Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Överumsån

Välkommen till natursköna Överumsån. Tillsammans med ideella krafter i Överum har Västerviks kommun inventerat och utvecklat området mellan bebyggelsen och Överumsån. Vi välkomnar dig att vandra längs med den nya stigen, njuta av en paus på en bänk, grilla tillsammans med familj och vänner. Området är totalt ca 9 ha och har många värdefulla naturvärden. 

Koloniträdgården

Där det tidigare funnits odlingslotter som brukades av anställda på Överums bruk finns nu en koloniträdgård som drivs av Överums koloniträdgårdsförening. Föreningen har väckt liv i området och skapat möjligheter för boende i Överum till egna odlingar. Här finns också en gammal jordkällare. Till vänster om stigen finns solbelysta, örtrika klippängar och lodytor. I trädskiktet växer alm, lönn, ask, ek, körsbär och tall, bland annat några gamla, grova ekar, varav en är en riktig bjässe med en diameter på över en meter.

Stigen längs ån

Ån har spelat en viktig roll i Överum sedan 1600-talet och erbjuder många intressanta aspekter ur ett industrihistoriskt perspektiv. Hela ån är ”ombyggd” för att kunna fungera för utnyttjande av vattenkraft. Överums bruk anlades 1655 och under 1600 och 1700-talet tillverkades stångjärn, tackjärn, kanoner och kulor. Sedan början av 1800-talet har bruket främst tillverkat plogar för jordbruket. Den översta dammen som man kommer fram till är en kvarndamm som fungerar som nivåhållare för sjön Såduggen.

Ovanför ån finns det en smal remsa med lövblandskog. Där växer det klibbal, ask, björk och ek. Enstaka träd är cirka 100 år gamla. De döda träden i vattnet är viktig för många olika organismer, bland annat vissa kräftdjur som lever av att bryta ner organiskt material som hamnar i vattnet. I anslutning till ån finns också en intressant fågelfauna och är man observant så kan man se forsärla, knipa och strömstare. Längs med stigen finns även ett litet förfallet hus. Om det huset finns det en låt – Huset i Överum. På bänken mittemot huset har vi satt en liten skylt med en QR kod som länkar dig till låten. Den är lite sorglig.

Ädellövskog och tallskog

Närmare bebyggelsen finns det några mindre naturstigar som går igenom en vacker ädellövskog. (Ej markerade på kartan). Här växer det ek, lönn, alm, ask, asp, gran, tall, körsbär och sälg. Gamla, grova träd finns av arterna ek, ask, gran och tall, där de äldsta träden har en ålder på 100-200 år och där ek och tall är äldst. Några ihåliga träd av ek och ask finns i området och ett par stycken torra tallar. Döda lövträd lämnas kvar för att gynna den biologiska mångfalden.

Marken är artrik och näringsrik med ett visst kalkinnehåll. Bland de naturliga arterna växer här bergslok, blåbär, blåsippa, harsyra, hässlebrodd, kirskål, lundgröe, murgröna, ormbär, ramslök, skogsvicker, stinksyska, träjon, underviol, vitsippa och vårärt, men även kulturspridda arter som mahonia, surtorn och vintergröna. Även fågellivet är rikt representerat och man har observerat arter som entita, grå flugsnappare, gröngöling, grönsångare, kråka, stenknäck, svartvit flugsnappare och trädpiplärka.

Barrblandskog

När vi närmare oss sjön Såduggen ändrar naturen karaktär till en barrblandskog i kuperad terräng. Träden har olika ålder och det finns död ved i form av torrträd av gran och tall, stubbar av ek samt lågor av gran. Marken är örtrik med bland annat vitsippa, harsyra, blåbär, blåsippa, lingon, murgröna och skogsviol. På en mindre yta nära bebyggelsen fanns det tidigare barrträd som en gång i tiden har avverkats. Här finns också en stig som förbinder bebyggelsen med sjön Såduggen och den kommunala badplatsen.

Genomförandet av åtgärderna i projektet har medfinansierats av LONA- lokala naturvårdssatsningen. Inventeringsrapporter och skötselplan finns att ladda ned som pdf-filer. Dessutom har en Förstudie av hur man kan få bort de tre vandringshindren i Loftaån vid Överum. Även denna rapport finns tillgänglig att ladda ned.

Sidan senast granskad den 20 mars 2024