Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård, hembesök samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna.

Omvärldsanalys

Socialnämnden har sedan flera år arbetat med att förbereda och planera för en ökning av antalet äldre, både gällande ordinärt och särskilt boende. Nu börjar också effekterna av ökningen av antalet äldre synas i form av ökade volymer inom hemtjänst och utmaningar gällande rekrytering av utbildad personal.

I det ordinära boendet arbetas också med nya förhållningssätt till traditionella insatser som kan spara tid och resurser för att minska kostnader och/eller hindra utökade kostnader. Exempel på detta är nyckelfri hemtjänst och mobil dokumentation, som är på god väg att införas i hela kommunen, samt trygghetskameror, som alla som vill ha denna form av tillsyn kan välja på istället för personligt nattbesök.

Beträffande behovet av antalet särskilda boendeplatser i framtiden så är det avhängigt om man anpassar redan befintliga lägenheter genom att göra dessa tillgängliga och/eller bygger fler trygghetsboenden. Trygghetsboenden är positivt ur aspekten att det är en boendeform där de flesta kan bo kvar livet ut med eventuellt stöd av hemtjänst. Flera trygghetsboenden har byggts och flera är på gång att byggas. Socialnämnden ser positivt på en utveckling innebärande ännu fler trygghets-boenden på flera orter i kommunen.

Behovet av bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har ökat och det pågår en planering för att möta framtida behov. Framförallt finns det behov av boende i form av trapphus som riktar sig till unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som flyttar hemifrån. Ett stort behov är också boende till personer som har fått en förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

Det pågår en nationell strukturomvandling av hälso- och sjukvården i Sverige, ”Nära vård”. Syftet är att utveckla primärvården, som innefattar såväl den kommunala samt regionens hälso- och sjukvård mot en vård nära patienten. Redan idag ser vi att antalet svårt sjuka patienter, som vårdas i hemmet med avancerad medicinteknisk utrustning, ökar. Detta ställer höga krav på kompetens och utbildning hos våra medarbetare.

Vad gäller individ- och familjeomsorgens arbete så anpassas verksamheten till de förändringar som sker i länet och lokalt.

Väsentliga händelser

I början av mars 2020 påverkades vi av coronapandemin i Sverige där vi stod inför en global och nationell smittspridning. Socialförvaltningens ledningsgrupp bildade tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska krisledning i förvaltningen. En krishanteringsplan togs fram av alla verksamheter och enhetschef i beredskap aktiverades. Under våren förekom ett större utbrott på ett särskilt boende men under sommaren avtog smittspridningen. Tyvärr tilltog smittan i september och under november och december var det större utbrott på tre särskilda boende då både personal och omsorgstagare smittades.

Inköp av personlig skyddsutrustning var en utmaning initialt då det rådde global brist på skyddsmaterial. Upphandlade leverantörskedjor var inte tillförlitliga och levererade lite eller inget material samtidigt som inget basförråd fanns uppbyggt. Efterfrågan på marknaden var mycket hög och viss råvarubrist förekom. Tillsammans med räddningstjänsten byggdes en logistikkedja upp som lyckades säkerställa skyddsmaterial och efter april månad har tillgången varit god och ett större lager är under uppbyggnad.

En bra och regelbunden samverkan med länsstyrelsen, smittskydd och vårdhygien, hälsocentralerna samt med regionen har underlättat det massiva informationsflödet. Folkhälsomyndigheten och regionen har tagit fram vårdhygieniska riktlinjer som tillsammans med lokala rutiner kommunicerats ut i verksamheterna.

Samtliga utbildningar, kurser och konferenser ställdes in. De flesta möten har hållits digitalt.

Under våren stängdes samtliga restauranger för externa besökare. Dessutom stängdes öppen dagverksamhet inom ÄO samt daglig verksamhet inom OF. Även IT-caféerna ställdes in. Under hösten öppnade viss daglig verksamhet.

På samtliga äldreboenden rådde besöksförbud från och med april. Under våren avrådde socialförvaltningen även externa besökare och anhöriga från att besöka gruppboenden för personer med funktionsnedsättning. Under hösten öppnade särskilt boende åter upp för besökare med vissa restriktioner.

