Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Noter

1 Verksamhetens intäkter

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Försäljningsintäkter

11,2

 15,4  55,5

 105,6

Taxor och avgifter

112,3

 104,5

480,0

385,0

Hyror och arrenden

73,5

58,6

245,6

244,2

Bidrag

208,1

234,4

208,1

 234,4

Försäljning av verksamhet o konsulttjänster

34,1

28,4

34,1

28,4

Realisationsvinster

6,6

5,4

6,6

5,4

Försäkringsersättning

0,0

 0,0  0,0  0,0
Aktiverat eget arbete

 0,0

0,6

19,6

22,0

Övriga intäkter

1,1

0,2 23,1

9,7

Summa

446,9

447,5

1 072,6

1 034,7

 

2 Verksamhetens kostnader

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Löner och sociala avgifter

1 551,9

1 514,0 1 773,5 1 753,6
Pensionskostnader

154,7

152,9 170,9 168,7
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

0,5

1,3 0,5  1,3
Bränsle, energi och vatten

 15,0

 13,1  15,0  13,1
Köp av huvudverksamhet

298,2

280,6  298,2  280,6
Lokal- och markhyror

296,6

293,4  296,6  293,4
Övriga tjänster

220,0

205,7  220,0  205,7
Varav räkenskapsrevision

0,3

 0,3  0,0

 0,0

Lämnade bidrag

65,5

78,1  65,5  78,1
Realisationsförluster och utrangeringar

 0,0

 0,0  0,0  0,0
Bolagsskatt

 

   29,0 29,8
Övriga kostnader

146,1

151,0 137,5 82,2
Summa verksamhetens kostnader

2748,6

2 690,0 3006,7 2 906,4

 

3 Avskrivningar

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Avskrivning immateriella tillgångar

 -

 -  0,9  0,9
Avskrivning byggnader och anläggningar

 20,0

17,6 133,0 190,3
Avskrivning maskiner och inventarier

8,3

7,3 85,9 22,0
Nedskrivningar

 3,6

 0,9  3,6  0,9
Summa

31,9

25,8 223,4 214,0

 

4 Skatteintäkter

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Årets preliminära skatteinbetalningar

1 606,0

1 614,4 1 606,0  1 614,4
Prognos slutavräkning innevarande år

41,8

-26,3  41,8  -26,3
Slutavräkningsdiff föregående år

6,1

-9,0  6,1  -9,0
Summa

1 653,9

1 579,2  1 653,9  1 579,2

 

5 Statsbidrag/utjämning

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Inkomstutjämningsbidrag

456,6

445,9  456,6  445,9
Kommunal fastighetsavgift

93,9

85,1  93,9  85,1
Bidrag för LSS-utjämning

43,7

46,1  43,7  46,1
Kostnadsutjämning

11,6

2,3  11,6  2,3
Regleringsbidrag

108,8

37,6  108,8  37,6
Strukturbidrag

 0,0

0,0   0,0  0,0
Generella bidrag från staten

24,4

79,5  24,4  79,5
Summa

739,0

696,5  739,0  696,5

 

6 Finansiella intäkter

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Räntor från koncernföretag

8,8

 9,5  0,0  0,0
Borgensavgift

13,8

 13,7 0,0  0,0
Utdelning på aktier och andelar

 0,0

 1,9  1,0  2,0
Övriga finansiella intäkter

 4,1

 3,2  3,2  3,5
Summa

 26,7

 28,4  4,2  5,5

 

7 Finansiella kostnader

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Låneräntor

 0,0

 -  45,0  38,7
Ränta på pensionsavsättningar

1,8

2,6 1,8 2,6
RIPS-räntekostnad

0,0

0,0

0,0

0,0

Aktieägartillskott

0,0

0,0

0,0

 0,0

Nedskrivning av finansiell tillgång

0,0

0,0

0,0

0,0

Bankavgifter

0,5

0,5 0,5 0,5
Övriga finansiella kostnader

0,0

6,8 1,8 6,8
Summa

 2,3

 9,9 49,1 48,6

Låneräntor i kommunen =noll då betalda swapräntor på 38,3 mnkr i sin helhet vidaredebiterats Västerviks Förvaltning AB. De bokförs som en räntekostnad vid betalning men kostnaden bokas om till en fordran på Västerviks Förvaltnings AB där den kostnadsförs.

