – för en trygg välfärd

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

Antalet innovativa lösningar för en tryggad välfärd ska öka, tex genom digitala lösningar.

Arbetet med digital utveckling pågår kontinuerligt. Nya e-tjänster tas i bruk och IT-säkerhet är en ständigt aktuell fråga.

Inom skolans område har man kommit långt i att för­bättra nyttjandet av de möjligheter som digitalise­ringen ger. (Se vidare under Uppdrag kring digitalisering och innovation.)

Möjligheter till digitalisering är en ständigt aktuell och bevakad fråga inom socialförvaltningen. En ny digitalise­rings­process för socialförvaltningen har tagits fram och en ny tjänst som utvecklingsledare digitalisering, som syftar till att få ytterligare fart i digitaliseringsarbetet, har inrättats. (Se vidare under Uppdrag kring digitalisering och innovation.)

Ja

 

2. Kommunikationer - närmare varandra och omvärlden

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

Ökad möjlighet för kollektivt resande i kommunen, samt till och från kommunen.

Kollektivtrafiken är kraftigt påverkad av pandemin, utbudet i stort oförändrat både i samhällsstödd och kommersiell trafik. Nytt avtal för skärgårdstrafik ger utökad möjlighet för resor i skärgården från 2022.

Ja

Fiberanslutningsmöjlig­heter ska finnas till 95 % i kommunen år 2020.Det långsiktiga målet är 100 %, finansiering i första hand med externa me­del. Intern finansie­ring först efter särskild pröv­ning i Västerviks Kom­muns Förvaltnings AB.

Kommunens bredbandsmål att 95 % av hushåll med folkbokförda personer och företag i Västerviks kommun är fiberanslutnings­möjliga uppfylldes redan 2020.Idag täcks 95 % exklusive Västrum Gladhammar (IP-onlys pågående projekt) eller 96,5 % inklusive detta område. I augusti 2021 lämnades ansökan om bidrag till PTS Bredbandsstöd för nya projekt och stöd beviljades till fiberutbyggnad på Norrlandet.

Ja

 

3. En attraktiv och trygg kommun där människor vill bo, jobba och leva

Mål

Kommentarer

Uppfyllt  Ja/Nej

Vi ska vara bättre än snittet i mätningar av Nöjd Medborgar Index.

De medborgare som svarat på SCB:s enkät om hur det är att leva och bo i Västerviks kommun ger fortsatt bättre betyg än rikssnittet. 95% tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på (92% i riket). 83% tycker att kommunen sköter sina åtaganden på ett mycket bra eller ganska bra sätt (81% i riket). Bara 18% tycker dock att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter (19% i riket).

Ja

Hållbart Medarbetar Engagemang ska vara högre än rikssnittet.

Mätningen görs vartannat år och genomfördes hösten 2020 och resultatet blev 79,6 både för primärkommunen och för hela koncernen. Vid senaste mätningen 2018 var index 78,1. Rikssnittet i Kolada är 79. Nästa mätning blir 2022.

Ja

Sjukfrånvaron ska vara minst 0,5 % lägre än riksgenomsnittet och lägre än föregående år.

Sjukfrånvaron kraftigt påverkad av pandemin både 2020 och 2021. Dock minskning för kommunen med 0,4 mellan åren. Rikssiffra för 2021 meddelas vecka 10 år 2022. De senaste åren har vi legat under rikssnittet.

Ja

Positivt flyttnetto.

Under året har befolkningen ökat med 92 st. Inrikes flyttnetto är +72 och utrikes +92.

Ja

 

4. Vi visar vägen mot en hållbar miljöutveckling

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens tjänsteresor med bil har minskat med 5 % år 2021 jämfört med föregående år, mätt i kg CO2 per årsarbetare.

Koldioxidutsläppen fortsätter minska då tjänsteresor med privata fordon mot milersättning har minskat både jämfört med 2020 och 2019. Antalet fordon i koncernen som körs på förnyelsebar energi ökar. CO2-utsläppen per årsarbetare 2021 har minskat jämfört med 2019 (året före pandemin).
Mer detaljer finns i kommunens Hållbarhetsbokslut.