I april öppnades evakueringsboende, för tillfällig vistelse för omsorgstagare som hade bekräftad covid-19, upp på Annagården. Syftet var att begränsa smittspridning. Trettio evakuerings-/eftervårdsplatser iordningställdes. I juli minskades antalet evakueringsplatser till tjugo då efterfrågan inte blev så stor som förväntat.

I juli bildade regionen en smittspårningsenhet som var behjälplig mot kommunerna vid smittspårning av covid-19. I början av pandemin provtogs relativt få brukare och personal för covid-19, men möjligheten till provtagning ökade från och med sommaren.

För att hjälpa dem som saknar hemtjänst och står utan annan hjälp från vänner eller anhöriga startade kommunen en tillfällig servicehjälp. Det är en akut insats för de som är i riskgruppen och inte kan lösa hemleverans av livsmedel och mediciner på annat sätt.

Via korta dagliga videomöten (SIVH) säkerställs trygg och säker utskrivning från slutenvården. Team från slutenvården, primärvården, utredningsenheten och kommunal hälso- och sjukvård planerar och bedömer patienternas behov i hemmet efter utskrivning.

Även IFO:s verksamheter har under året präglats och utmanats av coronapandemin och dess konsekvenser. Nationella, regionala och lokala restriktioner och rekommendationer har löpande behövt beaktas. Socialtjänstlagen är ett av landets yttersta lagrum som tillser att befolkningen har goda livsvillkor, förutsättningar för hälsa och utveckling samt rätten till skydd och säkerhet, även under en pandemi. Vissa justeringar i arbetsmetoder har gjorts inom verksamhetens enheter. Arbete hemifrån och mötesformer genom videosamtal/konferenser har ökat markant. Förvaltningen har också investerat i en IT-lösning för säkra videomöten, vilken kom igång under december månad. Säkra videomöten har hög säkerhetsklass vilket är en förutsättning för samtal där sekretess råder. Sammantaget bedöms inte det anpassade arbetssättet ha påverkat handläggningens eller insatsernas kvalitet negativt i någon större utsträckning. Tvärtom har gängse arbetsmetoder och kultur blivit utmanade och nya arbetsmetoder har öppnats upp.

Inflödet av ensamkommande ungdomar är fortfarande minimalt. De ungdomar som tidigare har kommit till kommunen har fasats ut till egna boenden utifrån ålder och mognad.

Det egna HVB-hemmet, Solstigen, ses som en tillgång från både personal inom hela IFO och inte minst familjerna som kan vara kvar i hemkommunen under behandlingstiden. Utveckling pågår med en utslussningsverksamhet som även kan ta emot ungdomar som varit placerade utanför kommunen.

Inom IFO var det redan under föregående år ett extremt högt tryck. Inkommande anmälningar rörande barn och inledda barnavårdsutredningar ökade då med 40 % jämfört med 2018. Statistiken för anmälningar vad gäller barn visar på en fortsatt ökning från föregående år med 9 %, det vill säga över 50 % ökning jämfört med 2018. Inledda utredningar gällande barn, med anledning av anmälan, ligger i linje med föregående års siffror. Ökningen är generell både gällande anmälare och anmälningsorsak.

Arbetet med digitalisering inom socialförvaltningens verksamheter har fortsatt och fått en extra skjuts framåt av coronapandemin. Ett konkret exempel på digitalisering som har genomförts i hög takt under 2020 är mobil dokumentation. Därigenom kan dokumentationen läsas och skrivas på en mobil istället för på en dator. Det gör att exempelvis genomförandeplaner är betydligt mer lättillgängliga och att dokumentation kan skrivas direkt på plats mobilt istället för att göras i slutet av arbetsdagen på en dator, där det kan ta tid att logga in samt vara kö. I princip samtliga hemtjänst-mobiler innehåller nu den mobila dokumentationsappen och den har även implementerats på många särskilda boenden. Införandet är nästan klart även inom OF. En annan form av digitalisering som har införts under året är en mobilapp med korta instruktionsfilmer, vilka kan användas som stöd steg för steg när man som personal står inför en ovan situation.

