Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Redovisningsprinciper

Kommunal redovisning

Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel elva samt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Tillämpade uppställningar och redovisningsprinciper överensstämmer med den kommunala redovisningslagen. Kommunen följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning.

Jämförelsestörande poster

I rapporten återfinns några jämförelsestörande poster som avser realisationsvinster. För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till väsentligt belopp och vara av ett sådant slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Se not 1.

Skatteintäkter

Skatteintäkterna har periodiserats i enlighet med rekommendation nr 2 från RKR. Enligt rekommendationen ska kommunalskatten periodiseras och redovisas det inkomstår då den beskattningsbara inkomsten intjänats. Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s senaste prognos.

Pensionsskulden

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den sk ”blandmodellen”, vilket innebär att all pension som intjänats före år 1998 inte tas upp som avsättning utan redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Inom linjen tas också upp framtida förväntad särskild löneskatt motsvarande 24,26 %. Utbetalningar avseende pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Pensionsförmåner inklusive särskild löneskatt intjänade i pensionsavtal från och med år 1998 redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Den del av pensionen som kan hänföras till det individuella valet har klassificerats som kortfristig skuld i balansräkningen. Pension på löneandelar över 7,5 basbelopp redovisas under avsättningar i balansräkningen.

Tillgångar, avsättningar och skulder

Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärdet om inte annat anges.

Anläggningstillgångar

Rådets rekommendation nr. 4 om redovisning av materiella tillgångar tillämpas.
För att det ska vara fråga om en anläggningstillgång gäller att anskaffningsvärdet ska vara minst ett prisbasbelopp och livslängden minst tre år.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärden efter avdrag för planenliga avskrivningar. Avskrivningar för större fastighets- och anläggningsprojekt påbörjas när anläggningarna tas i bruk. För övriga anläggningar och inventarier påbörjas avskrivningarna vid påföljande månadsskifte. De planenliga avskrivningarna omprövas kontinuerligt. Kommunen tillämpar huvudmetoden och kostnadsför räntan för anläggningstillgångarna direkt. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. För gator och vägar görs s.k. komponentavskrivning då toppbeläggningen har kortare nyttjandeperiod. Anskaffning av inventarier i samband med ny-, till- och ombyggnad av fastigheter och anläggningar bokförs som tillgångar. Viss omklassificering av tillgångar till omsättningstillgångar/lager har gjorts efter genomgång av anläggningsreskontran.

Sammanställda räkenskaper

De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen upprättas enligt den kommunala redovisningslagen kap 12 och utformas enligt god redovisningssed och rådets rekommendation 16. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper i bolagen överensstämmer med årsredovisnings-lagen och bokföringsnämndens allmänna råd. I den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen ingår kommunen och de bolag i vilka kommunen direkt eller indirekt har en röstandel överstigande 20 %, nämligen Västerviks kommuns Förvaltnings AB med dotterbolag, Västervik Resort AB samt Västervik Biogas AB. Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att eget kapital i kommunkoncernen utgör del av eget kapital i kommunen och del av dotterbolagens egna kapital som har upparbetats efter förvärvstidpunkten. Med proportionell konsolidering avses att endast ägda andelar av dotterbolagens resultat- och balansräkning tas in i koncernredovisningen. Koncerninterna mellanhavanden såsom fordringar och skulder samt köp och försäljning har eliminerats. Obeskattade reserver har efter avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget kapital. Den uppskjutna skatteskulden redovisas under avsättningar.

Avskrivningar beräknas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivnings-principerna inom kommunkoncernen är inte helt samordnade. Avskrivningarna på investeringar redovisas i bolagen den månad de tas i bruk.

Säkringsredovisning

Redovisningsrådet har lämnat rekommendation om derivat och säkringsredovisning (Rekommendation 8). I Förvaltningsberättelsen finns en sammanställning över kommunens säkringsredovisning som följer denna rekommendation.

Sidan senast granskad den 3 maj 2021