Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tjustfastigheter AB

Tjustfastigheters verksamhet består i att utveckla och effektivisera lokalförsörjningen för kommunens verksamheter. Fastighetsbeståndet består bland annat av skolor, förskolor, administrativa lokaler, räddningstjänstens byggnader och kultur- och fritidsanläggningar.

Omvärldsanalys

Den omvärldsanalys som genomförs inom bolaget resulterar i en SWOT-analys, där bolaget utgår ifrån de tre hållbarhetsdimensionerna; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Omvärldsfaktorer som utmärker sig är bland annat en politisk vilja till klimatåtgärder, vilket ses som en viktig förutsättning eller möjlighet framgent. Ett hot är risken för sämre ekonomiska förutsättningar om vi kommer in i en utdragen lågkonjunktur. Dessutom presenterades en skolutredning i mars 2020. Det är ännu osäkert i vilken utsträckning dess slutsatser kommer att påverka efterfrågan på våra lokaler.

Väsentliga händelser

Grundläggningen för den nya simhallen på Bökensved är färdig och för hela området har det gjorts ett omtag där projektgruppen nu arbetar med detaljplanearbetet tillsammans med samhällsbyggnadsenheten. I mars beslutades den nya förskolan på fastigheten Homman i norra staden. Det kommer att bli en förskola med 185 platser som står klar våren 2022. I Ankarsrum är vi i slutskedet av den nya livsmedelsbutiken och räddningstjänstens nya lokaler i f.d. Sparbanken har påbörjats.

Förväntad utveckling/framtid

Genom vårt arbete med att satsa på betydande underhåll av våra fastigheter skapar vi goda förutsättningar för det lokala näringslivet. En övervägande del av de upphandlingar som sker via vår förvaltare, genererar arbeten för lokala entreprenörer. Vi har även börjat att tydliggöra vilket klimatavtryck vårt bolag utgör i form av en klimatbudget och vi ser en stor utmaning i att utveckla den de närmaste åren. Den svaga ekonomiska utvecklingen i landet, som har påverkats mycket av Covid-19, gör att lokalhyrornas indexreglering är marginell för 2021. Samtidigt ser vi bland annat höjningar av avfallstaxor och dagvattentaxor. Det försämrar våra förutsättningar att nå vårt resultat.

Ekonomisk redovisning

mnkrUtfall
20-12-31
Budget 2020Avvikelse mot budget
Omsättning

208,7

203,2

5,5

Resultat efter finansiellt netto

24,5

13,9

10,6

Periodens resultat

16,3

15,6

0,6

Eget kapital

211,0

213,2

-2,2

Balansomslutning

1 315,9

1 379,8

-63,9

Soliditet i %

16,3

16,4

-0,1

Resultatet har gynnats av den milda väderleken med lägre värmekostnader som följd.

Resultatet har gynnats av den milda väderleken med lägre värmekostnader som följd.

Sidan senast granskad den 4 maj 2021