Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Utredning om ökat antal servicepunkter på grund av coronakrisen

2020-05-06

Västerviks kommuns servicepunkter syftar till att kompensera för avstånd till kommunal service i centralorten så att viss information och service ska kunna fås på några platser på landsbygden och skärgården. I samband med utbrottet av covid-19 och dess olika konsekvenser kan servicepunkternas antal och funktion komma att behöva utvecklas.

Under Covid-19-krisen finns ett utökat informationsbehov, inte minst kopplat till orter där turismen normalt är förhållandevis hög. Trots coronasituationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer ser kommunen att skärgården i förhållandevis hög utsträckning för årstiden befolkats av säsongsboende.

Detta är så klart glädjande på många sätt, men ställer samtidigt utökat krav på bland annat information kring kommunens, regionens och inte minst individens ansvar. Det är också viktigt att informationen kanaliseras på ett långsiktigt hållbart sätt även för det lokala näringslivet på landsbygden och i skärgården. Just nu finns servicepunkter i Ukna, Edsbruk, Odensvi, Blackstad, Gunnebo, Hjorted, Blankaholm och under sommartid på Hasselö.

Krisledningsnämnden beslutade att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda servicepunkternas antal och funktion kopplat till covid-19-krisen och återkomma med förslag och eventuella kostnader senast 20200525.

Sidan senast granskad den 6 maj 2020