Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Åtgärdsplan för minskad övergödning i kustvattnet

Västerviks kust- och skärgårdsområde spelar en viktig roll för kommunens invånare och kommunens identitet. En levande kustmiljö med rent och friskt vatten ger förutsättningar för en god livskvalitet. Men Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden med ekosystem i obalans, utbredd algblomning och förgiftad fisk. Västerviks kommun omfattar nästan lika mycket hav som land, det innebär ett stort ansvar. Om vi inte agerar för att förbättra vår kustvattenmiljö är risken stor att vår livskvalitet försämras. Vi har därför allt att tjäna på att genomföra konkreta åtgärder på lokal nivå. 

Den lokala åtgärdsplanen för minskad övergödning i Västerviks kommuns kustvatten har tagits fram som en del i det internationella samarbetet kring Östersjön med Baltic Sea City Accelerator.  Åtgärdsplanen ska fungera som en ”Blå vision” för kommunen och beskriver vad som krävs för att uppfylla vår lokala del av det svenska åtagandet enligt Helcom - Baltic Sea Action Plan - och för att lokalt nå God ekologisk status i kustvattnet.

Vision 

Västerviks kommun är drivande i det gemensamma arbetet att skapa och bevara en levande Östersjö med ekosystem och livsmiljö i balans. Vi kommer ta vår del av Helcoms Östersjöplan. Målet är att uppnå ”God ekologisk status” i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Strategiska mål 

  1. Övergödningen av kustvattnet ska minska genom åtgärder i samverkan.
  2. En ökad mängd näringsämnen ska återföras i kretsloppet.
  3. Kommuninvånarnas kunskap om och intresse för Östersjöns ekologi ska öka.
Sidan senast granskad den 10 juli 2024