Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Väsentliga personalförhållanden

Avsnittet beskriver kortfattat väsentliga personalförhållanden med utgångspunkt ur personalstatistik. Siffrorna ger en situationsbild per november varje år (hämtat ur Hypergene 2021-01-18).

Antalet årsarbetare

Det finns flera sätt att beräkna antalet medarbetare. Ett sätt är att räkna så kallade årsarbetare med summerad arbetstid. Exempel: två anställda som är anställda femtio procent vardera räknas som en årsarbetare. Beräkningen görs på avtalad arbetstid. Den avtalade arbetstiden kan skilja sig från den faktiskt arbetade. Inkluderar medarbetare som inte är i arbete, till exempel föräldralediga.

20202019201820172016

3 125

3 113

3 141

3 024

2 927

 

Antalet tillsvidareanställda

Med tillsvidareanställda avses medarbetare med så kallad fast anställning, utan begränsning i tid såsom heltids- och deltidsanställning. I beräkningen ingår även tillsvidareanställda som är tjänstlediga.

20202019201820172016

2 911

2 916

2 915

2 818

2 764

 

Antalet tillsvidareanställda har minskat med 5 personer och antalet årsarbetare har ökat med 12 personer sedan 2019. Se även diagram nedan. 

Diagram som visar årsarbetare och tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Med visstidsanställda avses medarbetare där kommunen upprättar tidsbegränsade anställningsavtal. Det kan vara vikariatsanställning eller så kallad allmän visstidsanställning.

20202019201820172016

292

303

339

350

358

 

Antalet visstidsanställda medarbetare har minskat med 11 personer sedan 2019.

Timavlönade

Siffrorna nedan anger tiden som timavlönad personal arbetade omräknat till heltid (årsarbeten). Timanställningar är i regel aktuella i samband med kortare vikariat eller tillfällig arbetsbelastning. Antalet timanställda har minskat med 21 personer under året. Notera att denna tabell inkluderar PAN-anställda (personlig assistent/ledsagare) och BEA (arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) men exkluderar RiB (räddningspersonal i beredskap).

20202019201820172016

260

281

300

327

339

 

Se diagram nedan.

Diagram som visar visstidsanställda och timavlönade

Könsfördelningen bland kommunens anställda är 79 % kvinnor och 21 % män. Denna fördelning har varit mer eller mindre konstant över tid och motsvarar könsfördelningen i Sveriges kommuner.

Åldersstruktur

Åldersstrukturen har under 5-årsperioden varit relativt stabil. Medelåldern på tillsvidareanställda ligger på 46,5 år. 12 % av medarbetarna är 29 år eller yngre, 46 % är mellan 30 och 49 år och 42 % är 50 år eller äldre.

Fram till och med år 2025 beräknas antalet anställda som går i pension vara ca 370 personer. Då pensionsåldern idag är mycket flexibel, 61 – 68 år, är pensionsavgångarna svåra att prognostisera. Siffran anger antalet medarbetare som under perioden uppnår 65 års ålder. De största pensionsavgångarna finns bland pedagogisk personal och personal inom vård och omsorg.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i kommunen har ökat från 2016 till 2020. Siffran landar 2020-12-31 på 7,46 % vilket är en stor ökning mot föregående år. Siffrorna avser kalenderår (hämtat ur Hypergene 2021-01-25). Vid bedömning av utvecklingen av sjukfrånvaron måste man beakta att 2020 varit drabbat av coronapandemin då anställda uppmanats att vara hemma vid minsta förkylningssymtom för att om möjligt minska smittspridningen i samhället. Då 2020 avviker så markant är det svårt att dra någon trend framåt.

20202019201820172016

7,46%

5,88%

6,02%

6,07%

6,1%

 

Sjukfrånvaron varierar mycket under året; 6,81 % i januari och 3 - 5 % under sommarmånaderna. Under mars, april och maj, då den pandemi vi nu lever i var ett faktum och Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter trädde ikraft, var sjukfrånvaron hög – 10,01 %, 9,63 % respektive 7,08 %

 

Sjukfrånvaro fördelad på kvinnor och män (%):

 20202019201820172016
Kvinnor

8,12

6,40

6,56

6,67

6,6

Män

5,13

3,97

4,06

3,96

4,30

 

Sjukfrånvaro fördelad på åldersgrupper (%):

 

20202019201820172016
- 29 år

6,61

5,28

5,29

6,22

5,3

30–49 år

6,88

5,35

5,62

5,03

5,4

50 år -

8,30

6,59

6,64

7,08

7,0

 

Sjukfrånvaron har ökat i alla åldersgrupper. Frånvaron är fortfarande högst i gruppen 50 år och äldre. Se diagram nedan.

Tabell som visar sjuktal

 

Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar uttryckt i %:

20202019201820172016

33,37

39,05

37,0

38,7

38,7

 

Den långa sjukfrånvaron har minskat sedan 2019.

Personalstrategiska frågor

För att säkerställa kompetensförsörjningen på sikt inom kommunen krävs ett aktivt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning och Västerviks arbetsgivarvarumärke. Det är viktigt att både kunna attrahera nya medarbetare såväl som att behålla, engagera och utveckla nuvarande, för att kommunen som arbetsgivare ska kunna möta kommande utmaningar med bibehållen kvalitet i de tjänster som ska levereras.

För att kunna lösa nyckelfrågan att i hård konkurrens kunna rekrytera och behålla framtidens medarbetare är det nödvändigt att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda ett hållbart arbetsliv. Ett omfattande arbete kommer därför att krävas inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet. Höga sjuklönekostnader och föreskriftskrav på en god organisatorisk och social arbetsmiljö kräver ett fortsatt strategiskt arbete med rehabilitering och ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sidan senast granskad den 28 april 2021