8 Extraordinära poster

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Avsättning deponi

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0

0,0

0,0

Avser utökad avsättning för deponi på grund av en reviderad bedömning kring återställningskostnaden. Det nominella värdet uppgår till 20 mnkr, vilket blir 22,3 mnkr efter diskontering.

9 Immateriella tillgångar

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Ingående bokfört värde

0,0

0,0

2,3

3,2

Årets investeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

0,0

0,0

0,9

0,9
Utrangering/ försäljning/ nedskrivning

0,0

0,0

0,0

0,0

Överföring från/till annat slag av tillgång

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

0,0

0,0

1,4

2,3

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 10 år.

10 Mark, byggnader, tekniska anläggningar

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Ingående bokfört värde

428,8

 400,9 4 711,5 4 546,7
Årets investeringar

51,3

53,0 369,4

518,6

Årets investeringsbidrag

 -0,2

 0,0  -0,2  0,0
Årets avskrivningar

-20,0

-17,3 -133,0 -190,2
Realisationsvinst

 

 

0,0

0,0

Försäljningar/ utrangeringar

 -3,3

 -0,5 -3,0 -208,5
K3 effekt

 

 

0,0

0,0

Överföring från/till annat slag av tillgång

 0,0

 -7,2  0,0  45,0
Utgående bokfört värde

456,6

428,8 4 944,7 4 711,5
Anskaffningsvärden

1 134,4

1 090,5 7 906,2 7 541,0
Ackumulerade av- och nedskrivningar

-677,8

-661,7 -2961,5 -2829,5
Redovisat värde

456,6

428,8 4 944,7 4 711,5

Linjär avskrivning tillämpas. Genomsnittlig nyttjandeperiod: Toppbeläggningar: 15 år, bärlager 33 år, parker 25 år, hamnar och farleder 15-50 år 

11 Maskiner och inventarier

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Ingående bokfört värde

52,6

45,3 124,7 108,1
Årets investeringar

12,8

14,9 73,2  37,3
Årets avskrivningar

-8,3

-7,3 -85,9

-22,0

Statsbidrag/EU-bidrag

 

 

0,0

0,0

Finansiell leasing

 

 

0,0

0,0

Utrangering/ försäljning/ nedskrivning

-0,3

 -0,3 -6,6 -0,4
Överföring från/till annat slag av tillgång

 

 

14,6

1,7
Statsbidrag/EU-bidrag

 

 

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

56,8

52,6 120,0 124,7
Anskaffningsvärden

165,4

152,9 426,2 360,8
Ackumulerade av- och nedskrivningar

-108,5

-100,3 -306,2 -236,1
Redovisat värde

56,8

52,5 120,0 124,7

Linjär avskrivning tillämpas. Genomsnittlig nyttjande period möbler och inventarier 12 år, större fordon till exempel brandbilar 15-20 år.

12 Finansiella anläggningstillgångar

   org.nr   röstandel %  kommunen 2021-12-31  kommunen 2020-12-31
AKTIER KONCERNBOLAG

 

 

 

 

Västervik Resort AB

556735-7727

100

30,0

30,0

Västerviks Kommuns Förvaltning AB

556528-1416

100

252,6

252,6

Västervik Biogas AB

556751-2941

100

0,0

0,0

ÖRVIGA AKTIER/ANDELAR

 

 

 

 

Andelskapital Kommuninvest

 

 

21,0

21,0

Övriga aktier/andelar

 

 

9,4

9,4

Lån Västerviks Kommuns Förvaltning AB

 

 

259,8

230,2

Västerviks Bostads AB

 

 

400,0

400,0

Lån Västervik Resort AB

 

 

0,0

0,0

Regionförbundet, förskotteringslån

 

 

0,0

0,0

Övriga externa lån

 

 

0,0

0,0

Redovisat värde vid årets slut

 

 

972,8

943,2

 

13 Förråd och lager

mnkr kommunen 2021-12-31  kommunen 2020-12-31  koncernen 2021-12-31  koncernen 2020-12-31 
Övrigt lager

 0,1

 0,0

 

 

Exploateringsfastigheter industri        
Ingående värde

4,3

0,0

 

 

Årets anskaffningar

4,2

1,0

 

 

Försäljningar under året

0,0

-3,0

 

 

Flyttade från anläggningstillgångar

0,0

7,0

 

 

Utgående värde

8,5

 

 

 

Summa lager

8,5

4,3

   

 

14 Fordringar

mnkr kommunen 2021-12-31  kommunen 2020-12-31  koncernen 2021-12-31  koncernen 2020-12-31 
Kundfordringar

