Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Varför tecknas ett exploateringsavtal?

Varför tecknas ett exploateringsavtal?

Kommunen tecknar normalt sett exploateringsavtal med exploatörer för att i förväg reglera vem som ska betala kostnader för iordningsställande av kommunal allmän platsmark (parker, gator, gång- och cykelvägar, med mera).

 

Ett exploateringsavtal tas enbart fram i samband med att en ny detaljplan tas fram.

Sidan senast granskad den 14 mars 2018