Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vad gör en god man eller förvaltare

Uppdragets omfattning beror på vilka behov huvudmannen har. Det är viktigt att du inte gör mer ingripanden än vad som är nödvändigt. I uppdraget kan dessa delar ingå:

Bevaka rätt innebär att du ska se till att din huvudmans intressen tillvaratas. Det kan till exempel gälla att ansöka om pension och bostadsbidrag, ansöka om stöd och insatser från socialförvaltningen, företräda huvudmannen vid uppsägning och försäljning av bostad och att ansöka om skuldsanering.

Förvalta egendom innebär att du ser till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan vara att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar och lämna fickpengar.

Sörja för person innebär att du ska se till att beviljade insatser fungerar så att huvudmannen inte far illa. Som god man eller förvaltare ska du se till att socialtjänst, sjukvård eller liknade gör vad de ska. Att sörja för person innebär inte att du själv ska sköta om och vårda huvudmannen, genom att exempelvis handla mat eller följa med till läkare. Det innebär inte heller att gode mannen eller förvaltaren ersätter anhöriga.

Att vara god man eller förvaltare

Tingsrätten beslutar om god man eller förvaltare och uppdraget startar den dag som tingsrätten tar sitt beslut. Vilken dag det är ser du på tingsrättens beslut och i registerutdraget, som du får från överförmyndaren. Registerutdraget används för att visa Försäkringskassa, bank, boendepersonal med flera att du är god man eller förvaltare och vad som är ditt uppdrag.
Så fort tingsrätten tagit beslut om god man eller förvaltare kan du börja ditt uppdrag. Du måste börja med att lära känna din huvudman, för att ta reda på vad han eller hon behöver hjälp med. Du bör också kontakta anhöriga och andra som finns runt huvudmannen och förklara din uppgift.

Du måste också ta kontakt med bank, försäkringskassa med mera för att få en tydlig bild över huvudmannens situation.

Det är viktigt att du som god man har huvudmannens samtycke till sådant du gör för hans eller hennes räkning. Du behöver dock inte samtycke för den dagliga hushållningen som att betala el, mat och hyra med mera.

Spärrade bankkonton

Enligt överförmyndarens beslut bör det konto, som den gode mannen eller förvaltaren disponerar, inte överstiga ett halvt basbelopp, det vill säga cirka 28 000 kronor. Alla övriga konton ska ha en överförmyndarspärr. Kontakta banken för att se till att detta ordnas.

Även om kontot är spärrat så har en huvudman som har en god man alltid tillgång till sina pengar.

Redovisningar

När du startar ditt uppdrag ska du lämna in en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. Förteckningen ska lämnas in till överförmyndaren inom två månader från den dagen du blev god man.

Varje år ska du lämna in en årsräkning och en redogörelse, till den 31 december, över ditt uppdrag. Dessa ska lämnas till överförmyndaren senast den 1 mars följande år. Det är viktigt att noggrant för löpande noteringar över huvudmannens inkomster och utgifter, för du ska kunna göra en korrekt redovisning. Alla uppgifter i redovisningen ska kunna styrkas och redovisningen undertecknas på heder och samvete.

När uppdraget avslutas ska du inom en månad lämna in en slutredovisning över din förvaltning från den 1 januari till den dag uppdraget avslutas.

Överförmyndaren skickar dig alla blanketter du behöver för redovisningarna. Blanketterna finns också att ladda ner.

När behövs överförmyndarens samtycke?

Ibland måste du ha överförmyndarens samtycke innan du kan vidta en åtgärd.

Samtycke krävs när du för huvudmannens räkning:

behöver ta ut pengar från spärrade konton
ska köpa, sälja, hyra ut fast egendom, bostadsrätt, eller tomträtt
ska göra vissa placeringar i försäkringar, aktier och vid utlåning
ska företa vissa åtgärder i dödsboförvaltning, bodelning eller skifte
ska ta lån, ingå borgen eller ställa egendom som säkerhet för lån
ska driva rörelse.

När avslutas uppdraget?

Om huvudmannen avlider upphör ditt uppdrag omgående. Glöm inte att meddela överförmyndaren om dödsfallet. Det är nu istället anhöriga som får överta förvaltningen.

Om du begär att få avsluta ditt uppdrag lämnar du en skriftlig begäran till överförmyndaren. Enligt lag kvarstår ditt uppdrag tills en ny god man eller förvaltare utsetts av överförmyndaren.

När godmanskap eller förvaltarskap inte längre behövs ska det avslutas. Det kan till exempel vara om huvudmannen inte längre vill ha hjälp eller tillfrisknar och själv kan ta hand om sin ekonomi.

 

Sidan senast granskad den 19 mars 2021