Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunens vattensamordnare: Vi behöver se regnvatten som en resurs

2020-02-07

Nu när temaveckan Vattentankar går in på sin avslutning i Västerviks kommun har vi kommit fram till hur vi ska se på regnvattnet i framtiden i vår kommun. Idag hamnar regnvatten som leds bort från hustak och hårdgjorda ytor som gator och parkeringsplatser till dagvattenledningar och diken och ut i sjöar eller till Östersjön. Västerviks kommun har utsett Anders Fröberg på samhällsbyggnadsenheten till vattensamordnare och vi tar en pratstund med Anders.

Västerviks kommun har arbetat fram ett förslag på en dagvattenstrategi.
- Den har som syfte att vi ska ta hand om regnvatten så nära källan som möjligt och fördröja vattnet. Strategin har sitt ursprung i att både anpassa kommunens hantering av regnvatten till klimateffekter och till ett totalt resurstänkande, säger Anders Fröberg och han fortsätter:
- Det optimala är att dagvatten inte uppstår, det vill säga att vatten inte behövas ledas vidare från tomtmark och gator, och istället helt tas om hand på tomten och i direkt anslutning till gatan.

I kalkylerna för framtidens klimatförändringar varnas för både mindre nederbörd, sommartid, i just vår region och fler häftiga regn.
- Det betyder att det blir allt viktigare att faktiskt se till att det regnvatten som kommer inte rinner rakt ut i havet. Dels behöver vi se till att dricksvattenreservoarerna fylls på. För att även få tillräckligt med vatten för växtlighet, jordbruk och andra verksamheter behöver vi trygga vattentillgångarna via infiltration till grundvattnet. Fördröjning av regnvattnet ökar grundvattenbildningen och ger renare vatten, säger Anders.

- Vi behöver helt enkelt se regnvattnet som en resurs som har ett värde. En riktlinje vid nybyggnation är att lokalt ta vara på de första tio millimetrarna i varje regn, något som skulle motsvara ungefär 70-80 procent av allt regn.

Västerviks kommun och andra fastighetsägare i kommunen har i många år arbetet med att fördröja regnvatten från att ta sig till dagvattennäten, bland annat genom byggnationen av översvämningsytor, svackdiken och dammar på flera platser.
- Vi har flera goda exempel: Stadsparken i Västervik, Peruområdet och andra platser i Västervik. Men fler åtgärder behövs. Vid Ernebergsfältet i Gamleby pågår åtgärder, där man siktar på att magasinera regnvatten i en damm för bevattning av fotbollsplaner och även till tillverkning av konstsnö under kalla vintrar.
- Ett exempel till är Ekhagen där man siktar på att bygga en stor dagvattendamm mot Gudingen som ska kunna förse både nya bostadsområdet och hela golfbanan med tillräckligt med vatten för bevattning.

Västerviks kommun har nu som förslag på att införa en ny dagvattentaxa som även ska inkludera allmän platsmark, där taxan ska finansiera förbättringar i dagvattenhanteringen. Det behöver skapas incitament för att fastighetsägare ska ta hand om mer av sitt eget dagvatten.

- Då kan man leda ner sitt stuprör från takrännor till en vattentunna, nedgrävd vattentank eller leda ut det på gräsytor och i buskar. På det sättet kan man på sikt helt slippa behöva använda livsmedlet dricksvatten för bevattning i trädgårdar och odlingar. Det kommer då även att finnas bevattningsvatten även under bevattningsförbud om man arbetar så här, säger Anders Fröberg som säger vidare:
- En annan åtgärd som kommer att bli viktig är att se till att större trafikleder och parkeringsplatser för bilar anpassas för lokalt omhändertagande av vattnet, till exempel genom att vattnet leds ut över gräsytor.

- Jag tror att vi kan uppnå många goda effekter med det här arbetet, säger Andes Fröberg och han avslutar:
- Vi får en trevligare miljö i våra närområden i tätorterna, fler och mer gröna stråk om vi tar hand om regnvattnet på det här sättet.

Nu lämnar Västervik över budkavlen i kampanjen #Vattentankar till Vimmerby kommun vid sjön Yxern på måndag morgon. Tack för en givande vecka!

Sidan senast granskad den 7 februari 2020