14,6

12,9 37,3 32,6
Statsbidrag/EU-bidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

Skattefordringar

21,6

 

6,4

0,0

Förskottsbetalda kostnader, upplupna intäkter

132,2

146,3 114,8 127,7
Övriga kortfristiga fordringar

141,4

133,0 194,6 160,0
Summa fordringar

309,9

292,2 353,1 320,3

 

15 Likvida medel

mnkr kommunen 2021-12-31  kommunen 2020-12-31  koncernen 2021-12-31  koncernen 2020-12-31 
Kassa

0,0

0,0

0,0

0,0

Bank

2,0

1,4 2,2 1,4
Summa likvida medel

2,0

1,4 2,2 1,4

 

16 Eget kapital

mnkr kommunen 2021-12-31  kommunen 2020-12-31  koncernen 2021-12-31  koncernen 2020-12-31 
Ingående eget kapital enligt fastställd BR

1 044,6

1 018,8

1 852,2

1 705,3

varav resultatutjämningsreserv

140,3

140,3

140,3

140,3

Effekt av byte av redovisningsprincip/rättelse

 

 

0,0

0,0

Effekt av ändrad skattesats

 

 

4,2

0,0
Aktieägartillskott  (hänförligt t minoritet)

 

 

0,0

0,0

Årets resultat

83,7

25,9

190,5

146,9

Utgående eget kapital

1 128,3

1 044,6

2 046,9

1 852,2

 

17 avsättningar till pensioner

intjänade fr.o.m 1998-01-01

 

kommunen
2021-12-31
kommunen
2020-12-31
FÅP/KÅP

84,0

73,2

EB/BP

2,5

1,6

SAP/SÅP

14,9

14,9

IPR 97

0,1

0,0

VP/SAPök

16,0

16,3
Avsättning för särskild löneskatt

28,5

25,7
Summa

145,9

131,8

Aktualiseringsgrad

98%

98%

 

Poster som förändrat pensionsskulden

Avsättningen

Ingående avsättning

131,8

 

Pensionsutbetalningar

-5,8

Nyintjänad pension

8,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning

1,7

Byte av tryggande

0,0

Förändring av löneskatten

2,8

Ändring av försäkringstekniska grunder

5,3

 

Övrigt

2,1

Utgående avsättning

145,9

Kommunen tillämpar KPRF 1983 med begränsningen att visstidspension utgår först fr.o.m 55 års ålder. För hel pension är erforderlig tjänstetid 12 år. Kommunen har pensionsåtaganden för två tidigare kommunalråd med 3/12 av full tjänstetid efter en mandatperiod vardera. Dessutom föreligger treårigt åtagande om visstidspension enligt särskilt avtal för en anställd i kommunen. 

18 Andra avsättningar

mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31 
Andra avsättningar

0,0

0,0

17,6

16,1

Deponiavsättning vid årets början

47,2

55,6

47,2

55,6

avsättningar under perioden

0,0

0,0

0,0

0,0

ianspråkstagna belopp under perioden

-2,7

-8,4

-2,7

-8,4

outnyttjat, återfört under perioden

 

 

 

 

förändring av nuvärdet

 

 

 

 

Utgående avsättning

44,6

47,2

62,1

63,3

Avsättningen deponi avser kostnader för återställande av den gamla deponin på Målserum. Tillstånd att deponera på den gamla deponin på Målserum upphörde 2008-12-31. Kostnaden omfattar bland annat planering, projektering och sluttäckning av den gamla deponin, åtgärdande av skador i mark och grundvatten, övervakning och efterkontroll av den sluttäckta deponin, omhändertagande av lakvatten samt andra eventuella miljörelaterade skador orsakade av den gamla deponin. Uttag görs löpande från fonden för de åtgärder som behöver vidtas. Under 2009 startades två nya konton för avsättning som avser de två deponier som nu är i drift: Avsättning deponi klass 1 (farligt avfall) under perioden 0 kr samt Avsättning deponi klass 2 (icke farligt avfall) 0 kr. En revidering av återställningskostnaden har gjorts per 2017-12-31, vilket medförde en ytterligare avsättning på 22,3mnkr.

