Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Noter

1 Verksamhetens intäkter

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Försäljningsintäkter

15,4

18,3

105,6

119,4

Taxor och avgifter

104,5

105,8

385,0

389,0

Hyror och arrenden

58,6

59,8

244,2

258,1

Bidrag

234,4

203,9

234,4

203,9

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

28,4

29,5

28,4

29,5

Realisationsvinster

5,4

5,0

5,4

5,0

Försäkringsersättning

0,0

0,0

0,0

1,4

Aktiverat eget arbete

0,6

1,0

22,0

21,1

Övriga intäkter

0,2

0,0

9,7

9,6

Summa

447,5

423,3

1 034,7

1 037,0

 

2 Verksamhetens kostnader

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Löner och sociala avgifter

1 514,0

1 485,5

1 753,6

1 695,6

Pensionskostnader

152,9

140,7

168,7

156,9

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial

1,3

0,7

1,3

0,7

Bränsle, energi och vatten

13,1

15,5

13,1

14,6

Köp av huvudverksamhet

280,6

266,2

280,6

266,2

Lokal- och markhyror

293,4

280,8

293,4

11,4

Övriga tjänster

205,7

185,8

205,7

185,8

Varav räkenskapsrevision

0,0

0,3

0,0

 

Lämnade bidrag

78,1

78,3

78,1

78,3

Realisationsförluster och utrangeringar

0,0

0,0

0,0

2,9

Bolagsskatt

 

0,0

29,8

30,7

Övriga kostnader

151,0

123,6

82,2

413,0

Summa verksamhetens kostnader

2690,0

2 577,0

2906,4

2 855,9

 

3 Avskrivningar

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Avskrivning immateriella tillgångar

-

-

0,9

0,9

Avskrivning byggnader och anläggningar

17,6

16,0

190,3

176,8

Avskrivning maskiner och inventarier

7,3

5,9

22,0

20,0

Nedskrivningar

0,9

11,5

0,9

11,5

Summa

25,8

33,4

214,0

209,1

 

4 Skatteintäkter

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Årets preliminära skatteinbetalningar

1 614,4

1 603,8

1 614,4

1 603,8

Prognos slutavräkning innevarande år

-26,3

-15,8

-26,3

-15,8

Slutavräkningsdiff föregående år

-9,0

0,9

-9,0

0,9

Summa

1 579,2

1 588,9

1 579,2

1 588,9

 

5 Statsbidrag/utjämning

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Inkomst-utjämningsbidrag

445,9

438,8

445,9

438,8

Kommunal fastighetsavgift

85,1

82,1

85,1

82,1

Bidrag för LSS-utjämning

46,1

46,5

46,1

46,5

Kostnadsutjämning

2,3

-7,4

2,3

-7,4

Regleringsbidrag

37,6

25,8

37,6

25,8

Strukturbidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

Generella bidrag från staten

79,5

18,9

79,5

18,9

Summa

696,5

604,7

696,5

604,7

 

6 Finansiella intäkter

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Räntor från koncernföretag

9,5

10,0

0,0

0

Borgensavgift

13,7

13,2

0,0

0

Utdelning på aktier och andelar

1,9

5,1

2,0

5,1

Övriga finansiella intäkter

3,2

3,2

3,5

1,7

Summa

28,4

31,4

5,5

6,8

 

7 Finansiella kostnader

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Låneräntor

-

-

38,7

45,3

Ränta på pensionsavsättningar

2,6

3,3

2,6

3,3

RIPS-räntekostnad

0,0

0,0

0,0

 

Aktieägartillskott

0,0

0,0

0,0

 

Nedskrivning av finansiell tillgång

0,0

0,0

0,0

 

Bankavgifter

0,5

0,6

0,5

0,6

Övriga finansiella kostnader

6,8

0,1

6,8

0,1

Summa

9,9

4,0

48,6

49,3

Låneräntor i kommunen = noll då betalda swapräntor på 38,7 mnkr i sin helhet vidaredebiterats Västerviks Förvaltning AB. De bokförs som en räntekostnad vid betalning men kostnaden bokas om till en fordran på Västerviks Förvaltnings AB där den kostnadsförs.

