Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Driftsredovisning

Driftsredovisning, kommunen

mnkr Intäkter 2019Intäkter 2020Kostnader 2019Kostnader 2020Nettokostnad 2020Budget 2020Avvikelse mot budget 2020 
Kommunstyrelse

305,8

281,9

-691,5

-697,8

-415,9

-410,1

-5,7

Politisk verksamhet

0,9

0,0

-13,4

-11,9

-11,9

-12,4

0,5

Ledning

16,2

12,5

-76,5

-84,4

-71,9

-71,2

-0,6

Samhällsbyggnad

42,4

48,0

-155,0

-165,3

-117,3

-106,1

-11,2

Kultur

9,4

6,5

-63,0

-59,3

-52,8

-54,4

1,6

Arbete o kompetens

53,9

40,8

-118,4

-115,5

-74,7

-78,9

4,2

Kommunservice

170,5

164,3

-193,2

-189,2

-24,9

-26,1

1,2

Räddningstjänst

11,6

9,0

-57,4

-55,5

-46,5

-46,9

0,4

Prioriterade områden

0,8

0,8

-14,3

-16,8

-15,9

-14,1

-1,8

Barn- och utbildningsnämnd

134,7

134,6

-977,1

-991,9

-857,3

-862,3

5,0

Gemensam verksamhet

8,8

8,8

-54,4

-58,6

-49,8

-47,9

-1,9

Förskola och familjedaghem

32,6

36,3

-228,2

-235,9

-199,6

-201,6

2,0

Obligatorisk skola och fritidshem

65,3

69,2

-491,2

-496,4

-427,2

-428,3

1,0

Gymnasieskola, gymnasiesärskola

21,5

15,2

-177,2

-177,4

-162,1

-162,2

0,1

Komvux och SFI

6,5

5,1

-26,0

-23,7

-18,6

-22,3

3,7

Socialnämnd

180,0

216,4

-1 074,0

-1 133,1

-916,7

-918,6

1,9

Äldreomsorg

104,5

131,7

-518,3

-553,1

-421,4

-433,3

11,9

Individ- och familjeomsorg

23,0

15,4

-119,9

-105,1

-89,7

-77,6

-12,1

OF, omsorg & stöd, funktionsneds.

43,3

44,4

-298,6

-304,5

-260,1

-263,4

3,3

Hälso- och sjukvårdsverksamhet

7,3

23,1

-114,1

-130,9

-107,8

-105,4

-2,4

Förvaltningsstab och SN

1,8

1,9

-23,0

-39,6

-37,7

-38,9

1,2

Miljö- och byggnadsnämnd

12,9

15,3

-26,2

-27,9

-12,7

-15,0

2,3

Överförmyndare

0,4

0,1

-3,8

-3,0

-2,9

-3,5

0,7

Revision

0,5

0,5

-2,0

-2,1

-1,6

-1,6

0,0

Förändring semesterlöneskuld

 

0,0

 

0,0

-4,1

-4,1

0,0

Summa nämnder

634,3

648,8

-2 774,6

-2 855,9

-2 211,2

-2 215,3

4,2

Summa internredovisning

 

 

 

 

-2 211,2

-2 215,3

4,2

Justering för externredovisning:

 

 

 

 

-36,7

-19,6

-17,1

Resultat före avskrivningar

 

 

 

 

-2 247,9

-2 234,9

-12,9

Avskrivningar och nedskrivningar

 

 

 

 

-25,8

-26,2

0,4

Verksamhetens nettokostnader exkl reavinster    

 

 

-2 273,7

-2 261,1

-12,5

Realisationsvinster

 

 

 

 

5,4

0,0

5,4

Verksamhetens nettokostnader inkl reavinster  

 

 

 

-2 268,3

-2 261,1

-7,1

Skatteintäkter och statsbidrag

 

 

 

 

2 275,7

2 253,8

21,9

Finansiella intäkter        

28,4

29,0

-0,6

Finansiella kostnader

 

 

 

 

-9,9

-9,0

-0,9

Resultat efter finansiella poster

 

 

 

 

25,9

12,7

13,2

Extraordinära poster

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

Resultat

 

 

 

 

25,9

12,7

13,2

Sidan senast granskad den 18 maj 2021