Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

WaterDrive

WaterDrive är ett internationellt samverkansprojekt kring Östersjön var  att stärka det lokala åtgärdsarbetet för att minska övergödning av ytvatten i jordbruksintensiva områden i Östersjöregionen samt att bidra till utformningen av kostnadseffektivare åtgärdsprogram och styrmedel i ett förändrat klimat.

Projektet har genomförts i Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Danmark samt Sverige. Västervik är den enda svenska kommunala partnern i projektet. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) samordnar projektet (Leadpartner). 

Västerviks arbetssätt för att få till vattenmiljöåtgärder och klimatanpassning i lantbruket har spridits och utvecklats. Arbtessättet med nära samarbete med markägare och lantbrukare i fokusområden med hög näringsbelastning för att genomföra åtgärder och gemensamma aktiviteter.

I WaterDrive har även ingått att utveckla nya metoder och processer för fysisk planering i gränsområdet mellan stad och land. Som en del av projekt WaterDrive har en workshop genomförts för berörda politiker och tjänstepersoner. Resultatet har sammanställts i en rapport. ”Spatial Planning in Agricultural Landscapes – Methods and Processes” Flera interna möten har hållits för att informera kommunpolitikerna om projektet genom nätverket Tema Vatten.  

Översvämningar i samband med kraftigt regn eller snabb snösmältning är för närvarande ett problem inom jordbruket. Klimatförändringar kommer att öka översvämningsfrekvensen. GIS -analyser behövs så att låga punkter kan identifiera särskilt utsatta områden. Ett digitalt höjdsystem har anskaffats som en del av projektet.

Sidan senast granskad den 10 juli 2024