Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Den kommunala koncernen

Kommunens verksamhet bedrivs i nämnds- och förvaltningsorganisationen, i sju helägda bolag samt i ett delägt hamnbolag (se figur nedan). De kommunala bolagen utgör en betydande del av kommunens ekonomi och verksamhet. Respektive bolags och förvaltnings verksamhet presenteras längre fram i rapporten under verksamhetsberättelser. Koncernstrukturen framgår nedan. 

Organisationsschema Västerviks kommun

Kommunen anlitar privata utförare på flera väsentliga områden, främst inom förskola, skola, hemtjänst, inom LSS-verksamheten och placeringar på HVB-hem. I hemtjänsten finns valfrihets-systemet enligt LOV. Ersättning till privata utförare (privata företag, föreningar och stiftelser) utgör 12,4 % av socialförvaltningens nettokostnader och 13,3 % om vi inkluderar stat, kommun och region. För barn- och utbildningsförvaltningen utgör privata utförare 6,2 % av nettokostnaderna och om vi inkluderar stat, kommun och region är det 10,2 %. (Med huvudverksamhet avses undervisning men inte till exempel skolskjuts och städning.)  Privata utförare av huvudverksamhet i kommunstyrelsens förvaltning utgör 4,7 %. 

I tabellen nedan ses antal tillsvidareanställda i koncernen per juridisk enhet de senaste fem åren.

 

Tillsvidareanställda koncernen

  20212020201920182017
Kommunen

2976

2911 2916 2915 2818
Västerviks kommuns Förvaltnings AB

0

0

0

0

0

Västerviks Bostads AB

136

147 146 147 156
TjustFastigheter AB

0

0

0

0

0

Västervik Miljö & Energi AB

164

169 164 158 158
Västervik Kraft Elnät AB

0

0

0

0

0

Västervik Resort AB*

10

11 9 9 9
Västervik Biogas AB

0

0

0

0

0

*verksamheten har många säsongsanställda

Sidan senast granskad den 9 maj 2022