Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Driftsredovisning

Driftsredovisning, kommunen

mnkr Intäkter 2020Intäkter 2021Kostnader 2020Kostnader 2021Nettokostnad 2021Budget 2021Avvikelse mot budget 2021
Kommunstyrelse

281,9

283,1

-697,8

-693,8

-410,7

-415,1

4,4

Politisk verksamhet

0,0

0,0

-11,9

-12,6

-12,6

-13,0

0,4

Ledning

12,5

18,3

-84,4

-79,4

-61,1

-64,4

3,4

Samhällsbyggnad

48,0

48,3

-165,3

-173,1

 -124,9  -111,6 -13,2
Kultur

6,5

 6,6  -59,3  -60,1  -53,5  -55,1 1,6
Arbete och kompetens

40,8

 41,0  -115,5 -114,2  -73,1  -81,9 8,8
Kommunservice

164,3

 158,1  -189,2  -182,8  -24,7  -27,5 2,9
Räddningstjänst

9,0

 10,3  -55,5  -58,9  -48,6  -48,4 -0,2
Prioriterade områden

0,8

 0,5  -16,8  -12,7  -12,2 -13,1 0,9
Barn- och utbildningsnämnd

134,6

 126,0  -991,9  -1004,4  -878,4  -877,1 -1,3
Gemensam verksamhet

8,8

 7,0  -58,6  -55,0  -47,9  -47,5 -0,4
Förskola och familjedaghem

36,3

 33,7  -235,9  -235,9  -202,2  -204,4 2,2
Obligatorisk skola och fritidshem

69,2

 64,6  -496,4  -505,4  -440,8  -436,6 -4,2
Gymnasieskola, gymnasiesärskola

15,2

14,9   -177,4  -182,3  -167,4  -164,9 -2,5
Komvux och SFI

5,1

 5,7  -23,7  -25,7  -20,0  -23,7 3,7
Socialnämnd

216,4

 228,6  -1133,1  -1179,0  -950,3  -964,6 14,3
Äldreomsorg

131,7

 157,0  -553,1  -558,2  -431,2  -445,1 13,9
Individ- och familjeomsorg

15,4

 12,8  -105,1  -113,0  -100,2  -93,2 -6,9
OF, omsorg & stöd, funktionsneds.

44,4

 43,8  -304,5  -308,4  -264,6  -267,8 3,2
Hälso- och sjukvårdsverksamhet

23,1

 13,4  -130,9  -133,6  -120,3  -115,5 -4,8
Förvaltningsstab och SN

1,9

 1,6  -39,6  -35,7  -34,1  -34,3 0,2
Uttag ur resultatutjämningsfond   0,0   0,0   -8,7 8,7
Miljö- och byggnadsnämnd

15,3

 15,0  -27,9  -29,3  -14,4  -15,5 1,1
Överförmyndare

0,1

 0,0  -3,0  -3,3  -3,3  -3,6

0,3

Revision

0,5

 0,5  -2,1  -2,1  -1,6  -1,6  0,0
Förändring semesterlöneskuld

0,0

 0,0  0,0  0,0  -0,9  -4,0  3,1
Summa nämnder

648,8

 653,1  -2855,9  -2911,8  -2259,6  -2281,5  21,9
Summa internredovisning

 

 

 

 

-2259,6

 -2281,5   21,9
Justering för externredovisning:

 

 

 

 

-48,7

 -22,4  -26,3
Resultat före avskrivningar

 

 

 

 

-2308,3

 -2303,9  -4,4
Avskrivningar och nedskrivningar

 

 

 

 

-31,9

 -30,6  -1,3
Verksamhetens nettokostnader exklusive reavinster    

 

 

-2340,2

 -2334,5  -5,7
Realisationsvinster

 

 

 

 

6,6

 0,0  6,6
Verksamhetens nettokostnader inklusive reavinster  

 

 

 

-2333,6

 -2334,5  0,9
Skatteintäkter och statsbidrag

 

 

 

 

2392,9

 2307,3  85,6
Finansiella intäkter        

26,7

 29,0  -2,3
Finansiella kostnader

 

 

 

 

-2,3

 -8,4  6,1
Resultat efter finansiella poster

 

 

 

 

83,7

 -6,6  90,3
Extraordinära poster

 

 

 

 

0,0

 0,0  0,0
Resultat

 

 

 

 

 83,7  -6,6  90,3
Sidan senast granskad den 17 maj 2022