Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Resultaträkning

Resultaträkning för kommunkoncernen

mnkrNotkommunen 2020-12-31kommunen 2019-12-31koncernen 2020-12-31koncernen 2019-12-31
Verksamhetens intäkter

1

442,1

418,3

1 029,3

1 032,0

Jämförelsestörande intäkt

1

5,4

5,0

5,4

5,0

Verksamhetens kostnader

2

-2 690,0

-2 577,0

-2 906,4

-2 855,9

Jämförelsestörande kostnad

2

 

 

 

 

Avskrivningar, nedskrivningar

3

-25,8

-33,4

-214,0

-209,1

Verksamhetens nettokostnader

 

-2 268,3

-2 187,2

-2 085,7

-2 028,1

Skatteintäkter

4

1 579,2

1 588,9

1 579,2

1 588,9

Generella statsbidrag och utjämning

5

696,5

604,7

696,5

604,7

Verksamhetens resultat

 

7,4

6,4

190,0

165,6

Finansiella intäkter

6

28,4

31,4

5,5

6,8

Finansiella kostnader

7

-9,9

-4,0

-48,6

-49,3

Resultat efter finansiella poster

 

25,9

33,8

146,9

123,1

Skatt

 

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat

 

25,9

33,8

146,9

123,1

Noter som hänvisas till i resultaträkningen

1 Verksamhetens intäkter

mnkrkommunen 2020-12-31kommunen 2019-12-31koncernen 2020-12-31koncernen 2019-12-31
Försäljningsintäkter

15,4

18,3

105,6

119,4

Taxor och avgifter

104,5

105,8

385,0

389,0

Hyror och arrenden

58,6

59,8

244,2

258,1

Bidrag

234,4

203,9

234,4

203,9

Försäljning av verksamhet o konsulttjänster

28,4

29,5

28,4

29,5

Realisationsvinster

5,4

5,0

5,4

5,0

Försäkringsersättning

0,0

0,0

0,0

1,4

Aktiverat eget arbete

0,6

1,0

22,0

21,1

Övriga intäkter

0,2

0,0

9,7

9,6

Summa

447,5

423,3

1 034,7

1 037,0

 Tillbaka till resultaträkningen

2 Verksamhetens kostnader

mnkrkommunen 2020-12-31kommunen 2019-12-31koncernen 2020-12-31koncernen 2019-12-31
Löner och sociala avgifter

1 514,0

1 485,5

1 753,6

1 695,6

Pensionskostnader

152,9

140,7

168,7

156,9

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

1,3

0,7

1,3

0,7

Bränsle, energi och vatten

13,1

15,5

13,1

14,6

Köp av huvudverksamhet

280,6

266,2

280,6

266,2

Lokal- och markhyror

293,4

280,8

293,4

11,4

Övriga tjänster

205,7

185,8

205,7

185,8

Varav räkenskapsrevision

0,0

0,3

0,0

 

Lämnade bidrag

78,1

78,3

78,1

78,3

Realisationsförluster och utrangeringar

0,0

0,0

0,0

2,9

Bolagsskatt

 

0,0

29,8

30,7

Övriga kostnader

151,0

123,6

82,2

413,0

Summa verksamhetens kostnader

2690,0

2 577,0

2906,4

2 855,9

  Tillbaka till resultaträkningen

3 Avskrivningar

mnkrkommunen 2020-12-31kommunen 2019-12-31koncernen 2020-12-31koncernen 2019-12-31
Avskrivning immateriella tillgångar

-

-

0,9

0,9

Avskrivning byggnader och anläggningar

17,6

16,0

190,3

176,8

Avskrivning maskiner och inventarier

7,3

5,9

22,0

20,0

Nedskrivningar

0,9

11,5

0,9

11,5

Summa

25,8

33,4

214,0

209,1

 Tillbaka till resultaträkningen

4 Skatteintäkter

mnkrkommunen 2020-12-31kommunen 2019-12-31koncernen 2020-12-31koncernen 2019-12-31
Årets preliminära skatteinbetalningar

1 614,4

1 603,8

1 614,4

1 603,8

Prognos slutavräkning innevarande år

-26,3

-15,8

-26,3

-15,8

Slutavräkningsdiff föregående år

-9,0

0,9

-9,0

0,9

Summa

1 579,2

1 588,9

1 579,2

1 588,9

 Tillbaka till resultaträkningen

5 Statsbidrag/utjämning

mnkrkommunen 2020-12-31kommunen 2019-12-31koncernen 2020-12-31koncernen 2019-12-31
Inkomst-utjämningsbidrag

445,9

438,8

445,9

438,8

Kommunal fastighetsavgift

85,1

82,1

85,1

82,1

Bidrag för LSS-utjämning

46,1

46,5

46,1

46,5

Kostnadsutjämning

2,3

-7,4

2,3

-7,4

Regleringsbidrag

37,6

25,8

37,6

25,8

Strukturbidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

Generella bidrag från staten

79,5

18,9

79,5

18,9

Summa

696,5

604,7

696,5

604,7

 Tillbaka till resultaträkningen

6 Finansiella intäkter

mnkrkommunen 2020-12-31kommunen 2019-12-31koncernen 2020-12-31koncernen 2019-12-31
Räntor från koncernföretag

9,5

10,0

0,0

0

Borgensavgift

13,7

13,2

0,0

0

Utdelning på aktier och andelar

1,9

5,1

2,0

5,1

Övriga finansiella intäkter

3,2

3,2

3,5

1,7

Summa

28,4

31,4

5,5

6,8

 Tillbaka till resultaträkningen

7 Finansiella kostnader

mnkrkommunen 2020-12-31kommunen 2019-12-31koncernen 2020-12-31koncernen 2019-12-31
Låneräntor

-

-

38,7

45,3

Ränta på pensionsavsättningar

2,6

3,3

2,6

3,3

RIPS-räntekostnad

0,0

0,0

0,0

 

Aktieägartillskott

0,0

0,0

0,0

 

Nedskrivning av finansiell tillgång

0,0

0,0

0,0

 

Bankavgifter

0,5

0,6

0,5

0,6

Övriga finansiella kostnader

6,8

0,1

6,8

0,1

Summa

9,9

4,0

48,6

49,3

Låneräntor i kommunen = noll då betalda swapräntor på 38,7 mnkr i sin helhet vidaredebiterats Västerviks Förvaltning AB. De bokförs som en räntekostnad vid betalning men kostnaden bokas om till en fordran på Västerviks Förvaltnings AB där den kostnadsförs.
Tillbaka till resultaträkningen

Sidan senast granskad den 17 maj 2021