Ja

Alla kommunkoncer­nens verksamheter källsorterar.

Ett källsorteringsarbete har skett och källsortering sker överlag. Ett återvinningshus är byggt för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Matsvinn från gymnasieskolans restaurang återvinns och blir till biogas. Man deltar också i Vinnovaprojekt med RISE kring Hållbar skolmåltid. Stenhamra har flyttat sin verksamhet till större lokaler och blivit INSPIRA, pedagogiskt centrum. Man håller på att öka andelen kemikaliesmart återbruksmaterial. Måluppfyllelsen inom området ”hållbar framtid” har ökat och förskolorna fortsätter med det gemensamma projektet ”Ett hållbart nu för en hoppfull framtid”.
För grundskolans del har en rektor deltagit i en utbildning kring lärande för hållbar utveckling. Planerade insatser för våren 2022 utifrån detta.

Ja

Dricksvattenförbrukningen ska minska.

Ett flertal åtgärder sker fortlöpande. Va-huvudmannen medverkar sedan flera år i det regionala nätverket för samverkan i vattenfrågor och i annons- och sparinformationskampanjer där länsstyrelsen är sammanhållande part. Kartläggning och sökning av läckage sker fortlöpande med hjälp av på ledningsnätet utplacerad elektronisk utrustning. Systematisk kontroll av vattenledningsnätet med manuell avlyssning av potentiella läckställen görs. Förnyelseplaneringen av ledningsnätet görs där analys av ålder, material, markförhållanden med mera vägs in. Styrelsen för VMEAB beslutade 2021-06-18 en ny framtagen plan för förnyelseplanering, vilket innebär kraftigt ökade resurser och ökad förnyelsetakt. Investering i fjärravläsningssystem fortgår enligt plan för en bättre uppföljning och kontroll av förbrukning och beräkning av förluster i ledningsnätet. Byte görs av gamla analoga mätare hos kund till digitala fjärrövervakade vattenmätare där möjlighet finns för läckagelarm och akustisk digital analys med bevakning av dolda läckage inom och utanför fastigheten. Flerårig investeringsplan inrymmer planerade åtgärder för utbyte av vattenledningar i prioriterad ordning.

Ja

 

5. Ett näringsliv i tillväxt i en hållbar kommun

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

I mätningar av de olika delar som bygger ett bra företagsklimat ska vi vara bättre än föregående år.

I Svenskt Näringslivs betygssättning av kommuner gällande företagsklimat ökade Västervik inom samtliga enkätfrågor utom en, vilket ledde till att Västervik steg 61 placeringar från plats 238 till 177 i rankingen av Sveriges 290 kommuner. I SKR:s Öppna jämförelser Företagsklimat, nådde Västervik ett NKI på 70 för år 2020, vilket är samma som föregående år. Resultat för 2021 kommer under våren.

Ja

Antalet besökare ska öka.

På grund av pandemirestriktioner har antalet besökare minskat både 2020 och 2021. Vi har dock klarat oss bättre än övriga Sverige genom ökning av den inhemska turismen då de europeiska turisterna uteblivit. Statistik för 2021 kommer först under våren 2022 men enligt preliminära siffror är 2021 mycket bättre än 2020, +15% på gästnätter, (källa:SCB/Tillväxtverket bearbetat av Tourism i Skåne).

Ja

 

6. Utbildning och kompetens i toppklass

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

Andelen elever som har slutbetyg i alla ämnen i åk 9 ska öka.

Andelen elever som har slutbetyg i alla ämnen har jämfört med föregående år minskat.

Nej

Meritvärdet i åk 9 ska öka.

Meritvärdet har jämfört med föregående års nior minskat.

Nej

Andelen invånare 25 - 64 år med eftergymnasial utbildning ska öka. Efter­gymnasial utbildning ska erbjudas med 2 500 platser år 2030. Delmål för 2021 är 700 platser.