Vidare när det gäller digitaliseringen har Västerviks kommun införlivats i ett projekt tillsammans med Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Kalmar Science Park, Kalmar kommun samt Högsby kommun, vilket kallas eHealth Arena. Projektet har en budget på 21 mnkr och syftar till fler e-hälsotjänster, fler företag som jobbar med e-hälsa och fler människor som drar nytta av tjänsterna i sina kontakter med vård och omsorg.

Sent under 2020 blev också Västerviks kommun invalda i en beställargrupp, vilken Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) håller i, tillsammans med nio andra kommuner i Sverige. Gruppens syfte är att genom en innovationsupphandling försöka få till stånd en modern, flexibel och långsiktigt hållbar digital systemlösning för socialtjänstens verksamheter. Om gruppen lyckas kan lösningen bli en viktig grundplattform för att Sveriges kommuner fullt ut ska kunna ta vara på digitaliseringens möjligheter i framtiden, och att arbetet därigenom ska kunna bedrivas på ett mer effektivt sätt.

På två särskilda boenden har ett pilotprojekt startat som handlar om att de som bor där ska ha insatser utifrån behov, liknande såsom det fungerar i hemtjänsten. Syftet med projektet är att det även på särskilt boende ska vara den enskildes behov som styr vilket stöd man får och inte vilket utrymme som personalen har. Tanken är ökad individualisering och minskat institutionstänk. Pilotprojektet har utvärderats under hösten och en ny utvärdering kommer att göras innan halvårsskiftet 2021.

Introduktionsrutinen för nya medarbetare i socialförvaltningen har setts över. Rutinen har tidigare varierat mellan verksamheterna och enheterna, men nu finns en checklista för introduktionen som ska används inom alla områden och enheter. Även när det gäller introduktion av vikarier har möjligheter till webbintroduktion tillskapats.

Bemötande- och dokumentationsteamet har sitt arbete inom äldreomsorgen. En tydlig arbetsbeskrivning finns nu för teamen med planering sex månader framåt. Det finns även utrymme för mer brådskande ärenden. Teamen arbetar delvis även tillsammans med kvalitetssamordnare, ute i verksamheten, med det gemensamma målet att förbättra kvaliteten. På grund av coronapandemin har teamens arbete avbrutits då smittläget har varit högt.

Inte heller det aktiva kvalitetsarbetet har kunnat genomföras i önskad utsträckning på grund av corona. I januari månad besöktes Vapengränd, därefter uppehåll på grund av pandemin. I september kunde arbetet utföras på Ekhamra samt Erneborg i oktober. Arbetet genomförs tillsammans med bemötande- och dokumentationsteamet. Kvalitetssamordnare och teamen besökte respektive boende tre dagar i veckan under fyra veckors tid. När pandemin tog ny fart ställdes den fortsatta planeringen åter in. Planering för våren 2021 finns preliminärt, och är beroende av hur pandemin utvecklar sig.

Som en del i det länsövergripande självmordsförebyggande arbetet har socialförvaltningen utbildat instruktörer i Mental Health First Aid (MHFA). Utbildningar i MHFA är ett pågående arbete som under vårterminen gjorde ett uppehåll på grund av corona. Ett försök med att återuppta arbetet under höstterminen gjordes, men på grund av det rådande pandemiläget ställdes arbetet återigen in.

Allt fler personer får en samordnad individuell plan (SIP). Brukarmedverkan har också utvecklats på olika nivåer och arbetet med att stärka anhörigstödet fortsätter.

Förväntad utveckling/framtid

Nationellt påbörjades 2017 en översyn av socialtjänstlagen utifrån att många samhällsförändringar har inneburit att socialtjänsten har fått ansvar för nya grupper, uppgifter och utmaningar. Under åren har socialtjänsten blivit allt mer detaljstyrd, varför mycket arbete behövt läggas på ärendestyrd myndighetsutövning. Uppdraget i översynen är att få tillbaka en ramlagskaraktär. Ett slutbetänkande lämnades in i augusti 2020.

Samhällets ständiga förändring gör att den offentliga välfärden och socialtjänstens verksamheter står inför stora utmaningar i att anpassa arbetet, anpassningar som behöver göras tillsammans med andra aktörer för att på bästa sätt använda samhällets resurser. Parallellt med anpassningen behöver socialtjänsten bli alltmer kunskapsbaserad. Många av de faktorer som avgör kvalitet i socialtjänsten är relaterade till tillgång till personal med rätt kompetens och möjlighet att använda sig av den. Omställningen av socialtjänsten behöver ske med utgångspunkt i nationella strategier. Det handlar om att möta demografiska utmaningar och ökade behov med arbetssätt som fokuserar på hälsa och digitalisering. Omställning behöver börja nu och utvecklas stegvis på lång sikt.