8 Extraordinära poster

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Avsättning deponi

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa

0,0

0,0

0,0

0,0

Avser utökad avsättning för deponi på grund av en reviderad bedömning kring återställningskostnaden. Det nominella värdet uppgår till 20 mnkr, vilket blir 22,3 mnkr efter diskontering.

9 Immateriella tillgångar

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Ingående bokfört värde

0,0

0,0

3,2

4,1

Årets investeringar

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

0,0

0,0

-0,9

-0,9

Utrangering/ försäljning/ nedskrivning

0,0

0,0

0,0

0,0

Överföring från/till annat slag av tillgång

0,0

0,0

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

0,0

0,0

2,3

3,2

Linjär avskrivning tillämpas. Avskrivningstider 10 år.

10 Mark, byggnader, tekniska anläggningar

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Ingående bokfört värde

400,9

375,6

4 546,7

4 235,7

Årets investeringar

53,0

52,6

518,6

775,1

Årets investeringsbidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets avskrivningar

-17,3

-16,0

-190,2

-176,8

Realisationsvinst

 

 

0,0

0,0

Försäljningar/ utrangeringar

-0,5

-11,3

-208,5

-13,2

K3 effekt

 

 

0,0

0,0

Överföring från/till annat slag av tillgång

-7,2

 

45,0

-274,0

Utgående bokfört värde

428,8

400,9

4 711,5

4 546,7

Anskaffningsvärden

1 090,5

1 045,4

7 541,0

7 189,8

Ackumulerade av- och nedskrivningar

-661,7

-644,5

-2829,5

-2643,1

Redovisat värde

428,8

400,9

4 711,5

4 546,7

Linjär avskrivning tillämpas. Genomsnittlig nyttjandeperiod: Toppbeläggningar: 15 år, bärlager 33 år, parker 25 år, hamnar och farleder 15-50 år 

11 Maskiner och inventarier

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Ingående bokfört värde

45,3

31,9

108,1

92,3

Årets investeringar

14,9

19,5

37,3

36,1

Årets avskrivningar

-7,3

-5,9

-22,0

-20,0

Statsbidrag/EU-bidrag

 

 

0,0

0,0

Finansiell leasing

 

 

0,0

0,0

Utrangering / försäljning/ nedskrivning

-0,3

-0,2

-0,4

-0,3

Överföring från/till annat slag av tillgång

 

 

1,7

0,0

Statsbidrag/EU-bidrag

 

 

0,0

0,0

Utgående bokfört värde

52,6

45,3

124,7

108,1

Anskaffningsvärden

152,9

139,3

360,8

328,5

Ackumulerade av- och nedskrivningar

-100,3

-94,0

-236,1

-220,3

Redovisat värde

52,5

45,3

124,7

108,1

Linjär avskrivning tillämpas. Genomsnittlig nyttjande period möbler och inventarier 12 år, större fordon t ex: brandbilar 15-20 år.

12 Finansiella anläggningstillgångar

   org.nr   röstandel %  kommunen 2020-12-31  kommunen 2019-12-31
AKTIER KONCERNBOLAG

 

 

 

 

Västervik Resort AB

556735-7727

100

30,0

30,0

Västerviks Kommuns Förvaltning AB

556528-1416

100

252,6

252,6

Västervik Biogas AB

556751-2941

100

0,0

0,0

ÖRVIGA AKTIER/ANDELAR

 

 

 

 

Andelskapital Kommuninvest

 

 

21,0

15,6

Övriga aktier/andelar

 

 

9,4

9,4

Lån Västerviks Kommuns Förvaltning AB

 

 

230,2

182,0

Västerviks Bostads AB

 

 

400,0

400,0

Lån Västervik Resort AB

 

 

0,0

0,0

Regionförbundet, förskotteringslån

 

 

0,0

0,0

Övriga externa lån

 

 

0,0

6,5

Redovisat värde vid årets slut

 

 

943,2

896,1

 

