Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Lagring och spridning av stallgödsel

Här kan du läsa om hur du får lagra och sprida stallgödsel.

Hur du får göra detta styrs dels av miljöbalken, dels av Jordbruksverkets föreskrifter och EU:s nitratdirektiv.

Hela vår kommun omfattas av reglerna enligt EU:s Nitratdirektiv för spridning och lagring av stallgödsel i kustnära områden.

Lagring av stallgödsel

 • Du måste ha tillräcklig lagringsvolym på din gård att lagra all gödsel som dina djur producerar under åtta månaders tid om du har mer än tio djurenheter av nötdjur, hästar, får eller getter.
 • För annan djurhållning på mer än tio djurenheter, exempelvis för svin och slaktkyckling, gäller tio månaders lagringsvolym.
 • Har du mindre än tio men mer än två djurenheter krävs sex månaders lagringsvolym oavsett djurslag.
 • Har du mindre än två djurenheter krävs inte att du har någon speciell lagringsvolym. Gödsellagringen ska dock ske så att gödsel inte kan läcka till miljön eller medföra obehag för grannar.

Dokumentationskrav för gödsel och gödsling

Det ska finnas dokumentation över hur du beräknat din lagringskapacitet för stallgödsel. Verktyg för beräkning av lagringskapacitet finns på Jordbruksverkets hemsida.

Om du gör dig av med, eller tar emot, stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska du dokumentera följande:

 • datum
 • gödselslag och mängder
 • leverantör och mottagare samt
 • mängd fosfor, alternativt antal djur som gödseln motsvarar.

Dokumentationen ska sparas i minst sex år.

Du får inte tillföra mer kväve än vad grödan behöver. Gödselbehovet ska anpassas till markens förutsättningar och grödans behov. Beräkningarna av näringsbehovet och gödslingen ska dokumenteras, till exempel i en växtodlingsplan. När gödselbehovet beräknas ska hänsyn tas till:

 • förväntad skördenivå
 • förfruktseffekt,
 • stallgödselns långtidseffekt,
 • eventuell mulljord, och
 • årets giva av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel

Dokumentationen ska sparas i minst sex år.

Spridning av gödsel

 • Under november till februari är all spridning av gödsel helt förbjuden.
 • Mellan 1 augusti och 31 oktober får gödsel bara spridas inför sådd eller i växande gröda. Träda eller stubbåker är inte växande gröda.
 • Du får sprida fastgödsel i oktober i växande gröda eller plöja ner detta inom 12 timmar utan krav på sådd.
 • Du får inte sprida på tjälad, snötäckt, översvämmad eller vattenmättad mark. Dispens från spridningsförbudet kan ges för tjälad eller snötäckt mark om en extrem situation har uppstått.
 • På jordbruksmark får inte gödsel spridas närmare än två meter från kant som gränsar till sjö eller vattendrag.
 • Gödsel får inte spridas på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö och där lutningen mot vattendraget är mer än 10%.

Spridning av gödsel inom 200 m från område med detaljplan och områdesbestämmelser och
sammanhållen bebyggelse

Det krävs tillstånd att sprida stallgödsel, slam eller annat organiskt gödselmedel inom 200 m från område med detaljplan och områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse (se kartbilaga 2 i de Lokala hälsoskyddsföreskrifterna.) Tillstånd söks och lämnas normalt för en växtföljd.

Tillstånd krävs inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning till exempel på villatomt och om nedmyllning sker omedelbart vid spridningen. Det krävs inte heller om gödseln är torkad eller hygieniserad eller om spridningen regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

Kontakta Miljö- och byggnadskontoret om du är osäker på vad som gäller.

Kväve från stallgödsel

EU:s nitratdirektiv begränsar tillförsel av kväve från stallgödsel på åkermark till högst 170 kilo per hektar och år. 

På hösten får högst 60 kilo lättillgängligt kväve (ammoniumkväve, nitratkväve eller Urea) tillföras till höstsådda oljeväxter.

Annan höstsådd gröda än oljeväxter får gödslas med högst 40 kilo lättillgängligt kväve.

Fosfor från stallgödsel

Mängden fosfor som du får tillföra din åkermark ska begränsas till 22 kilo per hektar och år, beräknat som ett medelvärde under en period om fem år. Detta gäller inte om du har mindre än tio djurenheter, bara använder gödsel från egna djur och sprider gödseln på egen mark.

Sidan senast granskad den 14 februari 2023