19 Långfristiga skulder

 mnkr kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31 koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31
Checkkredit, Nordea

0,0

0,0

0,0

0,0

Nordea

0,0

0,0

0,0

0,0

Kommuninvest

0,0

0,0

2 284,7

2 241,3

Övriga skulder

0,0

0,0

119,8

114,9

Investeringsbidrag

7,2

10,6

7,20

10,6

Summa

7,2

10,6

2411,7

2366,8

Snittlåneränta

 -

 -

1,77%

1,94%

Genomsnittlig räntebindningstid

 -

 -

2,5

2,1 år

Lån som förfaller inom

 

 

 

 

upp till 1 år

-

-

27%

19%

1-5 år

 -

 -

73%

81%

över 5 år

 -

 -

0%

0%

 

20 kortfristiga skulder

 mnkr kommunen 2021-12-31  kommunen 2020-12-31  koncernen 2021-12-31  koncernen 2020-12-31 
Leverantörsskulder

140,8

87,8

186,5

136,3

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

 

 

0,0

0,0
Moms och punktskatter

1,3

2,4

1,3 2,4
Personalens skatter,avgifter o löneavdrag

56,0

61,6

56,0 61,6
Övriga kortfristiga skulder

12,6

64,5

17,4

107,5

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter

269,9

272,0

369,0

326,4

Summa kortfristiga skulder

480,6

488,2

630,2

634,2

 

21 Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser intjänad till och med 1997-12-31

mnkr   kommunen 2021-12-31 kommunen 2020-12-31  koncernen 2021-12-31   koncernen 2020-12-31
IPR97

509,1

517,6

509,1

517,6

ÅP/LR 70,3

76,6

70,3

76,6

EP/BP

10,4

11,2

10,4 11,2
SAP/SÅP

2,1

2,7

2,1

2,7

VP/GP

5,7

6,3

5,7

6,3

Särskild löneskatt på pensioner

144,9

149,1

144,9

149,1

Pensioner VBAB

 

 

-0,1

-0,1

Summa

742,4

763,4

742,3

763,4

Poster som förändrat pensionsskulden

Ansvarsförbindelsen

Ingående ansvarsförbindelse

763,4

Pensionsutbetalningar

-42,7

Nyintjänad pension

-0,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning

10,4

Förändring av löneskatten

-4,1

Ändring av försäkringstekniska grunder

15,7 

Övrigt

-0,3

Utgående ansvarsförbindelse

742,4

 

22 Borgensåtaganden

mnkr kommunen 2021-12-31   kommunen 2020-12-31  koncernen 2021-12-31 koncernen 2020-12-31 
Kommunägda företag

3 348,0

2 910,0

0,0

0,0

Enskilda egnahem och småhus

0,1

0,1

0,1

0,2

Ideella fören. o ekonomiska stiftelser

2,5

2,5

2,5

2,6

VBAB,Fastigo, statligt bidrag

 

 

16,1

9,6

Summa borgensåtaganden

3 350,6

2 912,6

18,7

12,4

Västerviks kommun har i januari 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelning av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Västerviks kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kr (501 229 801 864 kr) och totala tillgångar till 518 679 716 010 kr (525 483 415 941 kr). Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 573 656 490 kr (2 587 387 838 kr) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 615 257 445 kr (2 700 560 755 kr) .

23 Koncerninterna förhållanden

  Köp sälj räntekostnad ränteintäkt
Kommunen

372,8

35,5

0,0

22,6

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

0,0

0,0

13,8

67,1

Västerviks Bostad AB

88,7

342,8

25,6

0,0

Tjustfastigheter AB

228,7

192,4

33,2

0,0

Västervik Miljö och energi AB

32,3

176,9

15,8

0,0

Västervik Kraft Elnät AB

35,3

17,4

0,4

0,0

Västervik Resort AB

7,5

0,3

0,9

0,0

Västervik Biogas AB

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa:

765,2

765,2

89,6

89,6

 

  lån  koncernbidrag
  givna mottagna givna mottagna
Kommunen

659,8

0,0

0,0

0,0

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

2 544,8

275,3

30,0

32,9

Västerviks Bostad AB

0,0

1 100,7

0,0

27,0

Tjustfastigheter AB

29,4

1 103,2

0,0

3,0

Västervik Miljö och energi AB

0,0

702,7

32,9

0,0

Västervik Kraft Elnät AB

15,2

26,3

0,0

0,0

Västervik Resort AB

0,0

41,3

0,0

0,0

Västervik Biogas AB

0,3

0,0

0,0

0,0

Summa:

3 249,5

3 249,5

62,9

62,9

Sidan senast granskad den 18 maj 2022