Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Avgifter och regler, abonnemang

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun

I Västerviks kommuns lokala renhållningsföreskrifter står det hur hantering av avfall ska gå till. I grunden kan man säga att kommunen har monopol på att hämta och hantera det avfall som uppstår i hushållen. Det finns en taxa som alla fastigheter får betala för den servicen. Alla fastigheter är tvungna att ha sophämtning och betala avgift för detta enligt renhållningstaxan.

Västerviks Miljö och Energi AB är det företag som sköter avfallshanteringen åt Västerviks kommun. Du kan läsa mer om avgifter och regler och hur du ska ordna för sophämtningen på deras hemsida. Här kan du också läsa om:

  • Hur du kan återvinna sopor.
  • Var du kan lämna farligt avfall.
  • Hur du kan underlätta för sophämtningen.
  • Om du kan få sopsortering vid fastigheten.
  • Tips på kompostering och mycket mer.

Vissa typer av hushållsavfall som plast, papper, metall och glas är bäst att återvinna. Förpackningar kan lämnas till återvinningsstationer eller återvinningscentraler.

Avlopp

Har du eget avlopp med slamavskiljare, trekammarbrunn eller liknande, ska den tömmas varje år. Det är för att inte slam ska förstöra den efterföljande reningen. GDL är det företag som har kommunens uppdrag att hämta slam. Slamavskiljare tömmer GDL efter ett eget schema.

GDL hämtar även urin från urintankar och innehållet i slutna tankar. Urintankar och slutna tankar kan hämtas antingen efter ett fast schema eller när du säger till själv. Har du en tank är det viktigt att den har en nivåvisare med larm så att du kan ha kontroll på nivåerna i tankarna.

Finns det undantag?

I renhållningsförordningen finns det möjlighet till vissa undantag från den normala skyldigheten att lämna sitt avfall, slam och latrin till kommunen. Det kallas dispenser eller medgivande till undantag. Det kan vara att du själv tar om hand vissa delar av avfallet eller att tiden mellan hämtningarna blir längre. Du ansöker om dispens på respektive blankett.

Dessa dispenser är det miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om. För att få dispens måste du uppfylla särskilda krav och ha vissa kunskaper. För den tid det går åt för att ge dig ett beslut tar vi betalt. Det kan vara mellan 1/2 - 2 timmar för ett beslut och kostar enligt kommunens timtaxa.

Tillstånd för att själv ta hand om eget avfall

Det avfall som kan vara aktuellt är matavfall, slam, latrin och urin. För samtliga gäller att avfallet ska kunna tas om hand på den egna fastigheten. Det ska kunna hanteras på ett säkert och hygieniskt sätt så att det inte blir någon olägenhet.

Egen hantering av urin och latrin

Latrin och urin från torrtoalett kan du kompostera och använda på den egna fastigheten. Du måste dock kunna göra det på ett sätt så att det inte uppstår problem med lukt eller smitta. I vissa områden där husen ligger tätt måste du därför göra en anmälan till miljö- och byggnadskontoret innan du komposterar latrin och urin. Se karta på sidan. 

Urin är relativt rent från smitta och kan spridas på odling direkt under växtsäsong. Den ska helst vattnas ned i marken direkt eller spridas när det regnar. Utspädd urin luktar oftast mer än outspädd. Tänk på att inte sprida urin på grödor du ska äta snart. Att sprida urinen på gräsmatta eller liknande och sedan använda gräsklippet till gödning är ett bra sätt att ta om hand näringen i urin.

Latrin innehåller mer bakterier och bör komposteras en längre tid för att kunna spridas på grödor. Mellan 1-2 år beroende på vad den ska användas till. Ett bra sätt är att slutkompostera latrinen tillsammans med trädgårdsavfall. Komposteringen ska ske i behållare som är luftig men tät mot regn och som är råttsäker. Är kompostbehållaren isolerad går komposteringen snabbare.

Slam från eget avlopp

Slam från slamavskiljare är mer komplicerat att ta om hand själv eftersom det innehåller så mycket vatten. Det finns transporterbara slamavvattnare att köpa och du behöver en länspump. Om det är WC kopplat till slamavskiljaren behöver du en starkare pump. Du måste kompostera det avvattnade slammet på liknande sätt som för latrin.

Är du jordbrukare och vill tömma slamavskiljaren själv gäller att innehållet inte får lämna fastigheten. Det finns särskilda regler för på vilken gröda du får sprida det och vilken tid som ska passera innan du får skörda efter spridningen. Det är för att minska risken för spridning av bakterier till den mat vi ska äta. Du kan inte tömma slamavskiljaren på en fastighet och sprida slammet på en annan fastighet. För att hämta och frakta bort slam har kommunen handlat upp GDL.

Kompostering av matrester

Kommunen arbetar med att samla in så mycket av det komposterbara avfallet som möjligt. På Västerviks Miljö och Energis hemsida kan du läsa om fastighetsnära sortering av bland annat matavfall.

Bor du i ett område som inte har fastighetsnära insamling av hushållsavfall kan du kompostera själv. För att kompostera matavfall som innehåller fisk och kött ska du ha en bra kompost. Den ska vara råttsäker men ändå vara luftig. Den ska vara tät mot regn och gärna isolerad om du vill kompostera även på vintern. Använd tillräckligt med strömaterial som innehåller mycket kol. Komposten kan börja lukta om det blir för mycket matrester, för blött eller för kallt. Låt gärna hushållskomposten efterkompostera tillsammans med kompost från trädgården innan du sprider den.

Längre tid mellan hämtningar

Här kan du läsa om vad som gäller vid dispenser för utökat hämtningsintervall.

Slam från eget avlopp

Om du har eget avlopp kan tömning av slambrunnen i vissa fall ske vart annat år. För att kunna få en sådan dispens krävs det att avloppet på fastigheten utnyttjas i en begränsad omfattning eller tid. Andra krav är att slambrunnen är stor nog och att reningen i övrigt fungerar som den ska. En trekammarbrunn ska till exempel ha hela mellanväggar och ett så kallat T-rör vid utloppet. Det ska finnas en efterföljande rening med infiltration eller markbädd. Det får inte finnas risk att slammet rinner över vid hög belastning och kommer ut i naturen utan rening.

Hushållssopor

Tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållssopor kan du få om det inte ska bo någon på fastigheten under en tid som är längre än 6 månader och kortare än 1 år. Det kan bero på utlandsvistelse, avflyttning, försäljning, sjukdom eller dödsfall. Du betalar fortfarande grundavgiften i taxan.

Hämtning av hushållssopor 2 gånger per år kan bara ges i undantagsfall om det bevisligen bara uppstår mycket begränsad mängd sopor på fastigheten. Du betalar fortfarande grundavgiften i taxan.

Sidan senast granskad den 23 augusti 2016
Innehållsansvarig: Gunela Andersson

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Fjärrvärme: 0490-25 70 94

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västerviks kommun