Andel invånare med eftergymnasial utbildning har ökat från 33,3% år 2019 till 34% år 2020. Statistik för 2021 kommer under våren.

Målet om 700 platser är uppfyllt.

Ja

 

7. En rik och varierad kultur och fritid

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

Det kulturella utbudet ska öka.

Pandemin har övergripande lett till ett minskat och förändrat kulturutbud i samhället och en ökad osäkerhet om kulturens framtid. Ansökningar om föreningsstöd har minskat under året, då publika arrangemang förhindrats av restriktioner. Dock uppvisar enheten hög måluppfyllelse utifrån verksamhetens mål.
Nya digitala verktyg har prövats, bland annat genom filmdokumentation, webbsändningar och podd. Biblioteket har digitaliserat barnprogram och språkkaféer samt erbjudit publikt digitalt stöd. Inom kulturskolan har ett hip hop-projekt genomförts i samverkan med skolan tack vare extern finansiering.
Exempel på särskilda insatser med inriktning på barn och unga är biblioteksverksamhetens Sommarboken och projektet Stallboken i samarbete med Gamleby ridklubb och Stall Viljebacken. Åtta strandbokshyllor installerades också inför sommaren, varav tre är nyproducerade.
Regional samverkan med fokus på kulturarv och besöksnäring har startats genom projektet Unika Historiska Kalmar län. En lokal projektgrupp har bildats i samverkan med SBE, VFAB och Västerviks Museum. Under sommaren har bland annat en pysselbok spridits till barnfamiljer för att uppmärksamma regionala historiska besöksmål. Ett nytt nätverk för kommunens hembygdsföreningar har också startats för att främja samverkan och utbud inom kulturarvsområdet.
I juni genomfördes en tredje internationell gatukonstfestival i södra kommundelen, tack vare bidrag från Tjustbygdens Sparbank. Festivalen gavs ett mervärde genom bred samverkan med civilsamhälle och lokala konstnärer och fritidsgårdarna i södra kommundelen som arrangerade konstnärlig verksamhet.
Extern finansiering genom regionala och statliga medel har även beviljats för projektet KOKO-Kommunkoreograf, som kommer att pågå 2022-23. Lokal samverkan har initierats inom kommunen under året som uppstart av projektet.

Ja

Öka medborgarnas möjligheter till fysisk aktivitet.

Stor påverkan av pandemin som påverkat bl.a. ungdomsidrott negativt. Satsningar har gjorts på utemiljöer, fritidsanläggningar, löparspår samt aktiviteter som exempelvis X-rundan.

Ja

Minska medborgarnas bruk av tobak och alkohol.

Alkohol- och tobaksanvändningen har minskat de senaste åren. Dock har minskningen planat ut något under 2021.(Källor: Den Nationella folkhälsoenkäten samt CAN-rapporten.)

Ja

  

8. Alla är delaktiga och känner trygghet

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

I polisens trygghetsmätning ska Västerviks kommun vara bättre än snittet i polisområde syd.

Västerviks kommun var 2021 bättre inom alla problem­områden än snittet i polisområde syd.

Ja

Kommunen ska använda medborgardialoger i större utsträckning.

Ett flertal dialoger har fått ske via digitala forum där vi utvecklat dialogformerna. Pga pandemin har möjligheterna att genomföra möten och fysiska träffar begränsats. Kontinuerlig dialog med civilsamhället genomförs mer riktat utifrån rådande läge, främst genom e-post och telefon. Dukat bord, förvaltningsgemensam dialog med föreningslivet, erbjuds digitalt en gång i månaden. Ett nytt nätverk för hembygdsföreningar har startats, där ett första möte har genomförts digitalt.

Att målet skrivs som uppfyllt ska ses i relation till föregående år, som också var ett pandemiår. Under 2021 blev både kommunmedlemmar i allmänhet och kommun något mer vana vid digitala verktyg för dialog vilket gjorde att antalet dialoger blev något fler än 2020. Sett till åren före pandemin har dock dialogerna varit färre.

