Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Balanskravsresultat

et i kommunallagen lagstadgade balanskravet innebär att om kostnaderna för ett verksamhetsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet i balansräkningen återställas under de tre närmast följande åren.  Underskottet som uppkommer ett enskilt år ska hanteras inom tre år. Västerviks kommun uppfyller balanskravet. Se tabell nedan.

Periodens resultat enligt balanskravet

 

2021
Ingående balanskravsresultat

0

Årets resultat enligt resultaträkning

83,7

Realisationsvinster

-6,6

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

77,1

Medel till/från resultatutjämningsreserv

0,0

Utgående balanskravsresultat

77,1

Synnerliga skäl (RIPS)

0

Balanskrav att återställa

0

 

Det ekonomiska balanskravet gäller endast den del av kommunens verksamhet som drivs i förvaltningsform. De kommunala bolagen berörs inte direkt av detta. Däremot gäller kravet på god ekonomisk hushållning även för den verksamhet som bedrivs genom kommunägda bolag.

Resultatutjämningsreserv

Från och med 2013 är det enligt kommunallagen möjligt att under vissa angivna förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat till en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, det vill säga täcka underskott i samband med en framtida lågkonjunktur. Syftet med RUR är att kommunen ska kunna bygga upp en reserv under goda tider som kan användas under år med svag skatteunderlagsutveckling. RUR skapar större stabilitet för de kommunala verksamheterna genom att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget. Västerviks kommun har avsättning till RUR enligt tabellen nedan.


Resultatutjämningsreserv, mnkr

  2021202020192018
Ingående värde

140,3

140,3

140,3

140,3

Årets reservering till resultatutjämningsreserv

0

0

0

0

Disponering av resultatutjämningsreserv

0

0

0

0

Utgående värde

140,3

140,3

140,3

140,3

Utgående värde som andel av skatter och kommunal utjämning, %

5,9

6,2

6,4

6,6

 

Resultatutjämningsfond

2012 infördes regler i Västerviks kommun kring att överskott eller underskott mot driftbudget per nämnd ska regleras mot en resultatutjämningsfond. Kommunfullmäktige kan senast i samband med fastställandet av årsredovisningen justera det belopp som ska regleras mot resultatutjämnings-fonden. Nämnd kan föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på längre sikt och ska behandlas av kommunfullmäktige. När ett underskott regleras mot resultatutjämningsfonden ska det täckas av motsvarande överskott de närmast tre följande åren. Nämnden ska löpande i årsrapport, delårsrapport och budgetuppföljningar redovisa vilka åtgärder som kommer vidtas för att återställa resultatutjämningsfonden. I tabellen nedan framgår fördelningen av resultatutjämningsfonden per förvaltning.


Resultatutjämningsfond per nämnd, mnkr

  IB 2021Uttag 2021ResultatUB 2021
Kommunstyrelsen

64,3

-0,5 4,4 68,2
Socialnämnden

12,6

-8,7 14,3 18,2
Barn- och utbildningsnämnden

4,9

0 -1,3 3,6
Miljö- och byggnadsnämnden

4,5

-0,5 1,1 5,1
Överförmyndaren

1,9

0 0,3 2,2
Revisionen

4,5

0 0 4,5
Totalt

92,7

-9,7 18,8 101,8
Sidan senast granskad den 10 maj 2022