Ekonomisk redovisning

Socialnämndens resultat är ett överskott med 1,9 mnkr. Förvaltningens ekonomi har påverkats i stor utsträckning av pandemin. De negativa effekterna kommer att finnas under lång tid och påverka verksamheterna på olika sätt. Statlig ersättning för merkostnader har beviljats för perioden februari - augusti med återsökt belopp 26,8 mnkr. Utbetalning gjordes med 24,5 mnkr (91 %) på grund av medelsbrist. Ytterligare ansökan är lämnad för perioden september-november och kommer att lämnas för december.

Förvaltningens semesterlöneskuld har ökat drastiskt under året eftersom många i personalen inte tagit ut semester i normal omfattning. Den totala skulden ökade med 8,9 mnkr vilket belastar resultatet med 7,2 mnkr.

Den verksamhet som har störst avvikelse mot budget är IFO med ett underskott på 12,1 mnkr. Siffrorna påverkas inte av pandemin - den stora ökningen av placeringar på barn- och ungdomssidan under förra året har fortsatt även under 2020. Underskott mot budget för placeringar inklusive familjehem är 14 mnkr. På vuxensidan är utvecklingen den motsatta med ett fåtal placeringar. Ansökningarna om missbruksvård har också minskat kraftigt jämfört med föregående år.

Äldreomsorgen påverkades av pandemin främst personalmässigt men även organisatoriskt eftersom dagverksamheterna tvingats stänga. Höga kostnader på grund av pandemin har kompenserats genom statsbidrag i olika former, vilka inte alltid kunnat användas som det var planerat. Verksamheten redovisar ett överskott med 11,9 mnkr. Statlig ersättning för sjuklöner har utbetalats med 6,1 mnkr. Flera andra statsbidrag har stärkt ekonomin inom verksamheten, samtidigt som semesterlöneskulden ökat kraftigt. Kommunals avtal innebar en högre löneökning än vad som var budgeterat.

Hälso- och sjukvårdsverksamhetens ekonomi har påverkats i stor utsträckning av pandemin. Kostnader för evakueringsboendet på Annagården samt inköp och distribution av skyddsutrustning är en direkt följd av pandemin. Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor har förvärrats under året eftersom pensionerade timvikarier inte längre kunnat anlitas. Kostnaderna för hyrpersonal har ökat från 1,5 mnkr 2019 till 4,5 mnkr 2020. Även kostnader för hjälpmedel har ökat sedan föregående år, inklusive den fasta avgiften för länets hjälpmedelssamverkan. Resultatet för HS är ett underskott med 2,4 mnkr.

Resultatet för OF är ett överskott med 3,2 mnkr. Statlig ersättning för sjuklöner har betalts ut med 1,8 mnkr vilket bidrar till överskottet. Verksamheten har påverkats av pandemin främst inom daglig verksamhet och dagverksamhet eftersom många enheter tvingats stänga eller minska öppettiderna. Viss verksamhet har istället anordnats på brukarnas boenden.

Den förvaltningsgemensamma verksamheten redovisar ett överskott med 1,2 mnkr. Arvoden till politiker samt utbildningskostnader har sjunkit under pandemin, och kommunens bostadsanpassning har minskade kostnader vilket medför ett överskott mot budget.

PostNettokostnad 20-12-31, mnkrBudget 2020, mnkrAvvikelse mot budget 2020, mnkr
Totalt

-916,7

-918,6

1,9

Äldreomsorg

- 420,5

-433,3

11,9

Omsorg och stöd för funktionsnedsatta

-260,1

-263,4

3,2

Individ- och familjeomsorg

-89,7

-77,6

-12,1

Hälso- och sjukvårdsverksamhet

-108,7

-105,4

-2,4

Förvaltningsstab, nämnd inklusive administration

-37,7

-38,9

1,2

Sidan senast granskad den 4 maj 2021