Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Först i Sverige med koncerngemensam ISO-certifiering

2020-02-25

Anders Björlin

Västerviks kommuns hela koncern ISO-certifierad som första kommunkoncern i Sverige, kommer att ge förbättrad styrning och ledning av hela verksamheten.

Under de senaste två åren har Västerviks kommunkoncern arbetat hårt med att kartlägga de olika verksamheternas olika arbetsprocesser. Arbetet har genomförts för att kommunens handläggning av ärenden och service ska gå att kvalitetssäkra, analysera och följa upp, men också för att man enklare ska kunna genomföra förenklingar och förbättringar. Det arbetet har nu resulterat i att Västerviks kommunkoncern som första hela kommunala koncern i Sverige har certifierats enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001-2015.

- Det är en del i en större utvecklingsresa vi gör för att bli bättre och kunna jobba mer effektivt med ledning och styrning, säger Västerviks kommuns koncernchef och kommundirektör Anders Björlin, som fortsätter:
- Kvaliteten i handläggning och ärendehantering blir jämnare oavsett vem i kommunen man har kontakt med och vi blir bättre på att upptäcka brister och avvikelser när vi nu följer det här arbetssättet framöver.

Bland arbetsmomenten som nu styrs med hjälp av kvalitetsledningssystemet finns hur och när en medarbetare ska göra en avvikelserapportering, vem som har ansvar och befogenheter för olika processer och vilka krav det finns på kommunens medarbetare i form av måluppfyllelse, lagstiftning, beslutade rutiner med mera.

Göran Blomqvist är marknadschef på SIS, Svenska institutet för standarder, som är det nätverk av experter som tar fram olika standarder för certifiering. Han säger så här om att Västerviks kommun har valt att arbeta enligt ISO 9001-2015 i hela kommunkoncernen samtidigt:
- Det är första gången vi ser att en kommun tillsammans med sina bolag tar ett samlat grepp kring detta. Det ger goda förutsättningar för ökad kvalitet och möjlighet till styrning som kommer alla medborgare till del. Vi hoppas se fler kommuner som följer Västerviks exempel.

Kommundirektör Anders Björlin, som varit högst delaktig i att kommunens alla delar varit med på den här resan säger så här om att hela kommunkoncernen blivit ISO-certifierad samtidigt:
- Det är resultatet av en dedikerad och målinriktad koncernledningsgrupp bestående både bolag och förvaltningar. Vi ska inte heller glömma alla hårt arbetande medarbetare som gjort detta arbete möjligt. På sikt kommer det att hjälpa oss att hålla ihop kommunen och skapa bra och hållbara arbetsplatser som ger bästa möjliga service och livskvalitet till medborgarna.

Läs mer om ISO-standarden 9001-2015 och andra relaterade länkar här:

https://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Kvalitetskontroll-och-utveckling/kvalitetsledningssystem-iso-90012015/

Sidan senast granskad den 25 februari 2020