Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ormar och giftiga djur

Att ha orm som husdjur kräver en hel del kunskap och skötsel. Om du bor inom tätbebyggt område måste du ha tillstånd för att få ha giftorm eller annan farlig orm.

Varför behövs tillstånd?

Anledningen till att du behöver tillstånd för att ha giftorm eller annan farlig orm som husdjur är i första hand för att förhindra olycksfall. Men det handlar också om att ta hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner inför ormar.

Att söka tillstånd

Tillstånd krävs när du bor inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Du söker tillstånd för att få ha giftorm eller annan farlig orm hos miljö- och byggnadskontoret. Detta gör du genom att skicka in en ansökningsblankett. Om du är osäker på om du omfattas av kraven på tillstånd kontaktar du miljö- och byggnadskontoret.

Tillsammans med ansökan behöver du bifoga uppgifter om:

  • Vilken typ av bostad du bor i.
  • Vilken art av orm och hur många.
  • Hur ormarna kommer att förvaras.
  • Om du planerar att driva fram egna möss för mat.

Avgift

Du betalar en avgift för vår handläggning av din ansökan om tillstånd.

Att tänkta på om du har orm

Alla ormar ska hanteras och förvaras så att de inte kan rymma. 

Dina ormar får inte orsaka olägenhet för människors hälsa. Det är även viktigt att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller jobbar med fastighetsservice kan göra det utan risk för sin egen säkerhet.

Du ska ta hand om dina ormar på ett djurskyddsmässigt lämpligt sätt. Prata med dina närmaste grannar om dina planer. Om du hyr din bostad behöver du även prata med din hyresvärd.

Lagstiftning

Din djurhållning lyder under Miljöbalken och Djurskyddslagen. Miljö- och byggnadskontoret har tillsyn enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt Djurskyddslagen.

Det är Västerviks kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö som reglerar vilka djur som du behöver söka tillstånd för inom tätbebyggt område.

Om djur far illa

Om du misstänker att djur far illa ska du ta kontakt med djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Sidan senast granskad den 29 april 2024