Ja

En årlig temadag med fokus på trygghet och säkerhetsfrågor ska genomföras..

Genomfördes under vecka 39.

Ja

 

Finansiella mål 2021

Mål Kommentarer Uppfyllt  Ja/Nej

Resultatet för 2021 ska uppgå till minst 0,1 % av skatteintäkter och kommunal utjämning.

Målet nås.

Ja

Självfinansiera investe­ringar till 100 % (årets resultat+ avskrivningar sett i ett femårsperspektiv). 

Målet nås.

Ja

 

Måluppfyllelse bolagen

Nedan visas måluppfyllelsen vad avser avkastningskrav och självfinansiering i ägardirektiven.

 

 Avkastningskrav, %

Bolag

Utfall 2021 Budget Avvikelse

Västerviks kommuns förvaltnings AB, koncern

4,5

4,1

0,4

Västerviks Bostads AB

4,8

4,5

0,3

Tjustfastigheter AB

3,7

3,5

0,2

Västervik Miljö & Energi AB *

5,1

3,5

1,6

Västervik Kraft Elnät AB

13,4

8,0

5,4

Västervik Resort AB

4,1

3,0

1,1

Västervik Biogas AB

-

-

-

*Verksamheterna för VA och renhållning (monopoldelen) är undantagna från avkastningskravet.


Självfinansieringsgrad, %

Bolag Utfall 2021 Budget Avvikelse

Västerviks kommuns förvaltnings AB, koncern

62

58

4

Västerviks Bostads AB

100

80

20

Tjustfastigheter AB

42

33

9

Västervik Miljö & Energi AB

62

50

12

Västervik Kraft Elnät AB

100

100

0

Västervik Resort AB

100

100

0

Västervik Biogas AB

-

-

-

 

Andra viktiga prioriteringar

Prioritering Kommentarer Ja / Nej

Antalet projekt och konkreta åtgärder för en ökad samverkan externt och internt ska öka.

Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege bidrar till utvecklad samverkan med arbetslivet. Samarbetet med RISE medför även en samverkan med grundskolan samt övriga deltagande kom­muner och parter. Vuxenutbildningen har utökat samverkan med när­liggande kommuner för att möta deltagares behov och efter­frågan samt för att höja kvaliteten. Samverkan med andra aktörer så som AF fortsätter och utvecklas. Förskolans rektorer har gemensam kompetensutveckling och ett erfarenhetsutbyte med närliggande kommuner och även ingått ett nytt nätverk med Mariestad, Gotland och Falköping. Ateljéristor och pedagogistor deltar i natio­nella pedagogiska nätverk. INSPIRAS verksamhet, som är ett samarbete mellan BUF, SOC och Miljö och hälsa, har utvecklat samverkan med flera nya aktörer inom och utan­för kommunen. Sam­verkansmötet gällande barn 0–6 år för representanter från kommun och landsting har fått nya samarbets­partners och är fortsatt prioriterat. Erasmusprojekt om demokrati med Island och förskolor från Västerviks och Oskarshamns kommuner fortsätter.

 Uppstart av forskningsprojekt för att följa upp arbetet med olika digitala verktyg i undervisningen på 3 skolor.

Utbytesprojekt inom ramen för EU-projekt har genom­förts på en skola, målet med samverkan är att skapa förståelse för andra människor samt att lära av och med varandra kring normer och värden. Grundskolan har initi­erat och genomfört föräldramöten med kommunkon­cernens medarbetare och polis för att jobba för att våra elever ska ha en tryggare fritid. Fortsatt arbete för lång­siktighet är inplanerat för 2022.