13 Förråd och lager

mnkr kommunen 2020-12-31  kommunen 2019-12-31  koncernen 2020-12-31  koncernen 2019-12-31 
Exploateringsfastigheter industri

 

 

 

 

Ingående värde

0,0

0

 

 

Årets anskaffningar

0,5

0

 

 

Försäljningar under året

-3,4

0

 

 

Flyttade från anläggningstillgångar

7,2

0

 

 

Utgående värde

4,3

0

 

 

 

14 Fordringar

mnkr kommunen 2020-12-31  kommunen 2019-12-31  koncernen 2020-12-31  koncernen 2019-12-31 
Kundfordringar

12,9

10,9

32,6

12,4

Statsbidrag/EU-bidrag

0,0

0,0

0,0

0,0

Skattefordringar

 

 

0,0

3,6

Förskotts-betalningskostnader, upplupna intäkter

146,3

126,0

127,7

181,6

Övriga kortfristiga fordringar

133,0

130,8

160,0

140,5

Summa fordringar

292,2

267,7

320,3

338,1

 

15 Likvida medel

mnkr kommunen 2020-12-31  kommunen 2019-12-31  koncernen 2020-12-31  koncernen 2019-12-31 
Kassa

0,0

0,0

0,0

0,0

Bank

1,4

2,0

1,4

2,0

Summa likvida medel

1,4

2,0

1,4

2,0

 

16 Eget kapital

mnkr kommunen 2020-12-31  kommunen 2019-12-31  koncernen 2020-12-31  koncernen 2019-12-31 
Ingående eget kapital enligt fastställd BR

1 018,8

985,0

1 705,3

1 580,9

varav resultatutjämningsreserv

140,3

140,3

140,3

140,3

Effekt av byte av redovisningsprincip/rättelse

 

 

0,0

0,0

Effekt av ändrad skattesats

 

 

0,0

1,3

Aktieägartillskott  (hänförligt t minoritet)

 

 

0,0

0,0

Årets resultat

25,9

33,8

146,9

123,1

Utgående eget kapital

1 044,6

1 018,8

1 852,2

1 705,3

 

17 avsättningar till pensioner

intjänade fr.o.m 1998-01-01

 

kommunen
2020-12-31
kommunen
2019-12-31
FÅP/KÅP

73,2

71,6

EB/BP

1,6

2,2

SAP/SÅP

14,9

13,5

VP/SAPök

16,3

16,6

Avsättning för särskild löneskatt

25,7

25,2

Summa

131,8

129,0

Aktualiseringsgrad

98%

98%

 

Poster som förändrat pensionsskulden

Avsättningen

Ingående avsättning

129,0

Pensionsutbetalningar

-5,7

Nyintjänad pension

8,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning

2,7

Byte av tryggande

-4,4

Förändring av löneskatten

0,5

Ändring av försäkringstekniska grunder

-0,3

Övrigt

1,4

Utgående avsättning

131,8

 Kommunen tillämpar KPRF 1983 med begränsningen att visstidspension utgår först från och med 55 års ålder. För hel pension är erforderlig tjänstetid 12 år. Kommunen har pensionsåtaganden för två tidigare kommunalråd med 3/12 av full tjänstetid efter en mandatperiod vardera. Dessutom föreligger treårigt åtagande om visstidspension enligt särskilt avtal för en anställd i kommunen. 

18 Andra avsättningar

mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31 
Andra avsättningar

0,0

0,0

16,1

18,1

Deponiavsättning vid årets början

55,6

60,6

55,6

60,6

avsättningar under perioden

0,0

0,0

0,0

0,0

ianspråkstagna belopp under perioden

-8,4

-5,0

-8,4

-5,0

outnyttjat, återfört under perioden

 

 

 

 

förändring av nuvärdet

 

 

 

 

Utgående avsättning

47,2

55,6

63,3

73,7

Avsättningen deponi avser kostnader för återställande av den gamla deponin på Målserum. Tillstånd att deponera på den gamla deponin på Målserum upphörde 2008-12-31. Kostnaden omfattar bland annat planering, projektering och sluttäckning av den gamla deponin, åtgärdande av skador i mark och grundvatten, övervakning och efterkontroll av den sluttäckta deponin, omhändertagande av lakvatten samt andra eventuella miljörelaterade skador orsakade av den gamla deponin. Uttag görs löpande från fonden för de åtgärder som behöver vidtas. Under 2009 startades två nya konton för avsättning som avser de två deponier som nu är i drift: Avsättning deponi klass 1 (farligt avfall) under perioden 0 kr samt Avsättning deponi klass 2 (icke farligt avfall) 0 kr. En revidering av återställningskostnaden har gjorts per 2017-12-31, vilket medförde en ytterligare avsättning på 22,3 mnkr.

19 Långfristiga skulder

 mnkr kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31 koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31
Checkkredit, Nordea

0,0

0,0

0,00

0,00

Nordea

0,0

0,0

0,00

0,00

Kommuninvest

0,0

0,0

2 241,30

2 261,00

Övriga skulder

0,0

0,0

114,90

99,90

Investeringsbidrag

10,6

 

10,60

 

Summa

10,6

0,0

2 366,8

2 360,9

Snittlåneränta

 -

 -

1,94%

2,40%

Genomsnittlig räntebindningstid

 -

 -

2,1 år

3,3 år

Lån som förfaller inom

 

 

 

 

upp till 1 år

-

-

19%

12%

1-5 år

 -

 -

81%

78%

över 5 år

 -

 -

0%

0%

 

20 kortfristiga skulder

 mnkr kommunen 2020-12-31  kommunen 2019-12-31  koncernen 2020-12-31  koncernen 2019-12-31 
Leverantörsskulder

87,8

76,0

136,3

117,7

Kortfristiga skulder till kreditinstitut

 

 

0,0

34,5

Moms och punktskatter

2,4

2,4

2,4

2,4

Personalens skatter, avgifter o löneavdrag

61,6

53,7

61,6

53,7

Övriga kortfristiga skulder

64,5

45,5

107,5

82,5

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter

272,0

231,0

326,4

344,2

Summa kortfristiga skulder

488,2

408,5

634,2

635,1

 

21 Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser intjänade till och med 1997-12-31

mnkr   kommunen 2020-12-31 kommunen 2019-12-31  koncernen 2020-12-31   koncernen 2019-12-31
IPR97

517,6

536,8

517,6

536,8

ÅP/LR

76,6

80,4

76,6

80,4

EP/BP

11,2

13,0

11,2

13,0

SAP/SÅP

2,7

2,8

2,7

2,8

VP/GP

6,3

6,7

6,3

6,7

Särskild löneskatt på pensioner

149,1

155,2

149,1

155,2

Pensioner VBAB

 

 

-0,1

0,0

Summa

763,4

794,8

763,4

794,8

 

Poster som förändrat pensionsskulden

Ansvarsförbindelsen

Ingående ansvarsförbindelse

794,8

Pensionsutbetalningar

-43,5

Nyintjänad pension

0,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning

18,8

Förändring av löneskatten

-6,1

Ändring av försäkringstekniska grunder

-3,1

Övrigt

2,1

Utgående ansvarsförbindelse

763,4

 

22 Borgensåtaganden

mnkr kommunen 2020-12-31   kommunen 2019-12-31  koncernen 2020-12-31 koncernen 2019-12-31 
Kommunägda företag

2 910,0

2 800,0

0,0

0,0

Enskilda egnahem och småhus

0,1

0,1

0,2

0,2

Ideella fören. o ekonomiska stiftelser

2,5

2,5

2,6

2,6

VBAB, Fastigo, statligt bidrag

 

 

9,6

9,6

Summa borgensåtaganden

2 912,6

2 802,6

12,4

12,4

Västerviks kommun har i januari 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelning av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive kommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Västerviks kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kr (460 925 942 275 kr) och totala tillgångar till 525 483 415 941 kr (460 364 563 304 kr). Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 587 387 838 kr (2 501 848 669 kr) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 700 560 755 kr (2 504 463 620 kr) 

Sidan senast granskad den 11 maj 2021