Inom Soc har enheternas samverkansformer inom och utanför kommunen utvecklats och delvis förändrats under året. Många ser fördelar i digitala möten, andra har samverkansformer som fått stå tillbaka under pandemin. Nya samverkans­möten har bildats pga de nya förutsätt­ningarna med digitala mötes­former. Även kontakt med brukare (brukarråd) har kunnat ske digitalt till viss del. Digitala verktyg, till exempel Super­text, har använts för att informera/samordna personal mellan enheter inom OF. Man upplever god samverkan både inom förvaltningen - med HS, äldreomsorgen, utredningsenheten - och externt med Regionen, FHV, samhällsbyggnad.  E-tjänst för att lämna orosanmälan gällande barn (IFO) ska införas - arbete pågår och förväntas vara klart i mars 2022. Införandet av digital signeringslista är påbörjat inom HS och en avvikelsegrupp som arbetar aktivt med inkomna avvikelser är startad. Inom äldreomsorgen följer enhe­terna de handlingsplaner som tagits fram av socialt ansvarig samordnare. Man arbetar också med att säker­ställa att brukare och anhö­riga får ökad tillgänglighet och delaktighet under pande­min, t ex genom digitala möten. Utveckling av hem- och boendeteam pågår, kontinuerlig utvärdering 2 ggr/år.

På utredningsenheten poängteras vikten av att sam­verkan inte ska försämras vid digitala möten jämfört med fysiska.

Ja

Restiden till och från våra grannkommuner och viktiga regioncentra ska minska.

Samhällsbyggnadsenheten har medverkat aktivt i flera infrastrukturprojekt. Västervik Framåt har fått ett nytt uppdrag kring infrastruktur. Dock ingen specifik satsning där restiden har minskat (ej heller ökat).

Nej

Undersöka möjligheten för ökad solelsproduktion både på nya och ombyggda kommunala byggnader men även en ev. solcells­anläggning enligt Kalmar­modellen. 

VMEAB undersöker möjligheterna att bygga en solelan­läggning vid det nya fossilbränslefria värmeverket i Gam­leby och på sikt även i samband med att Lucerna avlopps­reningsverk byggs om och till för att klara nya utsläppsvill­kor. VMEAB tittar också löpande på andra möjliga nya solcellsinstallationer. VKEN ger ersättning genom s.k. nätnytta till alla småskaliga elleverantörer som matar ut sitt elöverskott från t.ex. installerade solceller till det lokala elnätet.

I KS i september presenterades ett motionssvar som föreslår att i arbetet med kommunens strategiska fysiska planering (översiktsplanearbetet) utreda vilka områden som kan vara lämpliga/olämpliga för etablering av solcellsparker.

Ja

Prioritera åtgärder som ger bättre kommunal service och bemötande.

Den ökande digitaliseringen och användningen av e-tjänster ökar den kommunala servicen till medborgarna. Ett projekt påbörjades hösten 2021 för koncerngemen-sam kundtjänst.

Ja

Ha som målbild att genom 44-punktsprogrammet nå ett riktigt bra företagsklimat i Västerviks kommun, som positionerar kommunen högt i Svenskt Näringslivs företagsklimatranking. Ha som mål att på sikt nå ett Nöjdhetsindex (NKI) på över 70 i SKR:s Öppna jämförelser Företagsklimat.

Ha som målbild att genom 44-punktsprogrammet nå ett riktigt bra företagskli­mat i Västerviks kommun, som positionerar kommu­nen högt i Svenskt Närings­livs företagsklimat­ranking. Ha som mål att på sikt nå ett Nöjdhetsindex (NKI) på över 70 i SKR:s Öppna jäm­förelser Företagsklimat.

Ja

Sträva efter att öka själv-finansieringen av investeringarna i bolagen.

En tioårsplan har tagits fram för bolagen för att se över investeringar, självfinansiering och upplåningsbehov för koncernen totalt. Även om det procentuella kravet minskat har det ökat i kronor pga ökad balansom­slutning i bolagskoncernen.

Ja

Sträva efter ökade avkastningskrav på bolagen för att öka själv-finansieringen av investeringarna.

En tioårsplan har tagits fram för bolagen för att se över investeringar, självfinansiering och upplåningsbehov för koncernen totalt. Även om det procentuella kravet minskat har det ökat i kronor på grund av ökad balansomslutning i bolagskoncernen.

Ja

Sidan senast granskad den 9 maj 2022